Peruskoululle rahaa, rauhaa ja rakkautta

KT, ope­tus­neuvos, vuoden 2022 kou­lu­tus­vai­kuttaja Martti Hell­ström kuvaa blo­gi­kir­joi­tuk­sessaan perus­koulun vai­heita ja mah­dol­li­suuksia jalostaa koulua kohti 2030-lukua. 

Kun päätös perus­kou­lusta oli tehty, hal­lin­nossa nos­tettiin maljaa: ”Siinä sitä riittää her­roille pur­ka­mista.” Ei ole purettu. 22 hal­li­tusta on kehit­tänyt sitä. Kou­lu­tus­po­li­tiikan arvot, tasa-arvo ja vapaus, ovat toki hei­luneet. Mutta kai­kille yhteisen koulun beto­ni­raudat ovat kes­täneet. Ker­ra­taanpa, mitä on tapahtunut.

KT, ope­tus­neuvos, vuoden 2022 kou­lu­tus­vai­kuttaja Martti Hellström

1960-luku: Päätös peruskoulusta

Agraari-Suomen edus­kunta hyväksyi vuonna 1967 pää­töksen kai­kille yhtei­sestä kou­lusta. Päätös oli kom­pro­missi. Kaikki voit­tivat. Maa­seu­dulla säi­lyisi kouluja. Kau­pun­geissa yhä useampi pääsisi lukioon. Ruotsi tulisi oppiai­neeksi. Kou­lun­käynti olisi mak­su­tonta. Kan­sa­kou­lun­opet­ta­ja­kou­lutus siir­tyisi yli­opistoon. Taso­kurs­seilla saa­taisiin oppi­kou­lu­vä­kikin mukaan.

1970-luku: Tuumasta toimeen ja toiseen

Teol­lisuus-Suo­mesta raken­nettiin poh­joista hyvin­voin­ti­val­tiota. Elo­kuussa 1972 käyn­nis­tyivät ensim­mäiset perus­koulut. Val­mista tuli vuonna 1977. Kou­lu­tuk­sella edis­tettiin talouden kasvua ja tasa-arvoa. Uusi suku­polvi oli inhi­mil­listä pääomaa, jota kan­natti jalostaa. Elettiin voi­makkaan kou­lu­tusop­ti­mismin ja vahvan kes­ki­tetyn suun­nittelu-uskon aikaa. Öljy­kriisin jäl­keinen lama pakotti rii­sumaan osan perus­koulun laadusta.

1980-luku: Rahaa riitti

Pal­ve­lu­kes­keiseen suuntaan kehit­tynyt Suomi oli maa­ilman vau­raimpia val­tiota. Kou­lu­tukseen panos­tettiin. Taso­kurs­seista siir­ryttiin tun­ti­ke­hys­kouluun. Kuntien ja kou­lujen vapautta tehdä ope­tusta ja resursseja kos­kevia pää­töksiä lisättiin. Luo­vuttiin tar­kas­tus­jär­jes­tel­mästä. Koulu sai olla oma­lei­mainen. Maa­han­muut­tajien opetus käyn­nistyi. Ensim­mäiset kymp­pi­luokat perustettiin.

Oppi­vel­vol­li­suu­desta ei enää vapau­tettu. Vuo­si­kym­menen lopulla tasa-arvon arvoa alettiin haastaa. Muun muassa yri­ty­se­lämän johto ei uskonut yhteisen ja yhtä­läisen kou­lu­tuksen mer­ki­tykseen. Alkoi siirtymä kohti (vain) mah­dol­li­suuksien tasa-arvoa.

1990-luku: Lama iski ja vapaus lisääntyi

Lama löi Suomen kan­veesiin 1990-luvun alussa. Samaan aikaan kiihtyi glo­baali talous­kil­pailu. Menes­ty­minen vaati maa­il­man­luokan osaa­mista. Kou­lu­tus­po­liit­ti­sesti 1990-luku voidaan jakaa kolmeen jaksoon:

