Positiivisten kohtaamisten merkityksellisyys kouluyhteisöissä

Kou­luille on ase­tettu kas­va­vassa määrin mer­kit­täviä yhteis­kun­nal­lisia teh­täviä. Yhtenä koulun teh­tävänä on val­mistaa uusia suku­polvia uudis­tamaan yhteis­kuntaa. Tätä teh­tävää haastaa monin tavoin komplek­siset ja kiih­tyvät muu­tos­pro­sessit. Oleel­lista onkin luoda kestävä pohja jat­ku­valle oppi­mi­selle ja hyvin­voin­nille jo var­hai­sista kou­lu­vuo­sista alkaen. 

Sisältö 

Videotallenteet: TCM-menetelmä kokkolalaisissa kouluissa

Katso alta videot Kok­ko­lasta, joissa pereh­dytään TCM-mene­telmän posi­tii­visiin vai­ku­tuksiin. Hal­ko­karin koulun ja Chy­denius skolan oppilaat ker­tovat videoilla omia näkemyksiään.

Katso tallenteet:

Hyvää menoa Hal­ko­ka­rilla! (videon kesto 12:04)

Vi mår bra i Chy­denius! (videon kesto 13:24)

Koulu kokoaa yhteen eri­laisia oppi­laita eri­lai­sista taus­toista oppimaan yhteis­kunnan ja oman tule­vai­suu­tensa kan­nalta mer­kit­täviä tietoja ja taitoja. Suo­ma­lai­sessa kon­teks­tissa ei puhuta luok­kayh­teis­kun­nasta, vaan ennemmin mah­dol­li­suuksien tasa-arvosta (Harju-Luuk­kainen ym., 2022b). Kui­tenkin eriar­vois­tu­mis­ke­hitys on kas­vavaa ja se hei­jastuu myös kou­lujen arkeen (Ahonen, 2021). Tut­ki­muk­sissa on esi­mer­kiksi tun­nis­tettu, että koulut eriy­tyvät asui­na­lueiden mukai­sesti (Ber­nelius & Huilla, 2021), myös oppi­laiden eri­laiset tarpeet tun­nis­tetaan nykyisin aiempaa tar­kemmin ja niihin pyritään etsimään rat­kaisuja (Harju-Luuk­kainen, 2022a). 

Lisäksi digi­ta­li­saatio, inkluusio, moni­kie­lisyys ja yhte­näis­kou­luihin siir­ty­minen on osa koulun arkea. Yhteis­kun­nassa ja kou­luissa on meneillään lukuisia pääl­lek­käisiä uudis­tuksia ja muu­toksia, jotka hei­jas­tuvat arjen toi­mi­joihin eri tavoin. Samaan aikaan media tuottaa huo­li­pu­hetta kou­lusta, väki­val­tai­sista ja kou­lu­pu­dok­kuuden vaa­rassa ole­vista oppi­laista sekä koulun uupu­vasta henkilökunnasta.

Esi­mer­kiksi käyt­täy­ty­mi­sellään rea­goivat oppilaat haas­tavat opet­tajaa koulun arjessa ja hei­ken­tävät opet­tajan kykyä hallita oppi­las­ryhmää (esim. Nash ym., 2015; Dicke ym., 2017; Jenkins & Ueno, 2017). Syyt oppi­laiden käyt­täy­ty­misen taus­talla voivat olla hyvin eri­laisia (Ford ym., 2017). Oppilaan näkö­kul­masta koulu ja kodin kan­nalta tilanne voi muo­dostaa nega­tii­visen kierteen, jossa ongelmat kasau­tuvat (Harju-Luuk­kainen, Sandberg & Itkonen, 2018).

Mitä kunnan päät­täjät ja reh­torit voivat tehdä, jos huoli oppi­laista ja heidän käyt­täy­ty­mi­sellään rea­goin­nista kasvaa? Mikä auttaa opet­tajaa jak­samaan työssään, jopa voimaan hyvin? Entä kuinka saada yksit­täinen oppilas, luokka ja koko koulun kult­tuuri ilma­pii­riltään tur­val­li­seksi ja kan­nus­ta­vaksi? Tässä kir­joi­tuk­sessa kokoan muu­tamia tut­ki­mus­tu­loksia, joita olemme havainneet tut­kies­samme opet­tajien osal­lis­tu­mista ryh­män­hal­lin­ta­tai­tojen kou­lu­tukseen yhden luku­kauden ajan (Maunula ym., 2022; Maunula ym. 2023). Teimme kan­sal­li­sesti uraa­uur­tavaa pilot­ti­tut­ki­musta opet­tajien koke­muk­sista ryh­män­hal­lin­ta­tai­tojen Teacher Classroom Mana­gement (TCM) -täy­den­nys­kou­lu­tukseen osallistumisesta. 

Minna Maunula, yliopistonlehtori

Huoli oppilaista ja TCM-koulutuksen pilotti

Median nos­tamien klik­kiot­si­koiden takana on usein vain pin­ta­raa­paisuja kou­lujen todel­li­suu­desta ja laa­jem­mista ongel­ma­ko­ko­nai­suuk­sista. Niiden rat­kai­se­minen ei ole helppoa, vaan vaatii sys­te­maat­tista otetta ja yli sek­to­ri­rajat ylit­tävää yhteistyötä. 

Tut­ki­muksen koh­teena olleen TCM-kou­lu­tuksen pilo­toinnin taus­talla oli tilanne, jossa Kok­kolan kau­pun­gissa heräsi huoli oppi­laiden käyt­täy­ty­mi­sellään rea­goin­nista. Väki­val­tai­suuteen poh­dittiin moniam­ma­til­li­sessa tii­missä yhdessä kun­ta­päät­täjien ja koulun hen­ki­löstön kesken yhdessä oikeaa rat­kai­su­keinoa ja pää­dyttiin työ­suo­je­lu­toi­men­pi­teiden sijaan posi­tii­viseen psy­ko­lo­giaan poh­jau­tuvaan opet­tajien ryh­män­hal­linnan täy­den­nys­kou­lu­tuksen pilotointiin. 

Oleel­lisena läh­tö­kohtana rat­kai­sulle oli, että sitä tut­kit­taisiin: mil­laisia koke­muksia kou­lu­tuk­sesta kertyy ja miten se vai­kuttaa koulun tasolla. Tar­kemmin tut­ki­muk­sesta ja taus­talla ole­vasta ver­kos­to­mai­sesta yhteis­työstä mm. Itlan Alu­eel­lisen oppi­mis­ver­koston ja sote-sivi-sek­torin yhteis­työstä voi lukea ver­tai­sar­vioi­duista tut­ki­musar­tik­ke­leis­tamme (Maunula ym. 2022; Maunula, 2023). Tässä kir­joi­tuk­sessa kokoan ensin ydin­tu­loksia ja sitten kes­kus­te­lutan aihetta koulun arki­to­del­li­suuden raja­pin­noilla olevien tee­mojen kautta.

Kok­ko­lassa pää­dyttiin pilo­toimaan TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmää, joka kuuluu Inc­re­dible Years -ohjelmaan. Inc­re­dible Years, suo­men­nettuna Ihmeel­liset vuodet, van­hem­pain­ryhmiä on jär­jes­tetty Suo­messa yli 15 vuoden ajan. TCM-mene­telmää kokeiltiin Suo­messa ensim­mäistä kertaa jo vuonna 2010. TCM-mene­telmä tarjoaa opet­ta­jille ja kas­vat­ta­jille jäsen­neltyjä, peda­go­gisia käy­täntöjä ja työ­kaluja, jotka perus­tuvat vah­voihin tut­ki­mus­näyt­töihin. Mene­tel­mällä tuetaan oppi­laiden tunne- ja ihmis­suh­de­tai­tojen ja empatian kehit­ty­mistä (Nye et al., 2017; Webster-Stratton, 2000; Webster-Stratton, ym., 2004). 

Kan­sain­vä­linen tut­ki­mus­näyttö mene­telmän vah­vuuk­sista on mit­tavaa (mm. Korest & Carlson, 2022; Nye ym., 2017; Oliver, ym., 2011), mutta Suo­messa seu­rantaa ja sys­te­maat­ti­sempaa tukea TCM-mene­telmän käyt­töö­no­tolle on alettu kehittää vasta viime vuosina Turun yli­opiston las­tenp­sy­kiatrian kes­kuksen alai­suu­dessa. (Granlund & Imberg, 2021.) Koti­maisen tut­ki­muksen tavoit­teena on tuottaa vahvaa tut­ki­mus­näyttöön perus­tuvaa tietoa pää­tök­senteon tueksi ja väli­neitä pal­ve­lu­jär­jes­telmien kehit­tä­miseen (Granlund & Imberg, 2021.) Turun yli­opiston las­tenp­sy­kiatrian tut­ki­mus­kes­kuk­sella on käyn­nissä kvan­ti­ta­tii­vinen pit­kit­täis­tut­kimus TCM-mene­telmän vai­kut­ta­vuu­desta Suo­messa. Suo­messa eri­tyisenä haas­teena on ollut kehit­tä­mis­toi­minnan hank­keis­ta­minen ja rahoi­tuksen pät­kit­täisyys, mikä hei­kentää sys­te­maat­tista ja pit­kä­jän­teistä kehittämistä.

