Osallistu valtion budjettia käsittelevien sivustojen kehittämiseen kertomalla näkemyksesi

Valtion bud­jettia käsit­te­levät verk­ko­si­vustot uudis­tetaan, ja vas­taa­malla kyse­lyihin voit kertoa mie­li­pi­teesi ja toi­veesi sivustoista. 

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riössä uudis­tetaan par­haillaan valtion bud­jetin tekoon käy­tet­tävää tie­to­jär­jes­telmää. Samalla nykyiset valtion bud­jettia käsit­te­levät verk­ko­si­vustot (bud​jetti​.vm​.fitut​ki​bud​jettia​.fi) kor­vataan uudella bud­jet­ti­tietoa tar­joa­valla sivustolla.

Uuden sivuston tavoit­teena on muun muassa koota eri verk­ko­si­vus­toilla oleva tieto yhteen paikkaan sekä tarjota valtion bud­jettia kos­kevaa tietoa avoi­mesti ja hel­posti ymmär­ret­tä­vässä muodossa.

Alla oleviin kyse­lyihin toi­votaan näke­myksiä nykyi­sistä sivus­toista sekä toi­veita uudelle sivustolle. 

Kyselyt ovat auki per­jan­taihin 24.2.2023 asti, ja vas­taa­minen vie alle 10 minuuttia. 

Kiitos vas­taa­mi­sesta!

Vastaa kyselyihin

Budjetti.vm.fi-sivustolla jul­kai­semme valtion bud­jetit säh­köi­sessä muo­dossa. Tutkibudjettia.fi-sivusto puo­lestaan tarjoaa tietoa valtion bud­je­tista visu­aa­li­sessa muodossa.

Vastaa budjetti.vm.fi:tä kos­kevaan kyselyyn

Vastaa tutkibudjetti.fi:tä kos­kevaan kyselyyn