  1. Vuo­si­kym­menen alussa ydin­arvona oli tasa-arvo. Kil­pai­lu­ky­kykin perustui sivis­tykseen ja koulutukseen.
  2. Sitten huo­mattiin, että menes­tykseen tar­vittiin sivis­tyneen teo­ree­tik­ko­joukon lisäksi oikeita osaajia. Alkoi siirtymä kohti kou­lu­tus­mark­ki­noita. Kou­lu­tus­tar­peiden enna­koin­ti­vas­tuuta valu­tettiin oppi­lai­tok­sille ja niiden yllä­pi­tä­jille. Jokaisen oli tehtävä omaa tule­vai­suuttaan kos­kevat valinnat ja kan­nettava niistä vastuu. Haluttiin yksi­löl­lisiä opis­ke­luoh­jelmia ja lah­jak­kaim­mille ”kiih­dy­tys­kaistoja”. Vapautta valita koulu lap­sille lisättiin. Kou­lu­pii­ri­pa­kosta luo­vuttiin. Kou­lujen auto­nomiaa lisättiin. Perus­kou­lujen ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa oli vain vähän yli 100 sivua.
  1. Kun vapauden arvo nousi lau­kalle, ja perus­kou­lujen erot kar­ka­sivat käsistä, palattiin vah­vempaan ohjaukseen. Syntyi kou­lu­tus­po­liit­tinen ”kauhun tasa­paino” tasa-arvon ja vapauden välille. Kan­nettiin taas huolta maa­han­muut­ta­jista ja koulupudokkaista.

2000-luku: Pisa-ihme

Uusi vuo­si­tuhat alkoi kou­lu­tus­po­liit­ti­sesti hyvin. Suo­ma­lais­nuoret menes­tyivät hie­nosti PISA-ver­tai­lussa. Seurasi häm­mennys. Kri­tiikki tasa­päis­tävää perus­koulua kohtaan hiljeni. Kai­killa kou­lu­tusas­teilla omak­suttiin OECD:n ohjausta, jotta taat­taisiin menestys kan­sain­vä­li­sessä talous­kil­pai­lussa. Panos­tettiin lah­jak­kaisiin. Toi­mintaa tehos­tettiin. Ala- ja ylä­kouluja haluttiin yhdistää ja kou­lu­kokoa kas­vattaa. Ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa oli taas monta sataa sivua. Tukea tar­vit­se­ville luotiin kol­mi­por­taisen tuen jär­jes­telmä. Kunnat saivat jär­jestää aamu- ja ilta­päi­vä­toi­mintaa sekä ylä­luo­killa jopo-opetusta.

2010-luku: Tulokset laskevat, leikkauksia lisää

Suo­ma­laisten osaa­misen taso alkoi laskea huolta herät­tä­västi muun muassa PISA-tulok­sissa. Silti tehtiin mer­kit­täviä leik­kauksia kou­lu­tuksen mää­rä­ra­hoihin. Niistä huo­li­matta lähes 100 % oppi­laista sai kui­tenkin perus­koulun päät­tö­to­dis­tuksen. Vain muutama pro­sentti heistä ei jat­kanut toi­selle asteelle heti perus­koulun jälkeen. Syk­syllä 2015 Suomi havahtui Euroopan laa­juiseen pako­lai­saaltoon, joka jysähti myös tänne ja haastoi koulut.

Entä tänään? Ja tästä eteenpäin?

2020-luku alkoi kur­jasti. Pan­demia, etä­koulu, Ukrainan sota ja maa­han­muutto toivat vakavia haas­teita myös kou­luille. Saamme kui­tenkin yhä olla ylpeitä perus­kou­lumme tasa-arvoi­suu­desta, mak­sut­to­muu­desta ja tuesta oppi­laille. Kaikki saavat jatko-opin­to­kel­poi­suuden. Oppi­mis­tu­lokset ovat hieman las­keneet, mutta ne ovat edelleen maa­ilman kärkeä. Opetus on sel­vi­tys­tenkin mukaan oikeu­den­mu­kaista, oppi­las­kes­keistä, kan­nus­tavaa, oppi­lasta arvos­tavaa ja yhdenvertaista.

Par­haillaan käy­tä­vissä hal­li­tus­neu­vot­te­luissa lin­jataan seu­raavien vuosien kou­lu­tus­po­li­tiikkaa. Moni puolue on luvannut, että kou­lu­tuk­sesta ei leikata. Mutta niin on luvattu aikaisemminkin.

Joka kun­nassa ja kou­lussa kan­nat­taisi nyt pohtia, mil­lai­seksi perus­koulua olisi aihetta jalostaa, kun mennään kohti 2030-lukua. Tähän asti uudis­tukset ovat usein olleet tuli­pa­lojen sam­mut­telua. Olisiko nyt momentum unel­moida jotain ihan uutta, vielä parempaa perus­koulua? OPPIVA-ver­kos­tolla voisi olla tässä hieno rooli.

Kou­lu­hal­li­tuksen entinen pää­johtaja Erkki Aho sanoi keväällä eräässä panee­lissa, ettei perus­koulu ole rikki, mutta kehit­tä­mistä se kaipaa. Sitä kan­nat­taisi hänen mukaansa kehittää kolmen r:n peri­aat­teella: Rahaa, rauhaa ja rak­kautta. Jos seu­raava hal­litus ei pysty rahaa lisäämään, lisätään me kaksin käsin perus­kouluun rauhaa ja rakkautta.