Vaikuttavuutta valmentavalla ohjauksella

Val­men­ta­vassa ohjauk­sessa asiakkaan omaa toi­mi­juutta vah­vis­tetaan ohjauk­sel­lisen dia­login sekä eri­laisten har­joit­teiden ja mene­telmien avulla. 

Yksi­tyisinä opinto-ohjaajina koh­taamme kaiken taus­taisia ja kai­ke­ni­käisiä asiak­kaita, joita kaikkia yhdistää tarve löytää seu­raavia askel­merkkejä elä­määnsä sekä toive saada kon­kreet­tisia raken­nus­pa­li­koita omaan tulevaisuuteensa. 

Vaikka jokainen ohjaus­ti­lanne ja -pro­sessi on hyvin yksi­löl­linen, olemme huo­manneet, että luot­ta­muk­sel­linen ilma­piiri, kan­nustava, rat­kai­su­kes­keinen ote ja val­men­tavat teh­tävät ja har­joitteet toi­mivat miltei poik­keuk­setta asioiden eteenpäin vie­misen apukeinoina. 

Puhum­mekin mie­lel­lämme val­men­ta­vasta ohjauk­sesta, jossa ohjauk­sel­lisen dia­login sekä eri­laisten har­joit­teiden ja mene­telmien avulla vah­vis­tamme asiakkaan omaa toi­mi­juutta, tuomme esiin toi­veik­kuutta ja ete­nemme posi­tii­vi­sella, kan­nus­ta­valla otteella kohti rat­kaisua. Olen­nainen osa val­men­tavaa ohjausta on eteenpäin vievä asenne ja posi­tii­vinen orien­toi­tu­minen koh­taa­miseen sekä onnis­tuneen lop­pu­tu­loksen näkeminen. 

 

Menetelmien ja välineiden tukemana kohti uusia näköaloja

Val­men­ta­vassa ohjauk­sessa hyö­dyn­netään kes­kus­telun tukena ja syven­täjänä eri­laisia mene­telmiä ja väli­neitä. Esi­mer­kiksi eri tavoin ja eri­laisin ohjeis­tuksin hyö­dyn­net­tävät kuva­kortit voivat toimia kes­kus­telun rikas­tut­tajana. Se, mitä ihminen ei ole saanut puettua sanoiksi, avautuu kuin huo­maa­matta korttien tai eri­laisten teh­tävien kautta. Jumi­ti­lanne avautuu, kun asiaa tar­kas­tellaan eri näkö­kul­masta. Näin syntyy aivan toi­sen­lainen ymmärrys kuin pel­kästään keskustelemalla. 

Ohjauk­sessa olen­naista on myös huomion kiin­nit­tä­minen hyvään: Mitä vah­vuuksia asiak­kaalla on? Mikä toimii jo nyt? Mitä hän haluaa vah­vistaa? Mikä tuottaa iloa? Mikä saa hänet syt­tymään ja energisoitumaan? 

Omaan paikkaan ja omaan mer­ki­tyk­sel­li­syyden koke­mukseen liittyvä näkö­alat­tomuus voi olla pahim­millaan epä­var­muutta ruok­kivaa ja lamaan­nut­tavaa. Kun on pitkään tar­ponut yksin saa­matta otetta mihinkään – työn­hakuun, opin­toihin, amma­tin­va­lintaan tai elämään yleensä – on hel­pot­tavaa saada jakaa aja­tuk­siaan toi­selle ja löytää omaan tilan­teeseen väriä, uutta näköalaa, tart­tu­ma­pintaa ja toivoa. 

 

Valmentavasta otteesta hyötyä monenlaisiin kohtaamisiin

Val­men­ta­vassa ohjauk­sessa tyhjää kuvaa läh­detään täyt­tämään niillä ele­men­teillä, jotka sytyt­tävät, innos­tavat ja luovat uskoa. Joskus nämä ele­mentit löy­tyvät lyhyessä ajassa, joskus tar­vitaan pidempi ja syvä­luo­taa­vampi pro­sessi. Tär­keintä on kui­tenkin, että pie­netkin oival­lukset huo­mioidaan ja läh­detään raken­tamaan rat­kaisua näiden pohjalta. 

Kes­keistä val­men­ta­vassa ohjauk­sessa on, että ohjaaja auttaa ohjat­tavaa itseään sanoit­tamaan tari­naansa eteenpäin ja valaa uskoa mah­dol­li­suuksiin, joita pik­ku­hiljaa ohjaus­pro­sessin ede­tessä alkaa siintää edessä päin. Hän auttaa ottamaan kon­kreet­tisia aske­leita eteenpäin. Mitä voit tehdä jo tänään? 

Val­mentava ote ei rajoitu pel­kästään ohjaus­ti­lan­teisiin. Sitä voidaan hyö­dyntää kaik­kialla ihmisten väli­sissä koh­taa­mi­sissa, etenkin niissä, joissa on pysäh­dytty poh­timaan rau­hassa ihmisen tilan­netta. Etenkin esi­miehet, reh­torit, opet­tajat ja tii­min­ve­täjät voivat hyötyä val­men­nuk­sel­li­sesta otteesta omassa työssään. Kun kehi­tys­kes­kus­te­lussa tai oppi­mis­kes­kus­te­lussa asioita lähes­tytään val­men­nuk­sel­li­sesti, syntyy dia­logia, jossa molemmat osa­puolet voivat löytää tilan­teesta ja toi­sistaan uusia oivalluksia. 

Ohjauk­sessa on tärkeää, että asiakas tulee kuul­luksi, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että pää­semme nopeasti aja­tuk­sissa kohti toi­veik­kuutta ja rat­kaisua. Tämän ajat­te­lu­tavan soisi laa­je­nevan myös työyh­tei­söjen koh­taa­misten kentälle. 

 

Mar­jaana Herlevi ja Leena Ståhlberg

Kir­joit­tajat ovat yksi­tyisiä opinto-ohjaajia, val­men­tavan ohjauksen ammat­ti­laisia ja moti­vaa­tio­val­men­tajia, jotka hyö­dyn­tävät työssään sekä kou­lut­tavat mui­takin hyö­dyn­tämään eri­laisia val­men­nuk­sel­lisia mene­telmiä ja välineitä.

Leena Ståhlberg (vas.) ja Marjaana Herlevi