Syväoppiminen Lahdessa ja Heinolassa: syvästä päädystä ja sukelluksista uimamaisteriksi

Vuoden 2015 OPS-työ­pa­joissa puhuttiin suu­resta toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­sesta kou­luissa. Perus­o­pe­tuksen uudessa ope­tus­suun­ni­tel­massa laaja-alaisen osaa­misen taidot olivat kes­kiössä oppiai­neiden sisäl­töjen rin­nalla. Mitä nuo tule­vai­suus­taidot kou­lussa tar­koit­tavat ja kuinka niitä pitäisi opettaa? 

Sisältö 

VIDEO: Syväoppiminen - syvästä päädystä uimamaisteriksi

Katso alta video­haas­tattelu syvä­op­pi­misen tuo­mista oival­luk­sista Lah­dessa ja Hei­no­lassa. Miltä toi­min­ta­kult­tuurin muutos näyttää tällä het­kellä? Miten syvä­op­pi­mi­sesta tuomat hyödyt näkyvät oppi­laissa ja koulun aikuisissa?

Jarkko Gran­qvistia Hei­no­lasta ja Lotta Hag­strömiä Lah­desta haas­tat­te­levat Tarja Tuo­mainen ja Riina Lah­tinen.

Mikä kouluissa muuttui ja mitä se vaati?

NPDL (New Peda­gogies and Deep Learning) -ohjelman ran­tau­tuessa Suomeen Lahti ja Heinola läh­tivät etu­ri­vissä mukaan. OPS:n luon­nok­sissa laaja-alaisen osaa­misen taidot oli kuvattu varsin laa­jasti, mutta samalla myös aika ympäripyöreästi.

NPDL-ohjelman rubrii­keissa eli kuvauk­sissa tule­vai­suuden tai­tojen osaa­misen laa­dul­li­sista askel­mista ydin­taidot sen sijaan olivat kon­kreet­ti­sempia ja tar­jo­sivat run­saasti sel­keitä käy­tännön esi­merkkejä ja taso­ku­vauksia. Nuo selkeät esi­merkit olivat yksi syy siihen, miksi me innos­tuimme NPDL-ohjelmasta.

Oppilaan osaa­misen tason mää­rit­te­le­misen lisäksi rubriikit tar­jo­sivat työ­kaluja myös ope­tuksen tason ja koulun toi­minnan tason kuvaa­mi­seksi ja arvioi­mi­seksi. Toi­saalta pian kävi sel­väksi, että rubriikkeja tuntui olevan suo­ma­laiseen kou­lu­kult­tuuriin aivan liikaa ja ajattelu tuntui tukeh­tuvan tuohon runsauteen.

Osal­lis­tuimme NPDL-semi­naa­reihin ja -kou­lu­tuksiin yhdessä muiden ohjel­massa mukana olleiden kuntien kanssa. Reh­to­reille oli oma spar­raa­ja­reh­to­ri­ver­kos­tonsa. Ver­koston tapaa­mi­sissa jaettiin run­saasti aja­tuksia ja ideoita sekä esi­teltiin omia kokeiluja ja kokemuksia. 

Ainakin yksi asia yhdisti kaikkia: jokainen osal­lis­tu­ja­kunta oli ryh­tynyt kir­joit­tamaan ydin­taitoja uusiksi. Tar­vittiin runsaan aineiston tii­vis­tä­mistä ja tai­tojen kir­joit­ta­mista ymmär­ret­tä­väm­mäksi. Ymmär­simme, että sys­tee­mi­tason muu­tosta ei tapahdu, ellemme kykene osal­lis­tamaan ope­tus­hen­ki­löstöä muu­tos­pro­sessiin. Tämän vuoksi opet­tajat olivat vah­vasti mukana työs­tä­mässä ydin­taitoja omaan kun­taansa ja kou­luunsa sopiviksi. 

Syväoppiminen haltuun

Alusta asti tavoit­tee­namme oli saada uusi peda­go­giikka osaksi kou­lujen arjen toi­mintaa ja peda­go­gista suun­nit­telua. Päi­vi­timme tuttuja raken­teita uuden toi­min­ta­kult­tuurin mah­dol­lis­ta­mi­seksi. Tämä muutos ei voinut olla yksit­täisen opet­tajan vas­tuulla, vaan tar­vittiin joh­ta­mista ja joh­tajan sitou­tu­mista ja innostumista.

