Koulutus: Miten kohtaamme lasten ja nuorten moninaisuuden oppivassa yhteisössä?

Ajankohta

8.11.2022 klo 13.00-15.45

Paikka

Webi­naari
Useita kouluttajia

Tervetuloa OPPIVA-verkoston webinaariin!

Kou­lu­tuksen teema on moni­nainen päi­väkoti ja koulu. Miten osal­lisuus, moni­naisuus ja yksi­löl­liset polut näkyvät kou­lussa ja varhaiskasvatuksessa?

Kenelle

Päi­vä­kodin joh­tajat, perus­kou­lujen ja lukioiden reh­torit, kas­vatus- ja ope­tusalan asian­tun­tijat ja johtajat

Koulutuksessa käsiteltävät sisällöt

Mak­sut­to­massa webi­naa­rissa tar­tutaan ajan­koh­taiseen teemaan moni­nai­suu­desta; miten osal­lisuus, moni­naisuus ja yksi­löl­liset polut näkyvät kou­lussa ja var­hais­kas­va­tuk­sessa. Tilai­suu­dessa kuullaan asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuoroja sek­su­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suu­desta sekä moni­muo­toi­sesta yhteis­kun­nasta kou­lussa ja nuorten maailmassa.

Teemaa avataan käsit­te­le­mällä case-esi­merkein, miten oppivan yhteisön joh­ta­mista, nuoren huo­mioi­mista yksilönä sekä lasten ja nuorten osal­li­suutta dia­lo­gisin mene­telmin on toteu­tettu. Tilai­suu­dessa toteu­tetaan ver­tais­kes­kus­telua pienryhmissä.

klo 13.00 Webi­naarin linja aukeaa

klo 13.15 Webi­naari alkaa

1. Avaus­pu­heen­vuoro

Pau­liina Kanervo, Oulun kaupunki

2. Sek­su­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moninaisuus

Martu Väi­sänen, tai­teilija, ihmisoikeusasiantuntija

3. Case-esi­merkkejä:

- Suku­puo­li­sen­si­tii­visyys koulun arjessa

Helena Pirilä ja Anne Kumpula, Oulun kaupunki

- Ski­di­dialogi-malli mene­telmänä lasten ja nuorten osallistamiseen

Petra Larvus, ope­tuksen suun­nit­telija, Lahden kaupunki

Ski­di­dialogi on Lah­dessa kehi­tetty Erä­tauko-kes­kus­teluun perustuva malli, jossa lapset ja nuoret – niin hil­jai­semmat kuin kova­ää­ni­setkin – saavat tuoda esille omia aja­tuk­siaan ja koke­muk­siaan ajan­koh­tai­sista asioista. Ski­di­dia­login avulla vah­vis­tetaan vuo­ro­vai­kutus- ja dia­lo­gi­taitoja. Ski­di­dia­logia hyö­dyn­netään kau­pungin kehit­tä­mi­sessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten koke­muksia käsi­tel­tä­västä aiheesta.

- Moni­muo­toinen yhteis­kunta, koulu ja nuorten maailma

Sara Salmani, moni­muo­toi­suuden asiantuntija

Moni­muo­toisuus ja yhden­ver­taisuus puhu­tuttaa niin yhteis­kun­nassa, orga­ni­saa­tioissa ja oppi­lai­tok­sissa. Miten voimme huo­mioida moni­muo­toi­suutta paremmin sekä edistää yhteen­kuu­lu­vuuden tun­netta? Tässä alus­tuk­sessa käsit­te­lemme ter­mi­no­logiaa, tun­nis­tamme haas­teita ja tar­kas­te­lemme työ­kaluja yhden­ver­tai­suuden edistämiseen.

4. Kes­kus­te­lu­hetki: Moni­muo­toi­suuden huo­mioi­minen päi­vä­ko­dissa ja koulussa

5. Lop­pu­yh­teenveto, Johanna Strömberg, Lahden kaupunki

Ilmoittaudu mukaan:

Webi­naari: OPPIVA-ver­kosto, Miten koh­taamme lasten ja nuorten moni­nai­suuden oppi­vassa yhteisössä?