Kok­ko­lassa läh­tö­kohtana oli, että lasten ja nuorten hyvä arki ja per­heiden hyvin­vointi on sys­tee­minen koko­naisuus, joka vaatii yhteisiä pon­nis­tuksia perin­teisiä  koulu-sosi­aa­li­pal­velut-ter­vey­den­huolto-sek­to­reita laa­jentaen. Myös var­haisen välit­tä­misen ja tuen tie­dos­tettiin vähen­tävän ras­kaiden ja kal­liiden inter­ven­tioiden tar­vetta – unoh­ta­matta inhi­mil­lisiä hyötyjä. Oppi­laiden moni­naisuus ja eri­laiset vai­keudet haas­tavat opet­tajien taitoja ja ope­tus­me­ne­telmiä, mikä voi hei­kentää myös opet­tajan työs­sä­jak­sa­mista. Oppi­laiden käyt­täy­ty­mi­sellä rea­gointiin liit­tyvät haasteet edel­lyt­tävät nopeaa puut­tu­mista, monia­laista ja poik­ki­tie­teel­listä lähestymistapaa. 

TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmän kou­lu­tus­pi­lotti toteu­tettiin syk­syllä 2021. Tut­ki­muk­sessa tar­kas­teltiin moni­tie­tei­sesti kou­lu­tukseen osal­lis­tu­neiden kahden koulun opet­tajien koke­muksia TCM-mene­tel­mästä. Aineisto kerättiin tut­ki­mus­ky­sy­mysten poh­jalta tee­moi­te­tuilla fokus­ryh­mä­haas­tat­te­luilla. Tut­ki­muk­sessa tar­kas­teltiin inter­ven­tiona, mitä TCM-kou­lu­tus­pro­sessin aikana alkaa tapahtua opet­tajien kokemana. Aiempaan tut­ki­mukseen perustuen tut­ki­muk­sessa tar­kas­teltiin seu­raavia näkö­kulmia: 1) opet­tajan ryh­män­hal­lin­ta­taidot, oppilaat ja luok­ka­ryhmä, 2) kodin ja koulun yhteistyö, 3) kou­lu­yh­teisö ja -kult­tuuri sekä 4) opet­tajien työtyytyväisyys.

TCM-ryh­män­hal­lin­ta­kou­lutus alkoi elo­kuussa 2021, ja yhteensä 16 opet­tajaa vuo­si­luo­kilta 1–6 alkaen kah­desta pilot­ti­kou­lusta valittiin mukaan. TCM-kou­lutus kesti yhden luku­kauden  ja se jär­jes­tettiin kuutena täytenä kou­lu­tus­päivänä noin 3–4 viikon välein. Käy­tän­nössä kou­lutus oli vuo­ro­vai­kut­teista ja sisälsi teoriaa ja har­joi­tuksia, ongel­man­rat­kaisua, ver­tais­kes­kus­teluja ja -tapaa­misia sekä videoe­si­merkkejä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Työ­pajaan sisältyi mene­telmän kei­nojen sovel­ta­mista lap­si­ryh­mässä, jota tuettiin käy­tännön har­joi­tuk­silla ja puhe­lin­kes­kus­te­luilla kou­lu­tus­päivien välillä. 

Aineisto han­kittiin fokus­ryh­mä­haas­tat­te­lujen avulla TCM-kou­lu­tus­pro­sessin kol­messa eri vai­heessa: 1) kou­lu­tuksen aikana, kun oli kaksi kou­lu­tus­päivää takana ja 2) lopussa, kun kaikki kuusi kou­lu­tus­päivää oli suo­ri­tettu sekä 3) muutama kuu­kausi kou­lu­tuksen pää­tyttyä. Fokus­ryh­mä­haas­tat­telut toteu­tettiin kou­lu­koh­tai­sesti. Tut­ki­mukseen osal­listui 16 opet­tajaa, kah­deksan kus­takin kou­lusta, joista luo­kan­opet­tajia oli (N=12) ja eri­tyi­so­pet­tajia oli (N=4). 

TCM pähkinänkuoressa

Yhdys­val­ta­lainen eme­ri­ta­pro­fessori Carolyn Webster-Stratton on tut­ki­mus­ryh­mänsä kanssa tut­kinut ja kehit­tänyt kolmen vuo­si­kym­menen aikana TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmää, joka on kan­sain­vä­li­sesti tut­ki­muk­sissa todettu vai­kut­ta­vuu­deltaan hyväksi (mm. Kores & Carlson, 2022). TCM-mene­telmä on työkalu eri­laisten oppi­laiden ja ryhmien hal­lintaan. Sen keinoin opettaja voi tukea oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä, parantaa opet­tajan ja oppilaan välistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja vah­vistaa koulun ja kodin välistä yhteis­työtä. (Wester-Stratton, 2000; 2011.) 

TCM-mene­telmä kuuluu laa­jempaan Ihmeel­liset vuodet (Inc­re­dible Years) ryh­mä­muo­toiseen ohjel­ma­ko­ko­nai­suuteen, joka tarjoaa kas­vatus- ja sosi­aa­lialan sekä ter­vey­den­huollon ammat­ti­laisten työn tueksi sekä lap­sille että van­hem­mille suun­nattuja ohjelmia ja mene­telmiä. Koko­nai­suuteen kuu­luvat van­hem­mille suun­natut ennal­taeh­käi­sevät ja hoi­tavat ohjelmat, lap­sille omat ohjel­mao­sionsa, sekä var­hais­kas­vat­ta­jille ja ala­koulun ope­tus­hen­ki­lös­tölle suun­natut ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­tel­mä­kou­lu­tukset. Yksi käy­tän­nön­lä­heinen ja nopeasti sovel­let­ta­vissa oleva rat­kai­su­keino on opet­tajien ryh­mä­noh­jaus­me­ne­telmien lisä­kou­lutus (Webster-Stratton, 2000; Webster-Stratton, ym., 2004). 

TCM-mene­telmän kou­lu­tus­pro­sessin vaiheet: 

  1. Posi­tii­visen suhteen luo­minen lapsiin ja vanhempiin
  2. Enna­koiva suun­nittelu käyt­täy­ty­mi­sellään rea­goivien lasten kanssa toimimisessa
  3. Myön­teisen käyt­täy­ty­misen edis­tä­minen ryh­mässä huomion, kehu­misen ja kan­nus­timien avulla
  4. Häi­riö­käyt­täy­ty­miseen puut­tu­minen ja sen vähen­tä­minen ryh­mässä yhteisten lin­jausten, seu­raa­musten ja huo­miotta jät­tä­misen sekä rau­hoit­tu­mis­tek­niikan avulla
  5. Sosi­aa­listen, tunne- ja itse­sää­te­ly­tai­tojen opet­ta­minen lap­sille ja lasten val­men­ta­minen näihin tai­toihin arkitilanteissa

TCM-mene­telmän käyt­töö­no­tossa ensim­mäinen muutos tapahtuu opet­ta­jassa, jonka käyt­täy­ty­misen muutos johtaa muu­toksiin lasten käyt­täy­ty­mi­sessä (Webster-Stratton, 2000). Opet­tajan luo­kan­hal­linta edistää 3–12-vuotiaiden lasten sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä, paran­tamaan opet­tajan ja oppilaan välistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja vah­vistaa koulun ja kodin välistä kump­pa­nuutta (Webster-Stratton, ym. 2004). Ohjelma perustuu sosi­aa­liseen oppi­mis­teo­riaan ja käyt­täy­tymis-kog­ni­tii­viseen teo­riaan. Se sisältää myös aja­tuksia posi­tii­vi­sesta psy­ko­lo­giasta ja posi­tii­vi­sesta pedagogiikasta. 

Kun opet­tajat omak­suvat struk­tu­roitua, joh­don­mu­kaista ja jat­kuvaa ryh­mä­noh­jaus­taitoja, sillä on mer­kittävä vai­kutus heidän työs­ken­te­lynsä tyyliin. Mer­kit­tävin muutos on opet­tajan kasvava tie­toisuus lähestyä oppi­laita ja ryhmää posi­tii­visen kehyksen kautta. Opettaja tar­kas­telee omaa luo­kan­hal­linnan käy­tän­teitään arvioi­dakseen, mah­dol­lis­ta­vatko ne lasten käyt­täy­ty­misen toi­vo­tuilla tavoilla. Mene­telmä motivoi oppi­laita har­joit­te­lemaan uusia sosi­aa­lisia itse­sää­te­ly­taitoja ja työs­ken­te­lemään ryhmänä odo­tusten mukai­sesti. Opettaja huo­lehtii siitä, että jokainen lapsi löytää myön­teisen roolin luo­kassa ja että ryhmä huo­lehtii omista jäse­nistään (Webster-Stratton, ym. 2004).

