Oppiva-uutiset

Mitä uutta oppi­misen ja sen kehit­tä­misen ken­tässä tapahtuu?
Lue, seuraa ja ehdota aihetta!

 

”Ei-seminaari” inspiroi käynnistämään OPPIVA-verkoston vaikuttamisen vuoden 2023 

Yli 60 OPPIVA-ver­­­kos­­­to­­­laista kokoontui tam­mi­kuussa 2023 eri puo­lilta Suomea kehit­tä­mis­päi­ville Hel­sinkiin.  OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru joh­dat­tivat kehit­tä­mis­päivien osal­lis­tujat yhteiseen työs­ken­telyyn. “Ei-semi­­­naa­­­rissa” kes­keistä oli kohtaaminen,

Uusi Huippula-palvelu kehittää viidesluokkalaisten digiturvataitoja 

Digi­taa­lisuus on tuonut lasten elämään uusia mah­dol­li­suuksia, mutta myös uhkia. Pelas­takaa Lapset ry tarjoaa kai­kille Suomen vii­des­luok­ka­lai­sille Huippula-pal­­­velun. Palvelu lisää lapsen ymmär­rystä omasta hyvin­voin­nista ja turvallisuudesta

Kutsu Beyond 2030 Challenge -kilpailun semifinaaliin 

Ter­ve­tuloa seu­raamaan Beyond Chal­lenge -tie­de­kil­pailun semi­fi­naalia Toisen asteen opis­ke­li­joiden muo­dos­tamat jouk­kueet kisaavat val­ta­kun­nal­li­sessa Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pai­lussa, joka alkoi 4.10.2022. Tie­de­kil­pailun kun­nian­hi­moisena tavoit­teena ja opiskelijoiden

Tankki täyteen toivoa - ilmastolukioiden huoltotauko 

Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huol­to­taukoPysäh­dytään het­keksi naut­timaan jo teh­dystä ja innos­tumaan tule­vasta.Tule mukaan 1.12.2022 klo 12-15 Oulun yli­opis­tolle, L1-saliin tai osal­listu etänä. Pai­kalle on

Syksyn 2022 webinaarien tallenteet 

Katso OPPIVA-ver­­koston syksyn 2022 webi­naarien tal­len­teita OPPIVA-ver­­­kosto jär­jesti syk­syllä 2022 moni­puo­lisia kou­lu­tuksia eri aiheista. Alta löydät linkit webi­naarien tal­len­teisiin.   1. Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arviointityön

Beyond 2030 Challenge 

Suomen suurin toisen asteen tiede- ja tek­no­lo­gia­kil­pailu on alkanut! Kil­pailun ilmoit­tau­tu­minen on par­haillaan käyn­nissä ja päättyy 18.11.2022 klo 23.59. Kil­pailuun voivat ilmoit­tautua kaikki Suomen lukio- ja amma­til­lisen koulutuksen

Näkökulmia, ideoita ja työkaluja oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen 

Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vah­vis­tajina -kou­lu­tukset tar­joavat mah­dol­li­suuden vah­vistaa koko kou­lu­yh­teisön ja/​​​tai yksit­täisten opet­tajien osaa­mista teeman parissa. Ope­tus­toimen hen­ki­lös­tölle on tar­jolla eri­laisia Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vahvistajina

Kevään 2022 webinaarien tallenteet 

Alta löydät linkit tal­len­teisiin kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tal­lenteet ovat kat­sot­ta­vissa 10.6.2022 asti.    1. Miten koulu/​​​päiväkoti viestii muut­tu­vassa maa­il­massa? Kou­lut­tajana Noora Jokinen Päiväkodin

STEAM in Oulu esittäytyy: uusi käsikirja julkaistu 

Oulussa kehi­tetään mää­rä­tie­toi­sesti STEAM-peda­­­go­­­giikkaa tule­vai­suuden haas­teisiin vas­taa­mi­seksi.  STEA­Missa käy­tetään tek­niikkaa, luon­non­tie­teitä ja tai­detta lähes­ty­mis­ta­poina oppi­joiden itseoh­jau­tu­vuuden, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen ja kriit­tisen ajat­telun opet­ta­miseen. Se edistää luo­vuutta ja

Kevään 2022 webinaarit OPPIVA-verkostossa 

Ter­ve­tuloa OPPIVA-ver­­koston webi­naa­reihin keväällä 2022! Alla on tiedot ja ajan­kohdat kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tar­jolla on muun muassa arviointiin, vies­tintään ja luo­vuuteen liit­tyviä tapahtumia.