Turvallinen Oulu -hanke: Uusia opetusmateriaaleja tunne- ja turvataitokasvatukseen

Tur­val­linen Oulu -hank­keessa on jul­kaistu uutta tur­va­tai­to­kas­va­tuksen opetusmateriaalia. 

Tur­val­linen Oulu -hank­keessa on val­mis­tunut tunne- ja tur­va­tai­to­kas­va­tuksen ope­tus­ma­te­ri­aaleja val­ta­kun­nal­liseen käyttöön. Ope­tus­ma­te­ri­aalien avulla voidaan vah­vistaa lasten itse­tuntoa, tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja sekä sel­viy­ty­mis­taitoja tur­val­li­suutta uhkaavien kiusaa­misen, häi­rinnän ja väki­vallan tilan­teiden varalle. Kes­kei­sestä on myös digi­maa­il­massa tur­val­li­sesti toimiminen. 

Tunne- ja tur­va­tai­to­kas­va­tuksen avulla pys­tytään vah­vis­tamaan lasten tietoja, taitoja ja luot­ta­musta sel­viytyä ja pärjätä elä­mässään sekä roh­kaista lapsia ker­tomaan huo­listaan tur­val­li­selle aikui­selle. Sisäl­töjen tavoit­teena on vah­vistaa oppi­lasta suo­jaavia teki­jöitä sekä ehkäistä oppi­laisiin niin kas­vo­tusten kuin digi­taa­li­sissa ympä­ris­töis­säkin koh­dis­tuvaa kiusaa­mista, häi­rintää ja väkivaltaa. 

Esio­pe­tukseen, 1.–2. luo­kille, 3.–4. luo­kille, 5.–6. luo­kille sekä ylä­kouluun 7.-9. luo­kille on laa­dittu omat oppimateriaalit.

 

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin

Tunne- ja tur­va­tai­to­kas­va­tuksen mate­ri­aalit löy­tyvät koo­tusti osoit­teesta www​.tur​va​tai​to​kas​vatus​.fi.  

Sivus­tolle kootaan kes­keinen tunne- ja tur­va­tai­to­kas­va­tukseen liittyvä tieto ja mate­riaali niin ammat­ti­lai­sille kuin van­hem­mille. Mate­ri­aalia ja sivustoa voi jakaa omissa ver­kos­toissa ja kana­vissa. Sosi­aa­li­sessa mediassa häs­täginä toimii #tur­va­tai­to­kas­vatus 

Lue lisää hank­keesta: Tunne- ja turvatai­to­kas­va­tuksen opetus­ma­te­riaalit jul­kaistu - Oulu mat­kalla turvatai­to­kas­va­tuksen pääkaupungiksi

Tunne- ja tur­va­tai­to­kas­va­tuksen ope­tus­ma­te­ri­aalien tuot­ta­mista ovat rahoit­taneet opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriö ja Opetushallitus.