Kou­luissa on nykyisin läsnä monia yhtä­ai­kaisia opet­tajaa ja kou­lu­yh­teisöä haas­tavia teki­jöitä. Myös oppi­laiden moni­naiset tarpeet on tun­nis­tettu aiempaa paremmin ja niihin pyritään kou­lussa vas­taamaan. Yhä useammin oppilaan käyt­täy­ty­mi­sellä rea­gointi haastaa hänen ympä­ris­tönsä, myös opet­tajaa monin tavoin. Taus­talla voi olla monia eri teki­jöitä, kuten oppi­misen haas­teita, diag­no­soituja kehi­tys­haas­teita tai lapsen kas­vu­ym­pä­ristön olo­suh­teita (Ford ym., 2017). Jos oppilaan käyt­täy­ty­misen sää­te­ly­häiriö on vakava, sillä on yleensä mer­kittävä vai­kutus luokan arkeen (Reyes, ym., 2012). Mer­kit­tävää on opet­tajan tapa rea­goida käyt­täy­ty­mi­son­gelmiin, sillä se hei­jastuu luokan tun­nelmaan. Pahim­massa tapauk­sessa opet­tajan toimet voivat jopa pahentaa ongelmaa. Nega­tii­vinen kierre voi syntyä, jos suuri osa opet­tajan ajasta kuluu oirei­levaan oppi­laaseen eikä muu luokka saa tar­vit­se­maansa ope­tusta, tukea ja huo­miota. Luokan ilma­piiri muuttuu nega­tii­vi­seksi ja ongel­ma­kes­kei­seksi (Jenkins & Ueno, 2017.) 

Eri­tyi­sesti opet­tajaa ja hänen ryh­män­hal­lin­ta­tai­tojaan haastaa tilanne, jossa luo­kassa on luo­kassa on useita käyt­täy­ty­mi­sellään rea­goivia oppi­laita. Jos opet­tajan ryh­män­hal­lin­ta­taidot eivät perustu suun­ni­tel­mal­liseen ja jäsen­neltyyn ohjaukseen, luok­ka­huone voi ajautua jopa kaa­okseen. (Dicke, ym., 2014.) 

Mer­kit­tävää on, että esi­mer­kiksi aggres­sii­vinen käyt­täy­ty­minen, voi johtaa nega­tii­viseen kehi­tykseen paitsi kou­lussa vaan myös muissa ympä­ris­töissä. Esi­mer­kiksi varhain alkanut väki­val­tainen käyt­täy­ty­minen voi johtaa myö­hempiin väki­val­taisiin tekoihin ja muihin rikoksiin, joilla on eli­ni­käisiä seu­rauksia (Ford, ym., 2017). Ongelmien kasau­tu­mista voidaan ehkäistä var­hai­sella enna­koin­nilla ja puut­tu­mi­sella, joka tukee sekä oppi­lasta ja hänen per­hettään että opet­tajaa. (Dicke, ym., 2014).

Koonti opettajien kokemuksista TCM-menetelmän koulutuksesta ja käyttöönotosta

Posi­tii­vinen koh­taa­minen luokan kulttuurina

TCM-mene­telmän pilo­tointiin hakeneet opet­tajat olivat läh­tö­koh­tai­sesti kiin­nos­tu­neista mene­tel­mästä ja sen mah­dol­li­sista hyö­dyistä. Opet­tajat ker­toivat tul­leensa kou­lu­tuksen alku­vai­heista lähtien tie­toi­sem­miksi myön­teisten koh­taa­misten mer­ki­tyk­sestä sekä yksilö- että ryh­mä­ta­solla. Aluksi pie­neltä tun­tu­neiden koh­taa­misten mer­kitys korostui opet­tajien koke­muksen mukaan. Käy­tän­nössä esi­mer­kiksi oppi­laiden nimeltä mai­nit­se­mi­sesta myön­teisen palautteen yhtey­dessä ja päi­vit­täisten kuu­lu­misten vaih­dosta oli tullut luo­kassa mer­ki­tyk­sel­linen päi­vit­täinen tapa. 

Myös oppilaat olivat huo­manneet, että opet­tajat olivat muut­tuneet iloi­sem­miksi, kehuvat ja kiit­tävät oppi­laita aiempaa enemmän. Opet­tajien mukaan posi­tii­vi­suuden kehä oli laa­jen­tunut oppi­laiden kes­ki­näiseen vuo­ro­vai­ku­tukseen ja hyvän huo­maa­miseen, mistä he olivat iloisia.

Opet­tajat ker­toivat tie­toi­sesti pyr­ki­vänsä vähen­tämään ei-toi­votun käyt­täy­ty­misen huo­mioinnin, jos se ei aiheut­tanut suoraa vaa­ra­ti­lan­netta. Huo­miotta jät­tä­misen tavoit­teena on sam­muttaa ei-toi­votun käyt­täy­ty­misen. Tämä oli opet­tajien mukaan selkeä muutos omaan aiempaan toi­mintaan, sillä aiemmin opet­tajien tapana oli ojentaa oppilaan käyt­täy­ty­mistä ja vah­vistaa ojen­nusta puhut­te­le­malla oppi­lasta nimellä. 

TCM-mene­tel­mässä mer­kit­tävää on eri­laisten oppi­laita haas­tavien tilan­teiden enna­kointi ja ohjeistus. Täl­laisia ovat esi­mer­kiksi eri­laiset kou­lu­päivän aikaiset siir­tymät. TCM-kou­lutus oli antanut opet­ta­jille toi­min­ta­malleja siir­tymien enna­kointiin ja opet­ta­miseen, mikä oli  vähen­tänyt yleistä hälinää ja tar­vetta akuuttiin toi­min­na­noh­jaukseen. Myös luokan yhteiset säännöt, pal­kit­se­minen toi­vo­tusta käyt­täy­ty­mi­sestä ja selkeät seu­raa­mukset vah­vis­tivat yhteistä ymmär­rystä käyt­täy­ty­misen odo­tuk­sista. Tämä vähensi tur­hau­tu­mista ja muita nega­tii­visia tunnereaktioita. 

Opet­tajat pitivät TCM-mene­telmän jär­jes­tel­mäl­li­syyttä ja suun­ni­tel­mal­li­suutta olen­naisena ja hyö­dyl­lisenä. Suo­ma­laiset opet­tajat ovat amma­tissaan itse­näisiä, ja laa­dukas opet­ta­jan­kou­lutus kan­nustaa myös kriit­ti­syyteen. Esi­mer­kiksi osa TCM-mene­telmän työ­kalut eivät opet­tajien mukaan sel­lai­senaan olleet hyö­dyn­net­tä­vissä,  vaan vaa­tivat sovel­ta­mista suo­ma­laiseen kon­tekstiin ja eri­laisiin luokkiin. Suo­ma­lai­sissa kou­luissa opettaja on yleensä yksin vas­tuussa suu­resta oppi­las­ryh­mästä, eikä luok­ka­ryhmää opet­taessa ole mah­dol­li­suutta palkita yksi­löitä, mikä on yksi TCM-mene­telmän tapa vah­vistaa myön­teistä käyttäytymistä. 

Myön­teisten koke­musten lisäksi opet­tajat koros­tivat, että posi­tii­visuus ei korjaa kaikkea, oppi­misen ja tun­teiden sää­telyn tukea sekä monia­laista yhteis­työtä tar­vitaan edelleen. Ryh­män­hal­linnan ja myön­teisen ilma­piirin näkö­kul­masta oli kui­tenkin tar­vetta hyvien asioiden huo­maa­miseen ja kan­nus­tavaan käyt­täy­ty­misen ohjaa­miseen. Opet­tajat koros­tivat, että TCM-mene­tel­mistä oli hyötyä kai­kille oppi­laille ja oppilaat hyö­tyi­sivät eniten TCM:stä, jos sitä sovel­let­taisiin var­hai­sessa vai­heessa, jo varhaiskasvatuksessa. 

Yhtei­söl­lisyys ja reh­torin mer­kitys toi­min­ta­kult­tuurin rakentajana

TCM-mene­tel­mä­kou­lu­tuksen mer­ki­tyk­sel­lisyys vah­vistui, kun opet­ta­ja­kol­legat samasta ja toi­sesta kou­lusta osal­lis­tuivat samaan kou­lu­tukseen. Kes­kus­telut ja koke­musten jaka­minen loivat eri­tyisen suhteen kol­le­goihin, jotka poh­tivat saman­kal­taisia ongelmia. Riit­tä­mät­tö­myyden tun­teiden jaka­minen hel­potti opet­tajien kokemia amma­til­lisia pai­neita. Myös uusien mene­telmän mukaisten käy­tän­töjen oppi­minen yhdessä oli mie­le­kästä. Mene­telmän mukaisia yhteis­poh­dintoja ja sovel­ta­mista jat­kettiin kol­le­gi­aa­li­sesti yhdessä koko kou­lu­tuksen ajan, myös kii­reisten kou­lu­päivien aikana. 

