Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka -koulutuskokonaisuus

Ajankohta

13.09.2023

Paikka

Hybri­di­to­teutus
Useita kouluttajia

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen mene­telmiä ja toi­min­ta­malleja, joilla tuetaan ope­tuksen jär­jes­täjiä ja kouluja toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­sessa. Läh­tö­kohtana on rakentaa yhteinen kieli ja ymmärrys teemaan liit­ty­vistä käsit­teistä, tar­peista ja mahdollisuuksista. 

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tästä lin­kistä voit ilmoit­tautua koko kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen. Yksit­täisiin webi­naa­reihin ja työ­pa­joihin voit ilmoit­tautua alempana kou­lu­tusten tie­tojen lopussa.

Ilmoit­tau­tu­minen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen on päät­tynyt, mutta webi­naa­reihin voi ilmoit­tautua alempana sivulla.

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

Digi­ta­li­saatio ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikka tuovat uusia mah­dol­li­suuksia ja työ­kaluja sekä kunnan että koulun peda­go­giseen tie­to­joh­ta­miseen ja ope­tus­suun­ni­telmien toteuttamiseen.

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­dessa kehi­tetään orga­ni­saation peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen val­miuksia ja tar­jotaan yhteinen alusta ope­tuksen jär­jes­tä­jille kehittää ope­tus­toimen ja kou­lujen tieto-ohjau­tuvaa toimintakulttuuria.

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa osal­lis­tu­jille peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen mene­telmiä ja toi­min­ta­malleja; työ­kaluja, joilla tuetaan ope­tuksen jär­jes­täjiä ja kouluja toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­sessa nopeaan rea­gointiin ja enna­kointiin hyö­dyntäen oppimis- ja data-analytiikkaa.

Kou­lutus toteu­tetaan val­ta­kun­nal­lisena webi­naarien ja ohjat­tujen työ­pa­jojen sarjana, joista suurin osa jär­jes­tetään etä­to­teu­tuksena. Tutustu alla webi­naarien ja työ­pa­jojen sisäl­töihin ja ilmoit­taudu mukaan!

Kenelle

 • Tavoit­teena on, että jokai­sesta OPPIVA-ver­koston kun­nasta osal­listuu vähintään 2-3 hen­kilöä, joista yksi ylim­mästä ope­tus­toimen johdosta.

Webinaarisarja: Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka

 

Webinaari 1

Kes­ki­viikko 13.9.2023 klo 14.00-16.00

 • Avaus: Mika Mäkelä, ope­tus­johtaja
 • Moderni tie­to­joh­ta­minen, Pirjo Ståhle
 • Kes­kustelu tietojohtamisesta
 • Osal­listava osio: Mitä tietoa on ole­massa? Mitä tietoa tar­vit­semme joh­ta­mi­sessa? Mil­lai­sella tie­dolla on käyttöä? Mil­lai­sella tie­dolla tuetaan oppi­laiden hyvinvointia?

Webinaari 2

Torstai 12.10.2023 klo 14-16

 • Dataoh­jautuva orga­ni­saatio - mikä kou­lussa muuttuu?
 • Osal­listava osio: Mikä on tällä het­kellä mahdollista?

Webinaari 3

Maa­nantai 13.11.2023 klo 14.00-16.00

 • Tie­to­suoja- ja tietoturva
 • Eet­tiset kysy­mykset peda­go­gisen tiedon ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikan käytössä
 • Osal­listava osio: Mitä kaikkea on huo­mioitava? Mistä asioista ope­tus­toi­messa ja kou­lussa on
 • kes­kus­teltava?
 • Koon­ti­kes­kustelu: Mitä tie­to­joh­ta­minen oppi­lai­toksen ja ope­tus­toimen joh­dossa
  par­haim­millaan voi olla?

Ilmoittaudu webinaareihin

Ilmoit­taudu yhteen tai useampaan kou­lu­tus­sarjan webinaariin:

Ilmoit­taudun webinaareihin

Työpajat

Aloi­tus­ta­paa­minen

 • Lähi­ta­paa­minen Hel­sin­gissä: Holiday Inn Hel­sinki City Centre, Elie­li­naukio 5, 00100 Hel­sinki (rau­ta­tie­a­seman vieressä)
 • Tiistai 31.10.2023 klo 9-16 

Työpaja 1

 • Ana­ly­tiikka & tuki ja ohjaus
 • Kes­ki­viikko 17.1.2024 klo 13-16, verkossa

Työpaja 2

 • Ana­ly­tiikka & oppimispolut
 • Kes­ki­viikko 7.2.2024 klo 13-16, verkossa

Työpaja 3

 • Oppivan yhteisön hyvinvointi
 • Torstai 14.3.2024 klo 13-16, verkossa

Työpaja 4

 • Ana­ly­tiikan tar­vit­semat resurssit ja yhteenveto
 • Kes­ki­viikko 3.4.2024 klo 13-16, verkossa

Semi­naari

 • Työ­pa­joissa kehi­tet­tyjen mallien jaka­mista ja askel­merkit eteenpäin
 • Tiistai 7.5.2024 klo 9-16, Hel­sin­gissä ja verkossa
 • Työ­pa­jao­sal­lis­tujat läsnä, avoin etänä kaikille

Ilmoittaudu työpajoihin

Ilmoit­taudu yhteen tai useampaan kou­lu­tus­sarjan työpajaan: 

Ilmoit­taudun työpajoihin