Uudet lukutaidot -ohjelma edistää mahdollisuuksia oppia digiajan taitoja

Uudet luku­taidot -kehit­tä­mis­oh­jelma edistää lasten ja nuorten tasa-arvoista mah­dol­li­suutta oppia tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gista (tvt) osaa­mista, media­lu­ku­taitoa ja ohjel­moin­tio­saa­mista koko maassa. Ope­tuksen ja var­hais­kas­va­tuksen osaa­misen kehit­ty­misen tueksi on nyt saa­ta­villa uusia käy­tän­nön­lä­heisiä oppaita sekä muita esi­merkkejä ja vinkkejä. 

Kehit­tä­mis­oh­jel­massa on aiemmin jul­kaistu perus­o­pe­tukseen kuvaukset oppilaan hyvästä tvt-osaa­mi­sesta, media­lu­ku­tai­dosta ja ohjel­moin­tio­saa­mi­sesta. Varhaiskas­va­tuk­sessa ja esio­pe­tuk­sessa kuvataan hyvää peda­go­gista toimintaa. 

Nyt opet­tajien ja kas­vat­tajien työn tueksi on jul­kaistu mak­su­tonta, help­po­käyt­töistä tuki­ma­te­ri­aalia moni­puo­lisen osaa­misen edis­tä­mi­seksi. Osaa­misen kuvaukset ja kaikki mate­ri­aalit löy­tyvät Uudet luku­taidot-verk­ko­si­vuilta.  Esi­merkkien aiheita ovat muun muassa lisätyn todel­li­suuden ja ääni­kir­jojen käyttö oppimisessa. 

Toinen ajan­koh­tainen aihe on ohjel­moin­tio­saa­minen, jossa tar­vit­tavia taitoja voi har­joi­tella jo var­hais­kas­va­tuk­sessa. Polkuja ohjel­moin­tio­saa­miseen -oppaat ovat saa­ta­villa var­hais­kas­va­tukseen ja esio­pe­tukseen sekä vuo­si­luo­kille 1-6 ja 7-9. 

Uudet luku­taidot -kehit­tä­mis­oh­jelma on osa opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriön laa­jempaa Oikeus oppia -kehit­tä­mis­oh­jelmaa (2020–2022). 

Tutustu mate­ri­aa­leihin: uudet​lu​ku​taidot​.fi