Osa TCM-kou­lu­tukseen osal­lis­tu­neista opet­ta­jista työs­kenteli pareittain, ja heidän koke­muk­sensa kou­lu­tuk­sesta oli eri­tyisen antoisaa ja pal­kit­sevaa. He reflek­toivat mene­telmä ja sen työ­ta­pojen kokei­le­mi­sesta yhdessä. Opet­tajien mukaan oli mer­ki­tyk­sel­listä, että samasta työyh­tei­söstä oli usea kou­lu­tukseen osal­listuja mukana. Kui­tenkin se, että kou­lu­tuk­sessa oli osal­lis­tujia toi­sesta kou­lusta mah­dol­listi tun­nis­tamaan ja tie­dos­tamaan kult­tuureja ja tapoja omasta ja toi­sesta kou­lu­yh­tei­söstä sekä eri luokkien käy­täntöjä. Opet­tajat pitivät kou­lunsa kult­tuurin poh­ti­mista tär­keänä rikas­tut­tavana koke­muksena: TCM-mene­telmä toimii par­haiten, jos koko kou­lu­yh­teisö on siihen sitou­tunut ja rehtori antaa asialle vahvan tuen.

Posi­tii­vinen koh­taa­minen koulun kult­tuu­risena lähtökohtana

Ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmän sovel­ta­minen kou­lussa ulottuu laa­jem­malle, kuin vain yksit­täisen opet­tajan toi­min­naksi luokka- ja oppi­las­ta­solla. Par­haim­millaan mene­tel­mästä hyötyy koko kou­lu­yh­teisö. Opet­tajien mukaan TCM:n toteut­ta­minen laa­jem­massa kou­lu­yh­tei­sössä on pidempi pro­sessi, eikä kult­tuu­rinen muutos tapahdu het­kessä. Opet­tajien mukaan kou­lu­yh­teisön näkö­kul­masta olisi hyvä, jos mah­dol­li­simman moni mene­tel­mästä kiin­nos­tunut kou­lu­yh­teisön jäsen voisi osal­listua kou­lu­tukseen. Tämä vah­vis­taisi laa­jen­tamaan ja yllä­pi­tämään mene­telmän käyttöä kou­lussa. Tuoreen TCM-kou­lu­tuksen jälkeen osa opet­ta­jista oli huo­lissaan mene­telmän pysy­vyy­destä ja toi­voivat yllä­pi­tävää koulutusta. 

Opet­tajat koros­tivat, että reh­torin mer­kitys TCM-mene­telmän käyt­töö­no­tossa oli mer­kittävä. Kun rehtori kuunteli hen­ki­löstön arjen toi­veita ja mah­dol­listi eri­laisia kehit­tä­mis­toi­men­pi­teitä, vah­visti se opet­tajien toi­mi­juutta. Opet­ta­jille oli tärkeää, että rehtori osoitti kiin­nos­tunut heidän työtään kohtaan. Kou­luissa pidettiin sään­nöl­li­sesti esillä TCM-kou­lu­tusta ja siitä kes­kus­teltiin sään­nöl­li­sesti yhtei­sissä kokouk­sissa. TCM:n innoit­tamana, opet­tajat halusivat edelleen vah­vistaa myön­teistä ilma­piiriä ja yhtei­söl­li­syyttä koko koulussa. 

TCM-kou­lu­tuksen myötä opet­tajat olivat ker­toneet tutus­tu­neensa syväl­li­semmin kou­lu­tukseen osal­lis­tu­neisiin kol­le­goi­hinsa, mikä oli myön­teistä tulevan yhteistyön ja koulun yhteisen kult­tuurin kehit­tä­misen kan­nalta. Amma­til­li­sesti nuoret opet­tajat kokivat, että kou­lutus antoi heille tunteen työyh­teisöön kuu­lu­mi­sesta ja antoi kon­kreet­tisia työ­kaluja arjen työhön. Opet­tajat, joilla on pidempi työura takana pitivät kou­lu­tusta amma­til­li­sesti vir­kis­tävänä ja kol­le­goiden kanssa käytyjä kes­kus­teluja mielekkäinä.

Ryh­män­hal­lin­ta­taidot ja opet­tajan työhyvinvointi

Aiempien tut­ki­musten mukaan opet­tajia kuor­mittaa työssä mer­kit­tä­västi ryh­män­hal­linnan haasteet. Luokan moni­nainen oppi­la­saines vaatii opet­ta­jalta jat­kuvaa veny­mistä. Opet­tajien mukaan osal­lis­tu­minen TCM-kou­lu­tukseen ja ryh­män­hal­lin­ta­tai­tojen paran­ta­minen vah­vis­tivat heidän kykyään sel­viytyä työssään. Muutama opet­tajat ilmai­sivat ennakkoon pelän­neensä, että kou­lutus olisi liian vaativa ja että siellä olisi liikaa kir­jal­lisia teh­täviä, mutta tämä huoli oli aiheeton. Har­joi­tukset olivat kon­kreet­tisia ja pieniä sovel­tavia teh­täviä, jotka liit­tyivät suoraan heidän omaan ope­tus­työ­hönsä ja arkeensa. Opet­tajat pitivät TCM-kou­lu­tusta pal­kit­sevana ja omaa työssä jak­sa­mistaan tukevana. 

Opet­tajat suo­sit­te­livat kou­lu­tusta kai­kille kol­le­goilleen, myös niille, jotka kokivat väsy­mystä tai riit­tä­mät­tö­myyttä. Kui­tenkin vapaa­eh­toisen osal­lis­tu­misen tär­keyttä kou­lu­tukseen koros­tettiin. Kou­lu­tuksen myötä opet­tajat kokivat saa­neensa omaan peda­go­giseen ajat­te­luunsa uutta vireyttä. Kou­lutus sel­keytti opet­tajan työn ydintä ja haastoi tar­kas­te­lemaan koko­nai­suutta eri näkö­kul­mista ja etäältä. Kou­lu­päivä täyttyy pie­nistä aska­reista, mutta olisi tärkeää muistaa koko­naisuus ja pidemmän aika­välin kes­keiset oppi­mis­ta­voitteet. Opet­tajat koros­tivat myös hyvin­voinnin näkö­kulmaa, sekä omaansa että oppilaiden. 

Lisäksi itse kou­lu­tuksen jär­jes­tä­miseen liit­tyvät käy­tännöt tukivat opet­tajien mukaan sekä mene­telmän omak­su­mista että heidän omaa työ­hy­vin­voin­tiaan. TCM-kou­lutus ei rasit­tanut heitä liikaa, vaan päin­vastoin vir­kisti. Kou­lutus jär­jes­tettiin työ­päivien aikana, joiden ajaksi opet­ta­jille pal­kattiin sijaiset. Tämä mah­dol­listi opet­tajien täy­si­pai­noisen kes­kit­ty­misen kou­lu­tus­päivien sisältöön. Myös kou­lu­tus­päivien aika­taulu ja rytmi oli laa­dittu siten, että se sisälsi riit­tä­västi taukoja sekä vaih­te­levia työ­tapoja. Opet­tajien mukaan jär­jes­telyt osoit­tivat arvos­tusta opet­tajien työtä ja hyvin­vointia kohtaan.

Opet­tajat kokivat, että TCM-mene­telmän sovel­ta­minen ja kou­lu­tukseen osal­lis­tu­minen tukivat heidän omaa hyvin­voin­tiaan ja työ­tyy­ty­väi­syyttään. Kou­lutus vastasi kon­kreet­ti­sesti akuut­teihin joka­päi­väisiin haas­teisiin luok­ka­huo­neessa.  Myös aiempi tut­kimus (mm. Nye ym. 2017) osoittaa opet­tajien ryh­män­hal­lin­ta­tai­tojen vah­vis­ta­misen hei­jas­tuvan heidän arkeensa luo­kassa myön­tei­sesti, mikä lisäsi opet­tajien onnis­tu­misen koke­muksia ja rau­hal­li­suutta sekä vähensi stressiä. Hyvät ryh­män­hal­lin­ta­taidot vah­vis­tivat opet­tajien amma­til­lista itse­tuntoa ja mah­dol­lis­tivat onnis­tu­misen koke­muksia eli edis­tivät posi­tii­vista sykliä.

