Alkuluokkatoiminnasta positiivisia kokemuksia Nurmijärvellä

Alku­luok­ka­toi­minnan pilot­ti­hank­keesta on saatu myön­teistä palau­tetta, ja toi­minta on tar­koitus vaki­naistaa vuoteen 2023 mennessä. 

Alku­luok­ka­toi­mintaan siir­ty­minen lähti Nur­mi­jär­vellä aja­tuk­sesta, miten alkuo­pe­tuksen yhteis­työtä voisi syventää kun­ta­ta­solla var­hais­kas­va­tuksen suuntaan. Aiem­mista yksit­täi­sistä kokei­luista oli saatu posi­tii­visia signaaleja.

Pilot­ti­hanke alkoi var­si­nai­sesti syk­syllä 2018, mutta han­ketta on suun­ni­teltu pidempään. Syk­syllä 2021 mukana on noin 65 pro­senttia ikäluokasta. 

Vuonna 2018 tavoit­teena oli, että Nur­mi­järven perus­o­petus siirtyy kol­messa aal­lossa kai­kilta osin alku­luok­ka­toi­mintaan. Käy­tän­nössä tahtia piti hidastaa hieman, ja nyt syk­syllä 2021 mukana alku­luok­ka­toi­min­nassa on noin 65 pro­senttia ikä­luo­kasta. Tavoit­teena on edelleen, että toi­minta vaki­nais­tetaan vuoteen 2023 mennessä. 

Alku­luok­ka­toi­mintaan siir­ty­minen on ollut vah­vasti kunnan visio­työs­ken­te­lyssä mukana, ja jokai­selle yksi­kölle on luotu toi­min­ta­tavat, joiden mukaan edetä asiassa. Ytimenä on oppi­laiden alku­luok­ka­toi­min­nasta saama hyöty.

– Näemme hyvin tär­keänä, että kun­nalla on tässä asiassa yhte­näinen näkemys. Tämä ei voi olla yksit­täisten yksik­köjen toi­mintaa, jos halutaan laa­jempaa vai­kut­ta­vuutta, alue­rehtori Janne Taipale korostaa. 

 

Toimintasuunnitelma jaksottaa etenemistä

Suun­nit­te­lussa on otettu huo­mioon maan­tie­teel­li­sesti laaja kunta toi­min­ta­kenttänä: Nur­mi­jär­vellä on kolme taa­jamaa ja noin 6000 oppi­lasta perus­o­pe­tuk­sessa. Sama toi­min­ta­malli ei vält­tä­mättä toimi hyvin eri­lai­sissa ja eri­ko­koi­sissa yksi­köissä, ja kun­ta­ta­solla on monen­laisia toimintamalleja. 

– Olen­naista on toi­minnan osa-alueiden mää­rit­te­le­minen ja kri­teerit, joiden perus­teella toi­mintaa voidaan kutsua alku­luok­ka­toi­min­naksi, Janne Taipale kertoo. – Läh­tö­kohtana on, että oppi­laalla on ryh­mässä vähintään 10 vuo­si­viik­ko­tuntia alkuluokkatoimintaa. 

Tärkeää on myös, mitä tapahtuu alku­luok­ka­toi­minnan jälkeen: siir­tyykö oppilas alku­luok­ka­toi­minnan jälkeen niin sanottuun suoraan luokkaan? Tut­kit­tavana on, voisiko vuo­si­luo­killa 3–9 hyö­dyntää alku­luok­ka­toi­min­nassa hyväksi havaittuja elementtejä.

Toi­min­ta­tau­lukko avaa alku­luok­ka­toi­minnan ete­ne­misen vaiheita.

Syrjälän kampuksen alkuluokkatoiminta

Alku­luok­ka­toi­minnan suun­nittelu aloi­tettiin Syr­jälän kam­puk­sella keväällä 2019. Riittävä aika toi­minnan suun­nit­te­le­miseen koettiin tär­keäksi toi­minnan käyn­nis­ty­misen kan­nalta. Yhteistä pohjaa läh­dettiin raken­tamaan sään­nöl­li­sillä tapaa­mi­silla. Suun­nit­te­lu­ma­te­riaali on yhtei­sessä käy­tössä, ja sitä päi­vi­tetään jatkuvasti.

