Apua arviointiin - voimaa verkostosta, vol. 2

Ajankohta

8.11.2023

Paikka

Hybri­di­to­teutus
Useita kouluttajia

Kou­lu­tus­oh­jel­massa vah­vis­tetaan kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuksen avulla OPPIVA-ver­kos­tossa val­ta­kun­nal­lista osaa­mista perus­o­pe­tuksen ja lukio­kou­lu­tuksen ja arvioin­tityön joh­ta­misen tueksi. 

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tästä lin­kistä voit ilmoit­tautua koko kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen. On tärkeää huo­mioida, että kun ilmoit­taudut mukaan, sitoudut koko koulutusohjelmaan.

Ilmoit­taudun kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen: Apua arviointiin - voimaa verkostosta

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

Arvioinnin yhden­ver­taisen toteu­tu­misen ja laa­dukkaan arvioinnin var­mis­ta­mi­seksi on kes­keistä, että arvioin­ti­normeja ja sekä päät­tö­ar­vioinnin että 6. vuo­si­luokan kri­tee­reitä tul­kitaan val­ta­kun­nal­li­sesti mah­dol­li­simman samalla tavalla.

Kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa vah­vis­tetaan osal­lis­tujien arvioin­tio­saa­mista ja kou­lut­ta­ja­taitoja sekä vah­vis­tetaan jo ole­massa olevaa val­ta­kun­nal­lista arvioin­tio­saajien ver­kostoa. Kou­lu­tuksen tueksi ja osana tuo­tetaan kaikkien kou­lujen käyttöön mate­ri­aalia arvioin­tityön joh­ta­miseen ja arvioinnin toteuttamiseen. 

Tuo­tettu mate­riaali on laa­du­kasta ja moni­ka­na­vaista, ja se on kaikkien alueiden ja niillä toi­mivien perus­o­pe­tuksen ja lukio­kou­lu­tuksen sekä reh­torien käy­tet­tä­vissä paikallisesti.

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen sisältyy ennak­ko­tehtävä, väli­teh­tävät, lähi­päivät ja mul­ti­mo­daa­liset kou­lu­tus­ma­te­ri­aalit, joilla arvioinnin toi­meen­panoa tuetaan valtakunnallisesti.

Ennakko- ja väli­teh­tävät laa­ditaan siten, että

 • kou­lu­tukseen osal­lis­tuvat pää­sevät sovel­tamaan lähi­päivien aikana käsi­teltyjä teemoja käytännössä.
 • tuot­tavat käy­tän­nössä arvioin­ti­ma­te­ri­aalia kun­nille / kou­luille ja
 • niiden avulla var­mis­tetaan, että lähi­päivien aikana käsi­tellyt teemat otetaan käyttöön kuntien/​ kou­lujen arviointityössä.

Lähi­päivien aikana

 • syven­netään arvioin­tio­saa­miseen liit­tyviä tietoja ja taitoja sekä ver­tais­kou­lut­ta­ja­taitoja
 • har­joi­tellaan eri­laisin toi­min­nal­lisin mene­telmin vertaiskouluttamista
 • raken­netaan alu­eel­lisia verkostoja
 • har­joi­tellaan eri­laisten arvioin­ti­me­ne­telmien ja -työ­ka­lujen käyttöä.

Podcastit ja webi­naarit kes­kit­tyvät eri­tyi­sesti tukemaan tulevien kou­lut­tajien arvioin­tio­saa­mista eri­lai­sissa arvioin­ti­tee­moissa. Niitä voidaan käyttää osana alu­eel­listen ver­kos­tojen toimintaa.

Kenelle

 • reh­torit
 • perus­o­pe­tuksen opettajat
 • lukio­kou­lu­tuksen opettajat

Aikataulu

Vko 43: ennakkotehtävä

Huom! Aloitus on siir­retty kes­ki­viikkoon 8.11.2023, joka on lähi­ta­paa­minen Helsingissä. 

Ke 8.11.2023 klo 9.00-16.00 

 • Lähi­ta­paa­minen: Holiday Inn Hel­sinki City Centre, Elie­li­naukio 5, 00100 Hel­sinki (rau­ta­tie­a­seman vieressä)
 • Ver­taisuus ja kouluttajataidot
 • Qridi käyttöön 
 • Arvioin­tio­saa­minen, arvioinnin peruskäsitteet 

Ti 28.11.2023 klo 9.30-16.00, etäkoulutus

 • Yhteisen arvioin­ti­kult­tuurin kehittäminen 

Ti 16.1.2024 klo 9.30-16.00 

 • Tavoite- ja kri­tee­ri­pe­rus­tainen arviointi

Ti 13.2.2024 klo 9.30-16.00

 • For­ma­tii­vinen arviointi - itsear­viointi ja vertaispalaute

Pe 22.3.2024 klo 9.30-16.00

 • Sum­ma­tii­vinen arviointi ja moni­puo­linen arviointi

Ke 17.4.2024 klo 9.30-16.00

 • Kou­lut­tajuus ja mate­ri­aalit koulutuspaketteihin

Ti 21.5.2024 klo 9.30-16.00

 • Kou­lut­tajuus ja mate­ri­aalit koulutuspaketteihin

Syksyn 2024 aika­taulut sovitaan myöhemmin.