Jaettu ymmärrys: kuinka meidän koulussa toimitaan

TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmä kan­nustaa huo­maamaan hyvän ja tekemään sen kai­kissa sosi­aa­li­sissa koh­taa­mi­sissa. Näin ollen hyvään kes­kit­ty­minen voi levitä koko koulun kult­tuu­riksi, tavaksi toimia arjessa. Tämä ei kui­tenkaan tapahdu auto­maat­ti­sesti tai ole staat­ti­sesti pysyvä tila. 

Kou­lussa on useita yhtä­ai­kaisia pro­jekteja ja kehit­tä­mis­koh­teita, posi­tii­vinen koh­taa­minen on vain yksi kehit­tä­mis­kohde muiden jou­kossa. Kui­tenkin myön­teinen poh­javire kai­kelle koh­taa­mi­selle voidaan nähdä muun kehi­tyksen mah­dol­lis­tajana. Esi­mer­kiksi yhte­näis­kou­luihin siir­ty­minen on vii­meisen vuo­si­kym­menen aikana ollut kasvava trendi joka omalta osaltaan haastaa raken­tamaan tie­toi­sesti myös yhte­näistä koulun kult­tuuria (Puhakka, Tar­nanen & Kos­tiainen 2023). Par­haim­millaan kou­lu­yh­teisö on oppiva yhteisö, jonka yti­messä on jaettu joh­ta­minen ja kes­kus­televa kult­tuuri. Nykyisin kou­lussa toimii myös useita ammat­ti­ryhmiä moniam­ma­til­li­sissa tii­meissä oppi­laiden par­haaksi, jolloin eri­laiset tulo­kulmat ilmiöihin ja käy­tetty ammat­ti­kieli vaatii ymmär­rykseen pyr­kivää asennoitumista.

Luottamuksellinen vuorovaikutus kotien kanssa

TCM-mene­telmän yhtenä tavoit­teena on posi­tii­vinen ja luot­ta­muk­sel­linen vuo­ro­vai­kutus koulun ja kotien välillä. Opet­tajan myön­teiset ja sisäl­löl­li­sesti perin­teistä tie­dot­ta­mista laa­jemmat viestit kotiin raken­tavat ymmär­rystä kou­lu­päivän aikai­sesta toi­min­nasta ja samalla luot­ta­musta. TCM-mene­telmän kou­lu­tukseen osal­lis­tuneet opet­tajat olivat oival­taneet, ettei van­hem­mille ole ker­rottu mil­laista vuo­ro­vai­ku­tusta kodin ja koulun välillä odo­tetaan olevan. Opet­tajat omalla esi­mer­killään halusivat madaltaa vuo­ro­vai­ku­tuksen kyn­nystä ja ker­toivat moni­ka­na­vai­sesti kou­lu­päivän arki­sista tapah­tu­mista myön­tei­sessä valossa. Myön­tei­selle vireelle rakentuva yhteistyö perustuu molemmin puo­leiseen ymmär­rykseen ja luot­ta­mukseen, joka on mah­dol­li­sissa pul­missa hyvä perusta yhtei­selle toiminnalle. 

Opet­tajat kui­tenkin poh­tivat mihin heillä voisi kes­tä­vällä tavalla rajal­liset aika­re­surssit riittää. Toi­saalta he kokivat, että perustan luo­minen on oleel­lista ja tulisi myö­hem­missä vai­heissa hel­pot­tamaan omaa työtä. Lisäksi opet­tajat poh­tivat, että heidän tulee perus­tella toi­min­taansa ja sen tavoit­teita tulevien uusien luokkien van­hempien kanssa heti yhteisen tai­paleen aluksi. Van­hem­matkin tar­vit­sevat yhteis­työ­odo­tuk­sista selkeän struk­tuurin, ei hil­jaisia odotuksia.

Opet­tajien mukaan TCM-mene­telmän sovel­ta­minen hei­jastui heidän omiin käsi­tyk­siinsä kodin ja koulun välisen yhteistyön raken­ta­misen läh­tö­koh­dista. Posi­tii­vinen vuo­ro­vai­kutus oli olen­nainen läh­tö­kohta kodin kanssa, minkä he olivat tie­dos­taneet aiempaa voi­mak­kaammin TCM-kou­lu­tuk­sessa. Opet­tajat olivat saaneet myön­teistä palau­tetta ja kii­tosta joi­denkin oppi­laiden kodeista uudesta ja moni­puo­li­sesta tavasta kertoa kuu­lu­misia kou­lusta. Opet­tajien mukaan TCM-mene­telmän posi­tii­viset ja sys­tee­miset lähes­ty­mis­tavat sovel­tuivat yhteistyön raken­ta­misen lähtökohdaksi. 

Posi­tii­vi­suuden ja ymmär­tä­väi­syyden perus­talle raken­nettu vuo­ro­vai­kutus mah­dol­listaa opet­tajien mukaan myös vai­keista asioista raken­tavan kes­kus­telun. Oppilaan etu on, että koti ja koulu voi kes­kus­tella oppilaan tilan­teesta koko­nais­val­tai­semmin. Usein han­kalat asiat hoi­tuvat par­haiten puhe­lin­kes­kus­te­luilla, jolloin osa­puolet tun­sivat empaat­tisen ja ymmär­tä­väisen kohtaamisen. 

Opet­tajien käsitys oli, että toi­sinaan eri syistä oppilaat pää­tyvät nega­tii­viseen kier­teeseen, jossa oppilas sai jat­ku­vasti kiel­teistä palau­tetta eri yhteyk­sissä. Näissä tilan­teissa opet­tajat kokivat sel­keämmin heidän roo­linsa olevan edes jonkin hyvän huo­maa­mi­sessa oppi­laassa ja sen ker­to­minen sekä oppi­laalle että oppilaan kotiin. TCM-mene­telmä oli joh­tanut uuden­laiseen oival­lukseen siitä, kuinka mer­kit­tävää on kokea olla hyväk­sytty ja koh­dattu. Par­haiden tulosten saa­vut­ta­minen ja nega­tii­visen kierteen kat­kai­se­minen on kui­tenkin tehok­kaampaa, kun useammat ihmiset työs­ken­te­levät yhdessä ymmär­tä­västi ja kan­nus­ta­vasti, mutta realistisesti.

Lisäksi opet­tajat näkivät myön­tei­sellä vuo­ro­vai­ku­tuk­sella olevan laa­jempi yhteis­kun­nal­linen tavoite. He halusivat vah­vistaa yleistä myön­teistä käsi­tystä kou­lusta ja muuttaa kouluun liit­tyvän puhe­tavan posi­tii­vi­sem­maksi. Tapa, jolla asioista puhutaan, myös rakentaa todellisuutta.

Moniammatillinen työ oppilaan parhaaksi

TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmän käyt­töönoton taus­talla oli oppi­laista herännyt huoli. Moniam­ma­til­linen tiimi päätyi vah­vis­tamaan opet­tajien ryh­män­hal­lin­ta­taitoja. Tämä ei kui­tenkaan ole ainoa toimi ja rat­kaisu komplek­sisiin ongelmiin, mutta sel­lainen joka auttaa opet­tajaa sel­viämään paremmin ryhmän hal­lin­nassa. Moniam­ma­til­linen tiimi oppi­laiden tueksi toimii monin tavoin ja pyrkii var­haiseen puuttumiseen. 

Kan­sain­vä­li­sesti kou­lutus-, sosiaali- ja ter­veys­pal­velut on jär­jes­tetty eri tavoin. Suomen kon­teks­tissa hyvin­voin­ti­val­tiossa moniam­ma­til­lista yhteis­työtä ja perin­teisten sek­to­ri­ra­jojen ylit­tä­mistä on pidetty oleel­lisena tapana saa­vuttaa kes­täviä ja tehok­kaita tuloksia. Näin voidaan par­haiten tukea oppi­laita, jotka mm. rea­goivat käyt­täy­ty­mi­sellään. Moniam­ma­til­linen, nopea ja sek­to­ri­rajat ylittävä toi­minta on pal­kit­sevaa, mutta usein myös haas­tavaa resurs­si­pulan vuoksi. Myös se, ettei useinkaan ole val­miita monis­tet­tavia toi­min­ta­malleja, vaati toi­min­ta­mallien luo­mista, kehit­tä­mistä ja ylläpitoa. 

Viestit oppi­laiden hyvin­voinnin haas­teista ja opet­tajien uupu­mi­sesta, ja toi­saalta resurssien rajal­li­suu­desta, värit­tävät huo­les­tut­tavan tule­vai­suus­kuvan. Perus­o­pe­tuslain (1998/628) mukaan oppi­lailla on oikeus saada oppi­misen ja kou­lun­käynnin tukea, johon kuuluu kolme tasoa: yleinen, tehos­tettu ja eri­tyinen tuki koko perus­o­pe­tuksen ajan. Tavoit­teena on toimia ennal­taeh­käi­se­västi ja yksi­löl­listen tar­peiden mukaan.  Suo­ma­laista kou­lu­jär­jes­telmää on pitkään pidetty tasa-arvoisena, mutta nykyään läh­tö­kohtana on tasa-arvon mah­dol­lisuus (Harju-Luuk­kainen ym., 2022b). 

