Rajat ylittävää yhteistyötä yrittäjyyden ja kestävyyden edistämiseksi: Opiskelijat ja opettajat kohtasivat Oulussa

Yli 70 lukio­laista ja opet­tajaa kokoontui tou­ko­kuussa 2023 yrit­tä­jyyden, kes­tävän kehi­tyksen ja rajat ylit­tävän yhteistyön äärellä. 

Yli 70 lukio­laista ja opet­tajaa Perä­me­ren­kaaren ja Tor­nion­jo­ki­laakson alueilta tapasi Oulussa 10.-11.5.2023 yhteistyön, yrit­tä­jyys­kas­va­tuksen ja kes­tävän kehi­tyksen mer­keissä. Oulun kau­pungin Busi­ness­Asema tarjosi erin­omaiset tilat kick off -tapaa­mi­selle. Tapahtuma oli osa uutta kol­mi­vuo­tista Interreg Aurora -rahoit­teista han­ketta, jota vetävät Oulun kau­punki, Ung Före­tag­samhet Norr­botten ja Lappian ammattiopisto.

Vie­railun aikana opet­tajat ja opis­ke­lijat oppivat ja kes­kus­te­livat yrit­tä­jyy­destä, kes­tä­västä kehi­tyk­sestä ja rajat ylit­tä­västä yhteis­työstä. He vie­rai­livat myös nel­jässä eri yri­tyk­sessä Oulussa ja oppivat niiden kes­tävän kehi­tyksen työstä. Yri­tys­vie­railut tapah­tuivat Nal­likari Loma­ky­lässä, peliyhtiö Fin­ger­sof­tissa, kier­rä­tys­yritys Kier­to­kaa­rella ja tut­ki­mus­laitos VTT:llä. Opis­ke­lijat ja opet­tajat tutus­tuivat myös pai­kal­liseen ruo­ka­kult­tuuriin illal­li­sella Rau­halan ravin­to­lassa, joka tun­netaan kes­tävään ruo­kailuun panostamisestaan.

“Meillä oli kaksi erittäin antoisaa päivää. Tapahtuma oli hauska ja kump­panuus toimi koko tapah­tuman ajan. Pää­simme todella har­joit­te­lemaan ver­kos­toi­tu­mista. Täl­laiset tapaa­miset aut­tavat meitä yhdis­tämään oppi­misen uusista asioista, haus­kan­pidon ja uusien ihmisten kanssa tutus­tu­misen. Tapahtuma oli jär­jes­tetty niin, että meidän täytyi jutella ihmi­sille, joita emme jo tun­teneet, ja se oli suuri etu. Vaikka tulemme Suo­mesta ja Ruot­sista, meillä on silti paljon yhteistä”, sanoo Ström­bac­kas­ko­lanin opis­kelija Marcus Piteåsta, Ruotsista.

“Oli hienoa vaihtaa koke­muksia ja kuulla onnis­tu­mis­te­ki­jöitä, joita muilla opet­ta­jilla on. Kou­lu­ym­pä­ris­töhän sisältää kaikkea hyvin­voin­nista osaa­misen kehit­tä­miseen, joten kes­kus­te­luihin avautui laaja-alaisia mah­dol­li­suuksia”, sanoo Char­lotte Lundmark, opettaja Björk­näss­ko­la­nista Bode­nissa, Ruotsissa. 

Hänen kol­le­gansa Minna Mäkelä Oulun­salon lukiosta oli samaa mieltä. Hän pai­notti lisäksi ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuksien tär­keyttä. Minna Mäkelä kertoi myös, kuinka mah­tavaa oli nähdä opis­ke­li­joiden voit­tavan pel­konsa puhua vie­rasta kieltä, ja he kes­kus­te­livat sekä opis­ke­li­joiden että opet­tajien kanssa englanniksi.

Ruot­sa­laisia ja suo­ma­laisia opet­tajia ja opis­ke­li­joita vaihto-ohjel­massa Oulussa.

Projekti yhdistää toisen asteen koulutuksen, työelämän ja kansainvälisen yhteistyön

Pro­jektin tavoit­teena on kehittää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta moni­puo­li­sesti Suo­messa ja Ruot­sissa. Tavoit­teena on yhdistää kestävä kehitys ja yrit­täjyys sekä edistää yrit­tä­jä­mäistä kult­tuuria ja yrit­te­liäi­syyttä toisen asteen oppi­lai­tok­sissa. Toteu­tus­muotona ovat eri­laiset tapah­tumat, yhteis­työ­pro­jektit ja fasi­li­toidut tapaa­miset ope­tus­hen­ki­löstön välillä. Kick off -tapahtuma loi pohjan pro­jektin jat­kolle sekä antoi osal­lis­tu­jille mah­dol­li­suuden antaa panok­sensa pro­jektin toteu­tuksen suunnitteluun.

”Odotan innolla seu­raavia tapaa­misia ja yri­tys­vie­railuja opis­ke­li­joiden kanssa. Yri­tys­vie­rai­luista käydyt kes­kus­telut kon­kre­ti­soivat miten eri tavoin kes­tävyys huo­mioidaan yri­tyk­sissä”, sanoo Anna-Helena Iso­pahkala, opettaja Hau­ki­putaan lukiossa.

