Osallistu Oppiva-verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, joista iso osa on avoimia kai­kille oppi­misen ammattilaisille.

Tältä sivulta löydät tietoa myös ver­koston kuntien jär­jes­tä­mistä, oppi­miseen ja sen kehit­tä­miseen liit­ty­vistä tapah­tu­mista sekä ver­koston yhtei­sistä kou­lu­tuk­sista ja kehit­tä­mis­päi­vistä. Toi­vot­ta­vasti nähdään tapahtumissa!

Huomio!

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelma sekä Vies­tintä reh­torin ja päi­vä­ko­din­joh­tajan työssä -webi­naa­ri­sarja
käyn­nis­tyvät syksyllä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Menneet tapahtumat ja koulutukset

Tapah­tumat

Kou​lu​koulu​.fi -verkkokurssi rehtorin ja opettajan työkaluna 

Tun­te­vatko oppi­laiden huol­tajat tar­peeksi hyvin perus­koulun toi­min­ta­tavat ja tavoitteet? Miten kertoa huol­ta­jille tii­viisti siitä, mitä kou­lussa nykyään tehdään ja miksi?  Kou​lu​koulu​.fi -verk­ko­kurssi auttaa.  Lyhyessä info­ti­lai­suu­dessa pääset

Tapah­tumat

Monikielinen viestintä koulussa 

Miten tavoittaa oppi­laiden huol­tajat, kun kodeissa ei puhuta suomea tai ruotsia? Miten ratkoa moni­kie­lisiä vies­tin­tä­tar­peita koulun nopea­ryt­misen arjen kes­kellä? Mil­laisia rat­kaisuja eri kou­luissa on jo