Viime vuo­si­kym­meninä suo­ma­lai­sessa kou­lu­jär­jes­tä­mässä on siir­rytty segre­gaa­tio­käy­tän­nöistä inte­gra­tii­viseen ja inklusii­viseen ope­tukseen jär­jes­te­lyihin (Harju-Luuk­kainen ym., 2018). Sosi­aa­linen eriar­voisuus on kas­vussa ja lisään­tynyt sosi­aa­linen ja alu­eel­linen segre­gaatio haastaa perus­o­pe­tuksen ja var­hais­kas­va­tuksen jär­jes­telmät sekä pai­kal­li­sella että kan­sal­li­sella tasolla. (Berisha & Sep­pänen, 2017). Uudehko kasvava ilmiö on kou­lu­koh­tainen segre­gaatio: kou­luissa voi olla hyvin eri­laisia luokkia (Kosunen ym., 2020). Suo­ma­lai­sella jär­jes­tel­mällä on kui­tenkin hyvät edel­ly­tykset vah­vistaa tasa-arvoa, eri­tyi­sesti posi­tii­visen eri­tyis­koh­telun resur­soinnin mallien ja monia­laisen yhteistyön avulla (ks. Berisha & Sep­pänen, 2017; Harju-Luuk­kainen ym., 2018); Harju-Luuk­kainen ym., 2022a).

Koonti kansallisella tasolla ja peilaus kansainvälisiin tutkimuksiin

Yhdys­val­loissa kehi­tetty uni­ver­saali ja vahvaan tut­ki­mus­näyttöön nojaava ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmä TCM voidaan menes­tyk­sek­käästi soveltaa suo­ma­laiseen perus­kou­lu­kon­tekstiin (Maunula ym., 2022; Maunula ym. 2023). Kan­sain­vä­liset tut­ki­mukset ovat antaneet saman­suun­taisia tuloksia. Kuten Kores ja Carlson (2022) kiteyt­tivät meta-ana­lyy­sissään, posi­tii­viset ryh­mä­noh­jaus­me­ne­telmät ovat hyö­dyl­lisiä opet­ta­jille. Viesti on sama koti­mai­sesta pilot­ti­tut­ki­muk­sesta, vaikka opet­tajat pai­not­tivat ensi­si­jai­sesti oppi­laiden ja luokan etua, joita saatiin TCM:n jär­jes­tel­mäl­li­sestä ja ennal­taeh­käi­se­västä käytöstä.

Mer­kit­tävää oli, että opet­tajat tie­dos­tivat oman toi­min­tansa mer­ki­tyk­sel­li­syyden suh­teessa luokan ja koulun ilma­piiriin sekä yksit­täisen oppilaan koh­taa­misen tapaan. Tämä tut­kimus viittaa siihen, että TCM-mene­telmä vah­vistaa opet­tajan ryh­män­hal­lin­ta­taitoja ja tukee myön­teistä vuo­ro­vai­ku­tusta, mistä hyö­tyvät kaikki oppilaat luo­kassa ja koko kou­lussa. Jat­ku­vuuden kan­nalta on olen­naista, että uudet käy­tännöt luok­ka­huo­neessa vakiin­nu­tetaan ja var­mis­tetaan sitou­tu­minen niihin. 

Kou­lu­yh­teisön kehit­tä­misen osalta TCM:n toteut­ta­minen on pro­sessi, joka vaatii jat­kuvaa tukea. Kou­lu­tukseen osal­lis­tu­minen ja mene­telmän kei­nojen sovel­ta­minen vah­vis­tivat opet­tajien koke­musta kyvyk­kyy­destään sel­viytyä työstään. Kol­le­gi­aa­li­sesti jaettu syvä yhteinen ymmärrys myön­teisen koh­taa­misen kult­tuu­ri­sesta voi­masta sekä koke­muk­sel­linen jaka­minen ja käy­tännön työ­kalut joka­päi­väiseen työhön olivat avai­na­se­massa. TCM-mene­telmä tarjoaa opet­tajan toi­mialaan sopivia ryh­män­hal­linnan väli­neitä, vaikka se ei pois­takaan ole­massa olevia vakavia ongelmia. 

Tut­ki­muksen tulokset viit­taavat siihen, että TCM-mene­telmä vah­vistaa koulun myön­teistä kult­tuuria monin tavoin. Käyt­täy­ty­mi­sellään rea­goivien oppi­laiden aut­ta­minen ja kou­lu­yh­teisön hyvin­vointi ovat moni­ta­hoisia asioita, eikä niitä voida labo­ra­torio-olo­suh­teissa tutkia ja todentaa syy-seuraus -suh­teita. Tar­kempia joh­to­pää­töksiä voidaan tehdä myö­hemmin, kun TCM-mene­telmä on vakiin­tunut paremmin pilot­ti­kou­lujen arkeen. 

Miltä näyttää tulevaisuus?

Kou­luilla ja opet­ta­jilla on kes­keinen rooli yhteis­kunnan tule­vai­suuden raken­ta­mi­sessa. Maa­il­man­laa­juinen epä­varmuus, arvaa­mat­tomuus ja kasvava eriar­voisuus lisäävät kou­lujen ydin­teh­tävän mer­ki­tystä. Koulut ovat paikka, jossa oppilaat eri­lai­sista taus­toista tulevat oppilaat oppivat monia tär­keitä taitoja ja sosi­aa­lisia val­miuksia. Kaikki rat­kaisut, jotka paran­tavat hyvin­vointia ja tasa-arvoisia oppi­mis­mah­dol­li­suuksia, olisi otettava käyttöön. Yksi kei­noista on myön­teinen koh­taa­minen ja hyvän huo­maa­minen jokai­sessa ihmi­sessä.  Perusta kes­tä­välle koulun kehit­tä­mi­selle on kaikkien koulun hen­ki­lö­kunnan ja oppi­laiden hyvinvointi.

Koulu on osa yhteis­kuntaa ja siten jat­ku­vassa muu­tok­sessa. Pysäh­ty­minen tai taan­tu­minen ennen toi­mi­neisiin rat­kai­suihin ei ole kou­luissa vaih­toehto. Suuri mer­kitys koulun kehit­tä­mi­sellä on poliit­ti­silla rat­kai­suilla. Poliit­tiset päät­täjät sekä tut­kijat tulee saada  yhteiseen kes­kus­teluun, joka pon­nistaa posi­tii­visen kes­kus­telun ja ymmär­tä­misen tavoit­teista. Tiede ei tuota suoria vas­tauksia päät­tä­jille, mutta oikein vies­tittynä molemmat tahot voivat toimia yhteis­kunnan ja sen jäsenten tule­vai­suuden hyväksi. Elä­män­ma­kuinen vuo­ro­vai­ku­tus­suhde ruo­hon­juu­ri­ta­solle pitää myös tie­teen­te­ki­jöiden ymmär­ryksen laajana ja tut­ki­musaiheet tuoreina.

Mer­kittävä tehtävä on lan­gennut myös kou­lujen reh­to­reille: joh­det­tavia asioita ja pro­sesseja on valtava määrä. Tuore väi­tös­tut­kimus tar­kasteli lukioiden lukio­kou­lu­tuksen uudis­ta­mista, sen joh­ta­mista ja tule­vai­suuden enna­kointia (Leh­tonen 2023). Tut­ki­muksen mukaan rehtori on työssään hyvin yksin, aika­taulut ovat nopeita ja kehit­tä­mis­hankkeet irti toi­sistaan ja koko­nai­suu­desta. Sama ilmiö­kenttä voidaan nähdä perus­koulun reh­to­reiden kohdalla. 

Edelleen tuore väi­tös­tut­ki­muksen (Nili­vaara 2023) mukaan peruskoulut tar­vit­sevat riit­tä­västi ajal­lisia resursseja, kehit­tä­mis­osaa­mista ja toi­min­ta­kult­tuurin vahvaa joh­ta­mista kehit­tyäkseen oppivina ja dia­lo­gisina yhtei­söinä. Sekä Leh­tonen (2023) että Nili­vaara (2023) perään­kuu­lut­tavat kou­lujen joh­ta­miseen tule­vai­suuden luku­taitoa. Tut­ki­mukset kiteyt­tävät, että koulua tulee kehittää tut­ki­mus­pe­rus­tai­sesti ja siten, että koulun sys­tee­misen luonne huo­mioidaan tule­vai­suutta kos­ke­vissa pää­tök­sissä. Perustana on oppi­laiden oppi­misen ja sen edel­ly­tysten ymmär­tä­minen kai­kille koulua kos­ke­ville ratkaisuille.