Laaja-alaisia taitoja ei voi kuitata tapah­tu­malla tai tee­ma­vii­kolla. Poh­dimme paljon peda­go­giikkaa. Miten oppi­tunnit ja opin­to­ko­ko­nai­suudet suun­ni­tellaan ja toteu­tetaan siten, että ne mah­dol­lis­tavat tie­tojen lisäksi myös tai­tojen har­joit­telua? Jotta oppilaat voi­sivat olla aktii­visia toi­mi­joita ja oman oppi­mi­sensa omis­tajia, heidän on oltava tie­toisia siitä, mitä kaikkea heidän on tar­koitus oppia.
Myös onnis­tuneen itsear­vioinnin kan­nalta tavoit­teiden tulee olla sel­villä alusta saakka. Olen­naista on, että niin lapset kuin aikuiset oppivat tun­nis­tamaan taitoja arki­sissa kou­lu­ti­lan­teissa. Se vaatii paljon kes­kus­telua ja näky­väksi tekemistä.

Hei­no­lassa koko kau­punki lähti toteut­tamaan yhte­näistä NPDL-toi­min­ta­mallia, jota johti ope­tuksen jär­jes­tä­jätaho. Lah­dessa liik­keelle läh­dettiin vapaa­eh­toisten kou­lujen toi­miessa tien­rai­vaajina. NPDL-kou­lujen esit­te­lemät esi­merkit uudesta peda­go­gii­kasta toi­mivat muille innos­tajana. Kau­pun­ki­ta­soinen kehit­tä­mis­oh­jelma UPO Lahti ja perus­o­pe­tuksen johdon kan­nustus toi­mivat tukena.

Yhteisopettajuus

Kes­keinen muutos oli yhtei­so­pet­ta­juuden laa­ja­mit­tainen alka­minen. Sen onnis­tu­mista tuettiin joh­ta­mis­teoilla. Luku­jär­jes­tykset laa­dittiin yhdessä opet­tajien kanssa niin, että luokka-asteen oppi­laiden joustava ryh­mittely ja pal­kitus onnistuivat.

Uudis­timme jako­tunti-resurssin käyttöä. Puo­likkaan luokan ja yhden aikuisen mal­lista siir­ryttiin kahden opet­tajan ja koko luok­ka­ryhmän sys­teemiin. Yhtei­so­pet­tajuus toi alusta asti opet­ta­jille ja ohjaa­jille itselleen mah­dol­li­suuden amma­til­liseen kehit­ty­miseen toinen toi­silta oppien sekä osaa­misen ja töiden jaka­miseen. Kerran alkuun pääs­tyään opet­tajat eivät enää luovu yhdessä tekemisestä.

 

Yhteinen minimi

Opet­tajien osaa­mista tuettiin jaka­malla osaa­mista ja tietoa esi­mer­kiksi kou­lujen peda­kah­vi­loissa. NPDL-ter­mi­no­logia ja ydin­tai­tojen kuvaukset vaa­tivat pereh­ty­mistä. Niiden yhteyttä ope­tus­suun­ni­telman laaja-alaisiin tai­toihin tut­kittiin yhdessä. 

Jos­sakin vai­heessa pää­timme luopua ydin­tai­to­ter­mi­no­lo­giasta ja siir­ryimme puhumaan OPS-kieltä – ydin­taidot kor­vattiin laaja-alai­sella osaa­mi­sella. Samassa yhtey­dessä jou­duimme jälleen kerran muok­kaamaan tai­to­si­sällöt uusiksi – kuusi NPDL:n ydin­taito-otsikkoa vaihtui seit­semään laaja-alaisen osaa­misen otsikkoon. 

Kou­luis­samme on ollut alusta lähtien yhteiset kehit­tä­misen ja laaja-alaisen osaa­misen tavoitteet, ns. yhteinen minimi. Kokei­limme roh­keasti eri­laisia laaja-alaisten tai­tojen pai­no­tuksia ja ryt­mi­tyksiä eri luku­vuosina. Yri­tysten, ereh­dysten ja yhteisen kes­kus­telun kautta kou­lui­himme on löy­tynyt toi­mi­vimmat mallit. 

Huo­ma­simme myös, että sama yhteinen tai­to­ta­voite tar­koittaa eri vuo­si­luo­kille eri asioita. Luo­kista nousi myös tar­ve­läh­töisiä tai­to­ta­voit­teita esi­mer­kiksi läk­syjen muis­ta­miseen tai kave­ri­tai­tojen harjoitteluun. 

Yhteiset tavoitteet tehtiin näky­viksi koulun ja luokkien sei­nille aja­tuk­sella ”se kehittyy, mikä näkyy”. Uuden­laisen ajat­telun ja toi­min­ta­kult­tuurin sisäis­tä­minen alkoi siirtyä puheisiin. Minä-sana muuttui sanaksi me, ja tai­tojen har­joittelu alettiin nähdä oppimisprosessina.

“Minä-sana muuttui sanaksi me, ja tai­tojen har­joittelu alettiin nähdä oppimisprosessina.” 

Samaan aikaan kehittyvä tutor­toi­minta on ollut isona apuna uuden peda­go­giikan jal­kaut­ta­mi­sessa. Päijät-Hämeen peda­tutor-opet­tajat ovat luoneet Seit­semän sisa­rusta -aineiston, joka sisältää paljon mate­ri­aalia laaja-alaisen osaa­misen tai­tojen opet­ta­miseen. Vii­meisin lisä tähän on perus­o­pe­tuksen opet­tajien laaja-alaisen osaa­misen osaa­mis­kortit, joiden avulla opet­tajat voivat arvioida ja kehittää omaa tai­tojen opet­ta­misen osaa­mistaan. Osaa­mis­kortit tar­joavat myös käy­tännön esi­merkkejä, mitä kaikkea opet­tajan pitäisi muistaa sisäl­lyttää opetukseensa. 

Osal­lis­timme alusta asti huol­tajat ker­to­malla, mistä uudessa ope­tus­suun­ni­tel­massa on kyse ja mikä muuttuu. Koko matkan ajan olemme tie­dot­taneet sään­nöl­li­sesti, mitä teemme ja miksi. Yhteinen kieli ja ymmärrys luovat parempaa yhteis­työtä koulun ja kotien välille.

Oppilas tulevaisuustaitoja oppimassa

Kaiken kes­kiössä on oppilas. Omien tai­dol­listen tavoit­teiden aset­ta­minen ja niiden saa­vut­ta­misen itsear­viointi ovat olleet käy­tössä meillä alusta asti. Taitoja täytyy opettaa ja ope­tella tavoit­teel­li­sesti. Opet­tajan rooli on mah­dol­listaa tai­tojen har­joittelu työ­ta­pojen valin­tojen avulla.

Oppilas- ja arvioin­ti­kes­kus­te­luissa yhtenä arvioinnin osa-alueena on poh­dittu omia tai­dol­lisia vah­vuuksia ja haas­teita oppi­si­säl­töjen rin­nalla. Näin laaja-alaisen osaa­misen taidot ovat tulleet tutuiksi myös oppi­laiden huol­ta­jille.
Laaja-alaisten tai­tojen arviointi on ollut haas­tavaa niiden sisäl­tyessä oppiai­neisiin. Hei­no­lassa kokeiltiin yhden luku­vuoden päät­tyessä jopa ydin­tai­tojen arviointia luku­vuo­si­to­dis­tuksen liitteenä.

Tällä rat­kai­sulla haluttiin korostaa ydin­tai­tojen mer­ki­tystä ja pyrkiä tekemään ne näky­väksi todella isosti. Rat­kaisu ei kui­tenkaan saanut jatkoa, koska OPH on lin­jannut laaja-alaisen osaa­misen tai­tojen olevan osa oppiaineen arviointia, eikä niitä tule arvioida eril­lisinä taitoina.

Työ­elä­mä­taitona omien hyvien omi­nai­suuksien ja toi­saalta omien kehit­ty­mis­koh­teiden tun­nis­ta­minen on tärkeää. Syvä­op­pi­mi­sessa kun poh­jim­miltaan on kyse oman hen­kisen pääoman ja hyvien omi­nai­suuksien kas­vat­ta­mi­sesta. Osaa se, mitä et voi googlata!

Taak­sepäin kat­sot­taessa jotkin vaiheet näyt­tävät nyt puu­has­te­lulta. Koemme kui­tenkin, että kaikkea tai­to­ta­lojen ja -por­taiden askar­telua tar­vittiin mat­kalla tämän päivän osaa­miseen. Joh­ta­mi­sessa kiin­ni­timme eri­tyistä huo­miota siihen, että kaikki asian­osaiset pää­sivät mukaan kaikkiin vai­heisiin. Sitä kautta osaa­minen ja luot­tamus omiin tai­toihin kasvoi. 

Roh­keutta viedä uuden­laista peda­go­giikkaa omaan ope­tukseen tar­vittiin, ja sitä löytyi.  Osa innostui alussa enemmän ja osa vähemmän, mutta kaikki pidettiin mat­kassa mukana. Digi­ta­li­saatio otti harp­pauksia samaan aikaan ja on nyt arkinen osa opis­kelua kai­kissa ikäryhmissä.

 

Kir­joit­tajat 

Lotta Hag­ström, spar­raa­ja­rehtori, Kasak­kamäen koulu, Lahti

Jarkko Gran­qvist, spar­raa­ja­rehtori, Kir­kon­kylän koulu, Heinola

 

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.