Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön johtamiseen

Ajankohta

5.9.2022 (alkaen)

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Tervetuloa osallistumaan Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön johtamiseen -webinaarisarjaan!

Nelio­saisen kou­lu­tuksen tavoit­teena on lisätä reh­torin omaa arvioin­tio­saa­mista ja val­miuksia arvioin­tityön peda­go­gi­sessa joh­ta­mi­sessa omassa koulussa.

Kou­lu­tuk­sessa käsi­tellään arvioinnin kes­keisiä osaa­misen alueita perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­tel­massa. Kou­lutus antaa arvioin­tityön joh­ta­miseen kon­kreet­tisia työkaluja.

Koko­naisuus rakentuu nel­jästä eri tapaa­mi­sesta, jotka jär­jes­tetään pääosin etänä.

 

Webinaarisarjan aiheet

  • Miten johdan ope­tus­suun­ni­telman mukaista arviointityötä?
  • Miten johdan hen­ki­löstöni arviointiosaamista?
  • Miten huo­lehdin arvioinnin laadun ja yhden­ver­tai­suuden toteutumisesta?
  • Miten johdan oman kouluni arvioin­ti­kult­tuuria ja sen kehittämistä?

 

Kenelle?

Koh­de­ryhmä: rehtorit

 

Ajankohdat

HUOM! Sarjan aloitus on siir­retty huh­ti­kuulta syys­kuulle. Aiemmat ilmoit­tau­tu­miset ovat voimassa.

Osa 1: ma 5.9.2022 klo 13-16

Osat 2-4: ajan­kohdat ilmoi­tetaan myöhemmin

 

Ilmoittaudu mukaan: 

Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arvioin­tityön johtamiseen