Koska kou­lu­yh­teisö on moniam­ma­til­linen, tar­vitaan sekä opet­ta­jan­kou­lu­tuksiin että sosi­aa­lialan toi­mi­joiden kou­lu­tuksiin toisen lähi­tieteen sisältöjä, jotka tuot­tavat perus­val­miuksia moniam­ma­til­lisen toi­minnan läh­tö­kohtiin. Moniam­ma­til­linen ja moni­tie­teinen toi­min­ta­kult­tuuri ei synny itsestään, vaan siihen tulee saada perusteet kou­lu­tuk­sessa (Maunula ym. 2022). Esi­mer­kiksi luo­kan­opet­tajan kou­lu­tuksen sisältöjä rikas­taisi opin­to­jakso, jossa tar­kas­tellaan oppi­misen tuen jär­jes­tä­mistä sekä sosi­aa­lialan ja kou­lu­maa­ilman rajapintoja.

Koska muu­tokset tapah­tuvat nopealla syklillä ja koulun on vas­tattava ajan vaa­teisiin, tehdään myös ope­tus­suun­ni­telmien perus­teisiin päi­vi­tyksiä. Vii­meisin Ope­tus­hal­li­tuksen tekemä perus­koulun ope­tus­suun­ni­telmien perus­teiden tuore päi­vitys tulee voimaan elokuun alussa. Sen tavoit­teena on ennal­taeh­käistä ja vähentää oppi­laiden kou­lu­pois­saoloja. Läh­tö­kohtana on, että kou­luissa voidaan paremmin tun­nistaa ja auttaa oppi­laita, joilla on haas­teita käydä sään­nöl­li­sesti kou­lussa ja saada heidät palaamaan takaisin opin­tojen pariin. Jat­kossa ope­tuksen jär­jes­tä­jillä on vel­voite kuvata pai­kal­li­sessa ope­tus­suun­ni­tel­massa toi­min­ta­malli siitä, miten oppi­laiden pois­saoloja ehkäistään, seu­rataan ja miten niihin puututaan. 

Käy­tännön kei­noina pois­sao­lojen ehkäi­se­mi­sessä on tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen har­joittelu kai­kissa koulun arki­sissa tilan­teissa, oppi­laiden ver­tais­suhteet sekä oppilaan ja opet­tajan välinen hyvä vuo­ro­vai­kutus. Eri­tyi­sesti aikuisen esi­merkin mer­kitys korostuu. Muu­tokset tii­vis­tävät myös koulun ja kotien sekä opis­ke­lu­huol­to­pal­ve­luiden ja muiden viran­omaisten välistä yhteis­työtä, jolloin lap­sille ja nuo­rille voidaan tarjota paremmin heidän tar­vit­se­mansa tuki kou­lun­käyntiin ja oppi­miseen. Toi­min­ta­mal­lista ker­rotaan ennalta oppi­laille ja huol­ta­jille. Pois­sao­loihin rea­goidaan varhain ja vah­vemmin moniam­ma­til­li­sesti ja yhteis­työssä huol­tajien kanssa. 

Myös yhte­näis­kou­lu­ke­hitys, jolla nykyisin vii­tataan lähinnä kou­lu­ra­ken­nukseen, joka yhdistää oppilaat esio­pe­tuk­sesta yhdek­sänteen luokkaan asti, on hei­jas­tus­vai­ku­tuksia koulun kult­tuuriin. Kes­keisinä ovat yhtei­näis­kou­lujen alku­vaiheen mah­dol­li­suudet kou­lu­yh­teisön kes­kus­te­luille ja näin yhte­näisen kult­tuurin luo­miseen ja yllä­pitoon (Puhakka, Kos­tiainen & Tar­nanen, 2022). Edelleen yhte­näis­koulun kou­lu­kult­tuuri tulisi rakentaa jae­tulle joh­ta­juu­delle ja läpi­nä­ky­ville vuo­ro­vai­ku­tus­käy­tän­teille, jotka perus­tuvat työyh­teisön sisäi­selle luot­ta­muk­selle, arvos­tuk­selle ja keskustelulle. 

Näissä kai­kissa ajan­koh­taissa kou­lu­maa­ilmaa kos­ke­vissa tapauk­sissa voidaan nähdä yhty­mä­kohtia myön­tei­selle koh­taa­mi­selle ja sys­te­maat­ti­selle enna­koin­nille. Yhteinen jaettu ymmärrys tavoit­teista ja kei­noista sekä kun­nioittava koh­taa­minen voivat luoda perustaa muiden tavoit­teiden saavuttamiselle. 

Toi­min­ta­kult­tuurin luo­minen voidaan nähdä pit­käl­lisenä sitou­tu­misena: Mene­telmien tehok­kuutta tar­kas­tel­taessa on otettava huo­mioon, että eri­laiset kou­lu­jär­jes­telmät, sosi­aa­liset ja ter­veys­pal­velut ja niihin liit­tyvät rahoi­tus­jär­jes­telmät ovat kan­sain­vä­li­sesti eri tavoin jäsen­neltyjä. Tämä edel­lyttää jär­jes­tel­mäl­listä ja kon­teks­ti­si­don­naista tut­ki­musta. Esi­mer­kiksi Nor­jassa käyt­täy­ty­mi­son­gel­mista kär­sivien lasten tuke­minen on jär­jes­tetty, ja mene­telmien täy­tän­töönpano näyttää olevan jär­jes­tel­mäl­listä ja jat­kuvaa (Nubu). Sitä vastoin suo­ma­laisen han­ke­ra­hoi­tuksen haja­naisuus haastaa sys­tee­mi­tason toi­minnan sys­te­maat­tisen kehit­tä­misen, mene­telmien käyt­töön­ottoa ja vai­kut­ta­vuuden arviointia (Granlund & Imberg, 2021). Yksit­täiset hankkeet käyn­nis­tyvät ja lop­puvat, ilman näyttöä niiden mah­dol­li­sista hyö­dyistä ja ilman tut­ki­mukseen perus­tuvaa kiin­nit­ty­mistä ole­massa oleviin käytäntöihin.

Opet­tajan pro­fessio on vah­vasti vuo­ro­vai­ku­tukseen perustuva ja tule­vai­suutta luova. Yksi opettaja vai­kuttaa vuo­dessa 20–30 oppi­laaseen suoraan ja uransa aikana jopa nel­jän­kym­menen vuoden ajan. Ei siis ole mer­ki­tyk­se­töntä kuinka opettaja työssään jaksaa, jopa viihtyy, sekä kehittää omaa osaa­mistaan jat­ku­vasti. Nykyi­sessä eetok­sessa vastuu työs­sä­jak­sa­mi­sesta korostaa jokaisen omaa vas­tuuta. Toi­saalta hyvän joh­ta­misen mer­kitys on tun­nis­tettu. Reh­torin teh­tä­vänkuva on laaja, tule­vai­suu­dessa tar­vitaan yhä enemmän jaettua joh­ta­juutta ja kou­lu­yh­teisöä oppivana yhteisönä. Uudet ilmiöt vaa­tivat yhteisöjä altis­tamaan rutiineja uuden­lai­selle ajat­te­lulle, osaa­misen jaka­mi­selle ja jat­ku­vasti kes­kus­te­lemaan työyh­teisön kult­tuu­rista. Vaikka opet­tajan ammatti on Suo­messa vah­vasti auto­no­minen, on uuden­lainen yhtei­söl­lisyys (Puhakka, Kos­tiainen & Tar­nanen, 2022) haas­ta­massa vanhaa kult­tuuria. Aito muutos vaatii koko yhteisön sitoutumista.

Tiede on myös yhtenä luon­tevana osana käy­tän­töjen kehit­tä­mi­sessä. Yli­opis­tojen kolmas tehtävä onkin yhteis­kun­nal­linen vuo­ro­vai­ku­tus­tehtävä, tut­kitun tiedon ja arjen ilmiöiden osalta sujuva vuo­ro­puhelu on kaikkien etu. Esi­mer­kiksi Kok­ko­lassa TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmän käyttöä on alusta saakka tut­kittu, ja näytön perus­teella mene­telmän käyttö on laajentunut. 

