OPPIVA-verkosto kokoontui kehittämispäiville Lahteen lokakuussa 2021

OPPIVA-ver­koston kehit­tä­mis­päiviä vie­tettiin 14.-15.10.2021 Lah­dessa. Päiviin mahtui moni­puo­lista ohjelmaa, kult­tuuria ja ihmisten kohtaamista. 

Tapah­tuman ensim­mäinen päivä vie­tettiin Sibe­lius­ta­lolla. Aamu­päivän ohjelma oli osa Lahti - Euroopan ympä­ris­tö­pää­kau­punki -tapahtumaa. 

OPPIVA-ver­koston oman ohjelman aloitti puheen­johtaja Mika Pent­tilän avaus­puheen jälkeen panee­li­kes­kustelu, jossa pureu­duttiin peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikan näkö­kulmiin. Teemaa alus­tivat Pasi Silander ja Teemu Heino, ja kes­kus­te­le­massa olivat myös Harri Rinta-aho, Peter Johnson, Lassi Kil­ponen ja Mari Routti. Paneelia luotsasi ver­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen

Pro­fessori Arto O. Salonen puhui esi­tyk­sessään otsi­kolla Hyvä tule­vaisuus tehdään tänään hyvän elämän kri­tee­reistä ja siitä, miten ne ovat muut­tu­massa. Esitys tarjosi moni­puo­lisia näkö­kulmia mer­ki­tyk­sel­li­syyden koke­mi­sesta ja hyvinvoinnista.

Panee­li­kes­kus­te­lussa mukana olivat vasem­malta alkaen Tarja Tuo­mainen, Teemu Heino, Harri Rinta-aho, Peter Johnson, Lassi Kil­ponen, Mari Routti sekä Pasi Silander (etänä).
Pro­fessori Arto O. Salosen esitys ins­piroi poh­timaan hyvän elämän elementtejä.

Yhteinen työs­kentely sisälsi myös OPPIVA-ver­koston toi­minnan kehit­tä­mistä arvioin­ti­ky­se­lystä saa­tujen näkö­kulmien ja tar­peiden perusteella. 

Illalla osal­lis­tujat pää­sivät naut­timaan hyvää ruokaa ja kult­tuuria Hiih­to­museossa ja illan­vie­tossa Sal­paus­selän mäki­hyp­py­tornien juu­rella. Per­jan­taina tule­vai­suuden lin­jauksia käytiin läpi Neu­vot­te­lu­kunnan kokouk­sessa, ja päivät hui­pen­tuivat kou­lu­vie­rai­luihin Lahdessa. 

Rako­kiven koulu Nas­to­lassa on saanut uudet tilat hil­jattain käyttöön ote­tusta Loisto-moni­toi­mi­ta­losta. Moni­puo­liset tilat mah­dol­lis­tavat eri tilan­teisiin sopivat oppimisympäristöt.