Koulutus: Turvalliset kohtaamiset ja vuorovaikutus päiväkodissa ja koulussa

Ajankohta

4.10.2022 klo 13.00-15.45

Paikka

Webi­naari
Useita kouluttajia

Tervetuloa OPPIVA-verkoston webinaariin!

Päi­vä­kodin ja koulun arjessa koh­dataan per­heitä eri­lai­sissa tilan­teissa. Tässä mak­sut­to­massa kou­lu­tus­ti­lai­suu­dessa tar­kas­tellaan koh­taa­misia myös sosi­aa­li­sessa mediassa. Saat tietoa, ideoita ja vinkkejä, kuinka tukea oman yksikkösi hen­ki­löstöä tur­val­lisen koh­taa­misen järjestämisessä.

Kenelle

Päi­vä­kodin joh­tajat, perus­kou­lujen ja lukioiden reh­torit, kas­vatus- ja ope­tusalan asian­tun­tijat ja johtajat

 

Koulutuksessa käsiteltävät sisällöt

1. Ter­ve­tuloa kou­lu­tukseen 
2. Alustus päivän teemaan

Tur­val­lisuus oppimis- ja työym­pä­ris­tössä someaikakaudella

Suvi Uski, toi­mi­tus­johtaja, sosi­aa­lisen median tutkija, Someturva

3. Hen­ki­lös­tölle tukea koh­taa­miseen ja vuo­ro­vai­ku­tukseen - hyviä käy­tän­teitä jakoon 

  • Heti­purku-malli Hel­sin­gissä (Hanna Jurvansuu)
  • Kon­sul­toivat opet­tajat Tam­pe­reella (Liisu Allonen, Riikka Nopanen, Suvi Nummi-Wrightson, Jussi Teräs­virta, Elina Viitaniemi)
  • Some­turva Turussa (Heini Park­kunen, jär­jes­tä­mis­pääl­likkö, Turun kaupunki)

4. Kes­kus­telua: mitä vien tilai­suu­desta omaan yksikkööni?

Ilmoittaudu mukaan:

Webi­naari: OPPIVA-ver­kosto, Tur­val­liset koh­taa­miset ja vuo­ro­vai­kutus päi­vä­ko­dissa ja koulussa