Lähteet

Ahonen, A. K. (2021). Kou­luerot pun­ta­rissa – Resurssit ja sosio­eko­no­minen pro­fiili. Teok­sessa K. Leino, J. Rau­topuro & P. Kulju (toim.), Luku­taito – tie tule­vai­suuteen: PISA 2018 Suomen pää­ra­portti. Suomen kas­va­tus­tie­teel­linen seura. Kas­va­tusalan tut­ki­muksia 82, 261–285. http://​urn​.fi/​U​R​N​:​I​S​B​N​:​9​7​8​-​9​5​2​-​7​4​1​1​-​1​6-2

Berisha, A.-K. & Sep­pänen, P. (2017) Pupil selection seg­ments urban compre­hensive schooling in Finland: com­po­sition of school classes in pupils’ school per­for­mance, gender, and eth­nicity, Scan­di­navian Journal of Educa­tional Research, 61:2, 240-254, http://doi.10.1080/00313831.2015.1120235

Ber­nelius, V. & Huilla, H. (2021). Kou­lu­tuk­sel­linen tasa-arvo, alu­eel­linen ja sosi­aa­linen eriy­ty­minen ja myön­teisen eri­tyis­koh­telun mah­dol­li­suudet. Val­tio­neu­voston jul­kaisuja 2021:7. Haettu 16.3.2022 osoit­teesta https://​jul​kaisut​.val​tio​neu​vosto​.fi/​b​i​t​s​t​r​e​a​m​/​h​a​n​d​l​e​/​1​0​0​2​4​/​1​6​2​8​5​7​/​V​N​_​2​0​2​1_7. pdf?sequence=4 

Dicke, T., Parker, P., Marsh, H., Kunter, M., Schmeck, A. & Leutner, D. (2014) Self-efficacy in classroom mana­gement, classroom dis­tur­bances and emo­tional exhaustion: A mode­rated mediation ana­lysis of teacher can­di­dates. Journal of Educa­tional Psyc­hology, 106(2), 569–583. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0035504 

Ford, T., Hayes, R., Byford, S., Edwards, V., Fletcher, M., Logan, S., … & Ukou­munne, O. (2019). The effec­ti­veness and cost-effec­ti­veness of the Inc­re­dible Years® Teacher Classroom Mana­gement pro­gramme in primary school children: Results of the STARS cluster ran­do­mised cont­rolled trial. Psyc­ho­lo­gical Medicine, 49(5), 828–842. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​7​/​S​0​0​3​3​2​9​1​7​1​8​0​0​1​484  

Granlund, K. & Imberg, T. (2021). Ihmeel­liset vuodet -ohjel­ma­perheen säh­köisen seu­ran­ta­jär­jes­telmän kehit­tä­minen. Kasvun tuki, 2, 50–54. https://​kas​vuntuki​.fi/​a​i​k​a​k​a​u​s​l​e​h​t​i​/​j​u​l​k​a​i​s​u​t​/​k​a​s​v​u​n​-​t​u​k​i​-​a​i​k​a​k​a​u​s​l​e​h​t​i​-​2​2​0​2​1​/​g​r​a​n​l​u​n​d​-​i​m​b​e​rg/

Harju-Luuk­kainen, H., Hanssen, N. & Sund­qvist, C. (2022a). Special Education in the Early Years. Pers­pec­tives on Policy and Practice in the Nordic Countries. Springer.

Harju-Luuk­kainen, H., Sul­kunen, S. & Maunula. M. (2022b). Cross-National Achie­vement Surveys and Educa­tional Moni­toring in Finland. Teok­sessa L. Volante, S. V. Schnepf & D. A. Klinger (toim.) Cross-National Achie­vement Surveys for Moni­toring Educa­tional Outcomes. Policies, Prac­tices, and Poli­tical Reforms within the European Union. Office of the European Union. http://​urn​.fi/​U​R​N​:​N​B​N​:​f​i​:​j​y​u​-​2​0​2​2​0​3​2​2​1​992  

Harju-Luuk­kainen, H., Sandberg, E. & Itkonen, T. (2018). Pers­pec­tives on Educa­tional Sup­ports: Two Case Studies of Families with ADHD Children. Journal of the Inter­na­tional Association of Special Education (JIACE), 18(1), 23–30. https://​eric​.ed​.gov/​?​i​d​=​E​J​1​2​4​3​000 

Jenkins, A. & Ueno, A. (2017). Classroom disciplinary climate in secondary schools in England: what is the real picture? British Educa­tional Research Journal 43, 124–150. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​2​/​b​e​r​j​.​3​255 

Korest, R. & Carlson, J.S. (2022). A Meta-Ana­lysis of the Current State of Evi­dence of the Inc­re­dible Years Teacher-Classroom Mana­gement Program. Children 9(1), 24. https://​doi​.org/​1​0​.​3​3​9​0​/​c​h​i​l​d​r​e​n​9​0​1​0​024. 

Kosunen, S., Ber­nelius, V., Sep­pänen, P. & Porkka, M. (2020). School Choice to Lower Secondary Schools and Mec­ha­nisms of Segre­gation in Urban Finland. Urban Education, 55(10), 1461-1488. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​0​0​4​2​0​8​5​9​1​6​6​6​6​933 

Leh­tonen, T. (2023). Reh­to­reiden näke­myksiä lukio­kou­lu­tuksen uudis­ta­mi­sesta, sen joh­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­desta. Väi­tös­kirja. Jyväs­kylän yliopisto. 

Maunula, M., Granlund, K., Harju-Luuk­kainen, H., & Palo­saari, O. (2022). TCM-ryh­män­hal­lin­ta­me­ne­telmän käyt­töönotto : laa­dul­linen moni­tie­teinen pilot­ti­tut­kimus opet­tajien koke­muk­sista . Kasvun tuki, 2(1), 39-48. https://​kas​vuntuki​.fi/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​2​/​0​6​/​k​a​s​v​u​n​-​t​u​k​i​-​0​1​-​2​0​2​2​-​m​a​u​n​u​l​a​-​y​m​.​pdf

Maunula, M., & Läh­desmäki, S. (2022). Student Teachers’ Percep­tions of the Con­nection between Literacy, Equality and Digi­ta­lization. Inter­na­tional Journal on Social and Education Sciences, 4(3), 323-337. https://​doi​.org/​1​0​.​4​6​3​2​8​/​i​j​o​n​s​e​s​.​392

Maunula, M., Granlund, K., & Harju-Luuk­kainen, H. (2023). Ele­mentary school teachers’ expe­riences of imple­menting the Teacher Classroom Mana­gement Method : Case study in Finland. Inter­na­tional Journal on Studies in Education, 5(3), 332-347. https://​doi​.org/​1​0​.​4​6​3​2​8​/​i​j​o​n​s​e​.​144

Nash, P., Sch­lösser, A. & Scarr, T. (2016). Teachers’ percep­tions of dis­ruptive beha­viour in schools: a psyc­ho­lo­gical pers­pective. Emo­tional and Beha­vioural Dif­ficulties, 21(2), 167-180. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​1​3​6​3​2​7​5​2​.​2​0​1​5​.​1​0​5​4​670 

Nili­vaara, P. 2023. #Perus­koulu 2040. Kolme ske­naa­riota tule­vai­suuden perus­kouluun. Väi­tös­kirja. Tam­pereen yiopisto.

Nye, E., Melendez-Torres, G. J. & Gardner, F. (2017). Mixed methods sys­te­matic review and mul­ti­level metaa­na­lysis of a teacher classroom mana­gement pro­gramme: effec­ti­veness and sta­ke­holders’ expe­riences. Society for Research on Educa­tional Effec­ti­veness (SREE). https://​eric​.ed​.gov/​?​i​d​=​E​D​6​1​0​946 Read 24.3.2022. 

Oliver, R. M., Wehby, J. H. & Reschly, D. J. (2011). Teacher classroom mana­gement prac­tices: effects on dis­ruptive or aggressive student behavior. Campbell Sys­te­matic Reviews 2011:4. https://​doi​.org/​1​0​.​4​0​7​3​/​c​s​r​.​2​0​1​1.4 

Puhakka, M., Tar­nanen, M., & Kos­tiainen, E. (2022). Yhte­näis­koulua kohti – opet­tajien ja reh­torien dis­kursseja kou­lu­kult­tuurin muu­tok­sesta. Prologi – Vies­tinnän ja vuo­ro­vai­ku­tuksen tie­teel­linen aika­kaus­lehti, 17(1), 8 –29.

Reinke, W. M., Stormont, M., Herman, K. C. & Dong, N. (2020). The Inc­re­dible Years Teacher Classroom Mana­gement Program: Effects for Stu­dents Receiving Special Education Ser­vices. Remedial and Special Education, 42(1). https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​7​7​/​0​7​4​1​9​3​2​5​2​0​9​3​7​442 

Webster-Stratton, C. (2000). The inc­re­dible years training series. US Department of Justice, Office of Justice Pro­grams, Office of Juvenile Justice and Delinquency Pre­vention. https://​www​.ojp​.gov/​p​d​f​f​i​l​e​s​1​/​o​j​j​d​p​/​1​7​3​4​2​2​.​pdf 

Webster-Stratton, C., Reid, M. & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Inter­vention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Cli­nical Child and Ado­lescent Psyc­hology, 33, 105–124. https://​doi​.org/​1​0​.​1​2​0​7​/​S​1​5​3​7​4​4​2​4​J​C​C​P​3​3​0​1​_11

Webster-Stratton, C. (2011). Kuinka edistää lasten sosi­aa­lisia ja emo­tio­naa­lisia taitoja. Profami oy.

Artikkelin tekijät 

Teksti: Minna Maunula, yliopistonlehtori

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.