Kutsu KouluKunnossa-konferenssiin 19.-20.4.2023

Loh­jalla jär­jes­tet­tä­vässä Kou­lu­Kun­nossa-kon­fe­rens­sissa saa tuo­retta tietoa lasten ja nuorten pahoin­voin­nista ilmiönä sekä ideoita aiheen ymmär­tä­miseen ja rat­kai­sujen hakemiseen. 

Kenelle?

Reh­torit, opet­tajat, kaikki sosiaali- ja ter­veys­huollon sekä sivis­tys­pal­ve­lujen raja­pin­nassa työs­ken­te­levät. Tule kuu­lemaan huip­pu­asian­tun­ti­joita ja ver­kos­toi­tumaan muiden ammat­ti­laisten kanssa.

Miksi osallistuisin?

  • Lasten ja nuorten pahoin­vointi on lisään­tynyt, ja se kos­kettaa kaikkia lasten ympä­rillä olevia aikuisia.
  • Ilmiöitä pitää ymmärtää, jotta voidaan löytää ratkaisuja.
  • Kon­fe­renssin puhu­jilla on uusinta ja ajan­koh­tai­sinta tietoa näistä ilmiöistä.

Mistä puhutaan?

Lasten ja nuorten hyvin­vointi, kouluun kiin­nit­ty­minen, kou­lu­pois­saolot, tiedon hyö­dyn­tä­minen lasten ja nuorten pal­ve­luiden kehit­tä­mi­sessä, tule­vai­suuden kou­lu­maailma, oppi­misen tuen arviointi, inkluusio, nepsy, lasten oikeudet, psyyk­ki­sesti oireileva lapsi

Kuka puhuu? Mm.

Ingibjorg Eva Tho­ris­dottir
Datas­pe­sia­listi, Centre of Social Research and Ana­lysis (ICSRA), Islanti

Pekka Räsänen
Neu­rop­sy­ko­logian eri­koisp­sy­kologi, työ­elä­mä­pro­fessori, Turun oppi­mi­sa­na­ly­tiikan tutkimusinstituutti

Elina Pek­ka­rinen
Lap­sia­sia­val­tuu­tettu

Jutta-Riina Kar­hunen
Itä­kes­kuksen perus­koulun rehtori

Aino Äikäs
Van­hempi yli­opis­ton­lehtori, Itä-Suomen yliopisto

Henri Pesonen
Apu­lais­pro­fessori, Oslon yli­opisto. Dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Susanna Heikari
KM ja Posi­tii­visen peda­go­giikan ja hyvin­voin­tio­pe­tuksen kouluttaja

Panee­li­kes­kus­te­lussa mukana:
Eero Kling, Aino Äikäs, Henri Pesonen ja Jutta-Riina Kar­hunen. Paneelia juontaa Kou­lu­Kun­nossa-hankkeen pro­jek­ti­pääl­likkö Niina-Kaisa Perälä.

Ilmoittaudu mukaan

Voit ilmoit­tautua koko päi­väksi tai vain osaksi päivää. Kon­fe­renssi on mak­suton.
Ilmoit­tau­tu­minen tästä lin­kistä.

Lue lisää Kou­lu­Kun­nossa-hank­keesta: kou​lu​kun​nossa​.fi

 

Tutustu kon­fe­renssin ohjelmaan ja mainokseen: