Kevään 2022 webinaarit OPPIVA-verkostossa

Ajankohta

21.03.2022 klo 14.30 (alkaen)

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Useita kouluttajia

Tervetuloa OPPIVA-verkoston webinaareihin keväällä 2022!

Alla on tiedot ja ajan­kohdat kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tar­jolla on muun muassa arviointiin, vies­tintään ja luo­vuuteen liit­tyviä tapahtumia.

Näin ilmoittaudut

Linkit ilmoit­tau­tu­mis­si­vuille löy­tyvät jokaisen webi­naarin/-sarjan tai työ­pajan alta. Osal­lis­tu­mis­linkki lähe­tetään ilmoit­tau­tu­neille myö­hemmin erikseen sähköpostilla.

 

1. Luova kirjoittaminen opettajan ammatillisen kehittymisen tukena -työpajat

1. Hyvin­vointia ja voi­maan­tu­mista kir­joit­ta­mi­sesta, torstai 24.3.2022 klo 13–15

2. Luova kir­joit­ta­minen iden­ti­teet­tityön ja amma­til­lisen kehit­ty­misen tukena, kes­ki­viikko 6.4.2022 klo 13–15

3. Luo­vuutta ja ins­pi­raa­tiota opet­tajan työhön luovan kir­joit­ta­misen avulla, tiistai 26.4.2022 klo 13–15

kou­lut­tajana KT Anne Martin

Ilmoittaudu mukaan:

Työ­pajat: Luova kir­joit­ta­minen opet­tajan amma­til­lisen kehit­ty­misen tukena

 

2. SIIRRETTY 31.3. -> 28.4.: Päättöarvioinnin kriteerit käyttöön

  • Webi­naari kes­kittyy 1.8.2021 käyttöön otet­tujen päät­tö­ar­vioinnin kri­teerien käy­tännön kysymyksiin
  • Koh­de­ryhmä: perus­o­pe­tuksen opet­tajat ja rehtorit
HUOM! Uusi ajan­kohta: to 28.4.2022 klo 14.30-16.00
Kou­lut­tajana Pau­liina Kanervo
 

Ilmoittaudu mukaan:

 

3. SIIRRETTY syyskuulle: Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön johtamiseen

Webi­naa­ri­sarjan aiheet:

  • Miten johdan ope­tus­suun­ni­telman mukaista arviointityötä?
  • Miten johdan hen­ki­löstöni arviointiosaamista?
  • Miten huo­lehdin arvioinnin laadun ja yhden­ver­tai­suuden toteutumisesta?
  • Miten johdan oman kouluni arvioin­ti­kult­tuuria ja sen kehittämistä? 
  • Koh­de­ryhmä: rehtorit

Nelio­saisen kou­lu­tuksen tavoit­teena on lisätä reh­torin omaa arvioin­tio­saa­mista ja val­miuksia arvioin­tityön peda­go­gi­sessa joh­ta­mi­sessa omassa koulussa.

Kou­lu­tuk­sessa käsi­tellään arvioinnin kes­keisiä osaa­misen alueita perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­tel­massa. Kou­lutus antaa arvioin­tityön joh­ta­miseen kon­kreet­tisia työkaluja. 

Koko­naisuus rakentuu nel­jästä eri tapaa­mi­sesta, jotka jär­jes­tetään pääosin etänä. 

Ajan­kohdat: 

HUOM! Sarjan aloitus on siir­retty huh­ti­kuulta syyskuulle.

Osa 1: ma 5.9.2022 klo 13-16

Osat 2-4: ajan­kohdat ilmoi­tetaan myöhemmin

 

Ilmoittaudu mukaan:

Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arvioin­tityön johtamiseen