Vertaisauditointi 2022-2023 -webinaari

Ajankohta

10.11.2022 klo 14.00

Paikka

Webi­naari
Useita kouluttajia

OPPIVA Vertaisauditointi 2022-2023

Koro­na­pan­demia kes­keytti OPPIVA-ver­koston ver­tai­sau­di­tointien käynnit päi­vä­ko­deissa keväällä 2020, mutta syk­syllä 2021 ne saatiin tehtyä. Vuonna 2023 alkaa OPPIVA-ver­kos­tossa ver­tai­sau­di­toinnin toinen aalto, johon haetaan haluk­kaita uusia kuntia ja niiden päi­vä­koteja ja perus­kouluja. Mukaan pääsee neljään uutta kuntaa ja kaik­kiaan 16 perus­koulua ja 8-12 päiväkotia. 

 

Mistä on kysymys?

Var­hais­kas­va­tuksen ja perus­o­pe­tuksen peda­go­giikan ver­tai­sau­di­toin­nista moni­me­ne­tel­mäi­sesti. Syväl­linen audi­tointi antaa suunnan, tavoit­teita ja vauhtia peda­go­giikan kehittämiselle.

 

MIKSI TARVITAAN?

Koro­na­pan­demia on vai­keut­tanut kehit­tä­mis­työtä ja nyt on hyvä hetki ottaa uusi innostava askel. Ver­tai­sau­di­tointi antaa kehit­tä­mis­suo­si­tuksia ja kehit­täviä kysy­myksiä peda­go­giikan ja toi­minnan tavoit­teel­liseen kehittämiseen.

 

MITEN SE TOIMII?

Ver­tai­sau­di­tointi on tut­ki­mus­tietoon perustuva pro­sessi, jossa ver­tai­sau­di­toijat ovat kol­le­goita OPPIVA-ver­koston päi­vä­ko­deista tai perus­kou­luista. Toi­min­ta­mallia on pilo­toitu ja kehi­tetty OPPIVA-ver­kos­tossa ja Oppiva Poh­jan­tähti-hank­keessa vuo­desta 2017 alkaen. OPPIVA-ver­koston lisäksi ver­tai­sau­di­toinnin käy­tännön toteu­tusta tukevat Hannu Lauk­kanen ja Peter Johnson sekä HowS­pacen älykkäät ratkaisut. 

 

MITÄ TAPAHTUU?

Yhteinen kehit­tä­minen auttaa kaikkia onnis­tumaan yhdessä. Läh­tö­kohtana ver­taisuus eli se, että koh­dataan arjen työssä ja autetaan kol­le­goita kehit­tymään. Kyselyin, haas­tat­teluin ja käynnein saadaan yksik­kö­koh­taisia tuloksia, joiden perus­teella luodaan posi­tii­visia kehi­tys­nä­kymiä tulevaan.

 

MILLOIN ON OIKEA HETKI?

Juuri nyt on oikea hetki! Vuoden 2023 alussa alkavan toisen aallon tulokset ovat osal­lis­tujien käy­tet­tä­vissä kesän 2023 aikana. Ter­ve­tuloa mukaan!

Kysy lisää: Tarja Tuo­mainen, tarja.​tuomainen@​edita.​fi tai Hannu Lauk­kanen, hannu.​laukkanen@​propractica.​fi 

 

Webinaari vertaisauditoinnista

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää ver­tai­sau­di­toin­nista mak­sut­toman webi­naarin 10.11.2022 klo 14.00–15.30. Se on tar­koi­tettu ver­tai­sau­di­toin­nista kiin­nos­tu­neille OPPIVA-ver­koston jäsen­kun­nille. Aluksi esi­tellään ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teita, käy­tännön toteu­tusta, sisältöä ja tuloksia. Ker­romme myös aikai­sim­mista koke­muk­sista ja osal­lis­tujien palaut­teesta. Lopuksi on varattu aikaa kysy­myk­sille ja vas­tauk­sille. Webi­naari poh­justaa ver­tai­sar­vioinnin toista aaltoa, joka alkaa vuonna 2023. Ter­ve­tuloa mukaan!

 

Ilmoittaudu mukaan:

Webi­naari: OPPIVA-ver­kosto, ver­tai­sau­di­tointi 2022-2023