Luku­vuonna 2020–2021 käyn­nis­tettiin neljä alku­luokkaa 0–1-mallilla päi­vä­kodin tiloissa. Jokai­sessa luo­kassa oli luo­kan­opettaja, var­hais­kas­va­tuksen opettaja sekä las­ten­hoitaja, ja lapsia on yhteensä noin 75. 

– Meillä oli onnel­linen tilanne, että pys­tyimme yli­mää­räisen rahoi­tuksen turvin ottamaan kaksi luo­kan­opet­tajaa vuo­deksi. Tämä mah­dol­listi sen, että saimme rau­hassa kas­vattaa alku­luok­ka­laisia rau­hassa toi­mintaan, iloitsee päi­vä­ko­din­johtaja Päivi Kytönen

Luku­vuonna 2021–2022 mukana on neljä alku­luokkaa 0–2-mallilla, joista kaksi toimii päi­vä­ko­dissa ja kaksi kou­lulla. Mukana on myös eri­tyi­so­pettaja ja kou­lun­käynnin avus­tajia, ja lapsia on noin 120. Alku­luok­ka­ryhmä toimii yhdessä noin 12 tuntia viikossa.

Syr­jälän koulun alku­luok­ka­toi­min­nalla on käy­tössään tee­ma­suun­ni­telma, joka jäsentää luku­vuosien toimintaa. 

– Teemat ovat olleet kivoja läh­tö­kohtia suun­nit­teluun, ja ne tar­joavat hyviä mah­dol­li­suuksia ope­tuksen eheyt­tä­miseen, kertoo luo­kan­opettaja Sanna Maijala.

Vaih­tuvien tee­mojen lisäksi mukana kul­kevat koko ajan tunne-elämän taidot, oppi­jaksi kas­va­minen sekä hieno- ja kar­kea­mo­to­riset taidot.

Alku­luok­ka­toi­mintaan kuuluu Nur­mi­jär­vellä myös metsäretkiä.

Kokemuksia alkuluokkatoiminnasta 

Van­hem­mille, kas­vat­ta­jille ja esi­mie­hille suun­na­tusta kyse­lystä saadut vas­taukset ovat pääosin hyvin posi­tii­visia. Saadut koke­mukset osoit­tavat, mitkä ovat tämän­het­kisiä vah­vuuksia ja missä on vielä kehitettävää. 

– Hyvä suun­nittelu toi­minnan käyn­nis­tä­mi­sessä on ollut yksi vah­vimpia posi­tii­visia koke­muksia, Päivi Kytönen kertoo. 

Myös oppi­laiden yksi­löl­listen tarpeet on pys­tytty ottamaan huo­mioon, ja tii­miyh­teistyö on pää­sään­töi­sesti toi­minut. Sään­nöl­liset tapaa­miset riit­tävän usein esi­miesten kesken on koettu hyviksi, ja vapaus ja vastuu toi­minnan suun­nit­te­lusta ja toteut­ta­mi­sesta saa kiitosta. 

– Meillä on täysi luotto siihen, että jokainen alku­luokka saa toteuttaa annet­tujen rajojen puit­teissa omassa tii­missään oman­nä­köistään alku­luok­ka­toi­mintaa, Päivi Kytönen toteaa. – Sama pää­määrä ja moni­naiset toteut­ta­mis­tavat tuovat työhön mah­dol­li­suuksia ja vapautta suunnitteluun.

Kehit­tä­mis­koh­teiksi nousee kahden kiin­teistön malli, mikä haastaa raken­teiden yksin­ker­tais­ta­miseen. Tavoit­teena on, että yhdessä alku­luo­kassa olisi yksi vas­tuu­opettaja. Sovi­tuista peli­sään­nöistä kiinni pitä­minen on olen­naista onnis­tu­misen kannalta. 

Riit­tävän suun­nit­te­luajan resurs­sointia tar­kas­tellaan, jotta annettu aika riittää ja se käy­tetään oikein. Kun­ta­tason haas­teena on, miten alku­luok­ka­toi­minta saadaan sovi­tettua Nur­mi­jär­vellä kas­vavaan muut­to­lii­ken­teeseen, jotta alku­luokat eivät kasva liian suuriksi.