Oppiva-uutiset

Mitä uutta oppi­misen ja sen kehit­tä­misen ken­tässä tapahtuu?
Lue, seuraa ja ehdota aihetta!

 

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu Minecraftissa syksyllä 2023 

Tule mukaan Suomen ener­gia­viisain koulu -kil­pailuun syk­syllä 2023!  Hei opettaja! Suomen ener­gia­viisain koulu -kisa Minec­raf­tissa! Syys­lu­ku­kau­delle on luvassa koko Suomen laa­juista ener­gia­vii­saus­ki­sailua – ennen näke­mät­tö­mällä tavalla

PERUTTU ukkosmyrskyn vuoksi: OPPIVA-verkosto mukana SuomiAreenassa 27.6.2023

OPPIVA-ver­­­kosto on mukana Suo­­­miA­­­reena-tapah­­­tu­­­massa tiis­taina 27.6.2023 klo 18.00-18.45 Porin kau­pun­gin­talon pihan lavalla. Laita ajan­kohta kalen­te­riisi! Kes­kustelu peruttu ukkos­myrskyn takia OPPIVA-ver­­­koston kes­kustelu jou­duttiin vali­tet­ta­vasti perumaan Porissa olleen ukkosmyrskyn

Kutsu KouluKunnossa-konferenssiin 19.-20.4.2023

Loh­jalla jär­jes­tet­tä­vässä Kou­­­lu­­­Kun­­­nossa-kon­­­fe­­­rens­­­sissa saa tuo­retta tietoa lasten ja nuorten pahoin­voin­nista ilmiönä sekä ideoita aiheen ymmär­tä­miseen ja rat­kai­sujen hake­miseen.  Kenelle? Reh­torit, opet­tajat, kaikki sosiaali- ja terveyshuollon

”Ei-seminaari” inspiroi käynnistämään OPPIVA-verkoston vaikuttamisen vuoden 2023 

Yli 60 OPPIVA-ver­­­kos­­­to­­­laista kokoontui tam­mi­kuussa 2023 eri puo­lilta Suomea kehit­tä­mis­päi­ville Hel­sinkiin.  OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru joh­dat­tivat kehit­tä­mis­päivien osal­lis­tujat yhteiseen työs­ken­telyyn. “Ei-semi­­­naa­­­rissa” kes­keistä oli kohtaaminen,

Uusi Huippula-palvelu kehittää viidesluokkalaisten digiturvataitoja 

Digi­taa­lisuus on tuonut lasten elämään uusia mah­dol­li­suuksia, mutta myös uhkia. Pelas­takaa Lapset ry tarjoaa kai­kille Suomen vii­des­luok­ka­lai­sille Huippula-pal­­­velun. Palvelu lisää lapsen ymmär­rystä omasta hyvin­voin­nista ja turvallisuudesta

Kutsu Beyond 2030 Challenge -kilpailun semifinaaliin 

Ter­ve­tuloa seu­raamaan Beyond Chal­lenge -tie­de­kil­pailun semi­fi­naalia Toisen asteen opis­ke­li­joiden muo­dos­tamat jouk­kueet kisaavat val­ta­kun­nal­li­sessa Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pai­lussa, joka alkoi 4.10.2022. Tie­de­kil­pailun kun­nian­hi­moisena tavoit­teena ja opiskelijoiden

Tankki täyteen toivoa - ilmastolukioiden huoltotauko 

Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huol­to­taukoPysäh­dytään het­keksi naut­timaan jo teh­dystä ja innos­tumaan tule­vasta.Tule mukaan 1.12.2022 klo 12-15 Oulun yli­opis­tolle, L1-saliin tai osal­listu etänä. Pai­kalle on