“Myös me opet­tajat tar­vit­semme posi­tii­vista panosta voi­dak­semme jatkaa opis­ke­li­joiden innos­ta­mista, ja voimme saada sitä tapaa­malla muita opet­tajia”, toteaa Maritha Eliasson, opettaja Tor­ne­dalss­ko­lassa Haaparannassa.

Tapahtuman tarkoituksena oli tutustua uusiin ihmisiin

Tapaa­minen tarjosi opis­ke­li­joille ja opet­ta­jille mah­dol­li­suuden irrot­tautua nor­maa­lista opiskelu- ja työym­pä­ris­töstään sekä taval­li­sista olo­suh­teistaan. Kahden päivän aikana he saivat uusia kon­takteja ja näkö­kulmia. Osal­lis­tujien näkö­kulmien laa­jen­ta­minen onkin yksi pro­jektin kes­kei­sistä tavoitteista.

Opis­ke­lijat ja opet­tajat tutus­tu­massa Kier­to­kaaren toimintaan.

“On hyö­dyl­listä nähdä uusia paikkoja ja kult­tuureja sekä oppia kom­mu­ni­koimaan, vaikka ei olisi samaa äidin­kieltä. Se on vaikeaa, mutta samalla oppii paljon”, ajat­telee Edla, Ström­bac­kas­ko­lanin opis­kelija Piteåsta.

“Tapahtuma oli todella mukava kokemus. Se kan­nusti nuoria kan­sain­vä­liseen yhteis­työhön. Oli mie­len­kiin­toista vie­railla ja oppia yri­tyk­sistä”, kertoi puo­lestaan Edith, opis­kelija Lappian ammattiopistosta.

Projekti syventyy tulevaisuudessa yrittäjyyskasvatuksen maailmaan

Pro­jektin seu­raava tapahtuma on jo syys­kuussa 2023, kun lähes 90 opis­ke­lijaa ja opet­tajaa kokoon­tuvat uudemman kerran Ouluun. Tulevana luku­vuotena tapah­tumia jär­jes­tetään myös Luleåssa, Ruot­sissa, jossa osal­lis­tujat pää­sevät tutus­tumaan alueen elin­kei­noe­lämään, rat­komaan kes­tä­vyyteen liit­tyviä haas­teita sekä vie­rai­lemaan yrit­tä­jyys­mes­suilla. Aurora Ent­repre­neu­rialis -pro­jek­ti­tiimi jär­jestää lisäksi vir­tu­aa­lisia kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuksia ope­tus­hen­ki­lös­tölle sekä tukee yksit­täisten kou­lujen ja opet­tajien välisiä yhteis­työ­pro­jekteja. “Onnis­tuneen aloi­tus­ta­pah­tuman jälkeen pro­jek­ti­kump­panit jat­kavat innolla yhteis­työtä”, ker­tovat pro­jek­ti­pääl­liköt Kati Ilkka (Oulun kau­punki) ja Linda Stran­denhed (UF) yhdessä.

Lisä­tiedot: Pietu Nii­nimäki, Oulun kau­punki / Kati Ilkka, Oulun kaupunki

Puhelin: +358 40 3553292 Säh­kö­posti: pietu.​niinimaki@​ouka.​fi

 

Oulun kau­punki

Oulu on Pohjois-Suomen suurin kau­punki ja sijaitsee Perä­meren ran­ni­kolla Oulujoen suulla. Oulu on mer­kittävä kor­kea­laa­tuisen kou­lu­tuksen tar­joaja ja on vuosien saa­tossa kehit­tynyt kas­va­vaksi moder­niksi osaa­mis­kes­kuk­seksi. Kau­pungin teh­tävänä on edistää yksi­löiden ja yhteis­kunnan koko­nais­hy­vin­vointia. Oulun kau­punki tarjoaa kou­lu­tusta var­hais­kas­va­tuk­sesta toisen asteen ja aikuis­kou­lu­tukseen. Kau­pun­gilla on 90 jul­kista var­hais­kas­va­tuksen yksikköä, 46 perus­koulua ja 11 lukiota.

Ung Före­tag­samhet Norrbotten

Ung Före­tag­samhet Norr­botten on voittoa tavoit­te­le­maton jär­jestö, joka edistää yrit­tä­jyyttä ruot­sa­laisten opis­ke­li­joiden kes­kuu­dessa ja mah­dol­listaa suh­teiden luo­misen teol­li­suuden ja Ruotsin kou­lu­jär­jes­telmän välille. Orga­ni­saation filo­sofian kul­makivi on, että yrit­tä­jyyttä voi opettaa.

Ammat­tio­pisto Lappia

Lap­pialla on toi­mi­pisteet Kemissä, Ter­vo­lassa, Muo­niossa, Rova­nie­mellä ja Tor­niossa. Lappian toi­mialue kattaa 30 pro­senttia Suomen pinta-alasta. Lap­pialla on noin 4500 opis­ke­lijaa ja noin 350 työntekijää.

Lue lisää: