ALOITUS SIIRTYY SYKSYLLE: Koulutus: Matka syvälliseen johtajuuteen

Ajankohta

25.4.2023 (alkaen)

Paikka

Lähi­kou­lutus

Kouluttaja

Tarja Tuomainen ja Vesa Purokuru

Kou­lu­tus­sarja antaa ope­tusalan joh­ta­mis­teh­tä­vissä toi­mi­ville moni­puo­lisia työ­kaluja mer­ki­tyk­sellä johtamiseen. 

Mitä saat koulutuksesta?

Mer­ki­tyk­sellä joh­ta­misen val­mennus on eri­lainen syväl­linen joh­ta­mis­val­mennus. Joh­ta­mis­jar­gonin sijaan nos­tamme esiin sitä, mitä tämä aika tar­vitsee joh­ta­jalta: miten syvempi mer­kitys syntyy ja se saa aikaan yksi­löissä ja ryhmissä.

Mer­ki­tyksen kes­kiössä on läs­näolo, koh­taa­minen ja myö­täe­lä­minen. Tut­kimme val­men­nuk­sessa, miten kuor­mi­tuk­sesta pysäh­tynyt energia vapau­tetaan sekä sitä, miten hyvin­voiva energia pidetään virtaavana.

Val­mennus auttaa osal­lis­tujaa olemaan vai­kut­ta­vasti läsnä ja tarjoaa työ­kalut mer­ki­tyk­sellä johtamiseen.

Kenelle

  • Kaikki opetus- ja kas­va­tusalan joh­ta­mis­teh­tä­vissä toimivat

 

Kou­lut­tajina toi­mivat Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru.

Kou­lu­tus­sarja koostuu kol­mesta lähi­ta­paa­mi­sesta, ja se on mak­suton osallistujalle. 

Ajankohdat

Aloitus syk­syllä 2023, uudet ajan­kohdat ilmoi­tetaan mah­dol­li­simman pian

Voit ilmoittaa halu­tessasi samalla ker­ralla kaikki työyhteisöstäsi/​organisaatiostasi osal­lis­tuvat henkilöt. 

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoit­tau­tu­mis­lomake aukeaa pian.