Koulutus: Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön johtamiseen

Ajankohta

14.3.2023

Paikka

Webi­naari
Useita kouluttajia

Kou­lu­tus­sarja antaa reh­to­reille ja arvioin­ti­työstä vas­taa­ville moni­puo­lisia työ­kaluja arvioin­tityön johtamiseen. 

Mitä saat koulutuksesta?

Osal­lis­tujana vah­vistat omaa roo­liasi arvioin­ti­kult­tuurin ja -osaa­misen joh­ta­mi­sessa. Kou­lu­tuk­sessa käsi­tellään arvioinnin kes­keisiä osa-alueita perus­o­pe­tuksen opetussuunnitelmassa. 

Kenelle

  • Reh­torit
  • Kou­lujen arvioin­ti­tiimien vetäjät
  • Ope­tuksen jär­jes­täjien arvioin­nista vas­taavat koordinaattorit

Koulutuksessa käsiteltävät sisällöt

  • OPS:n mukainen arviointi
  • Arvioinnin yleiskuva, arviointi muutoksessa
  • Reh­torin rooli arvioin­nissa, arvioin­tio­saa­misen johtaminen
  • Opet­tajan rooli arvioinnissa
  • Arvioinnin näky­väksi tekeminen
  • Yhte­näisen arvioin­ti­kult­tuurin kehittäminen

Kou­lut­tajina toi­mivat ver­koston arvioin­ti­asian­tun­tijat Tanja Jur­vanen, Pau­liina Kanervo, Päivi Pit­kä­ranta ja Tarja Tuomainen.

Kou­lu­tus­sarja on webi­naa­ri­muo­toinen ja mak­suton osallistujalle. 

Ajankohdat

Osa 1: ma 13.2.2023 klo 14.00-15.45

Osa 2: ti 14.3.2023 klo 14.00-15.45

Osa 3: ti 28.3.2023 klo 14.45-15.45 (huom! muut­tunut kellonaika)

Osa 4: ti 18.4.2023 klo 14.30-15.30

HUOM! Kou­lu­tuksen aloi­tus­päi­vä­mää­räksi vaihtui 13.2., eli kou­lu­tuksen entiset osat 2-4 ovat nyt osat 1-3 ja 4. osalla on uusi päi­vä­määrä 18.4.2023.

Ilmoit­taudu mukaan ja kutsu myös kollegasi!