OPPIVA Pore: julkaisuperiaatteet

Kirjoitettu, videoitu tai äänitetty asiantuntija-artikkeli

OPPIVA-ver­koston jul­kai­susarjan asian­tuntija-artik­kelit, videot tai podcastit on suun­nattu ope­tuksen ja oppi­misen ammat­ti­lai­sille: opet­ta­jille ja var­hais­kas­vat­ta­jille, reh­to­reille ja päi­vä­ko­din­joh­ta­jille sekä opetus- ja sivis­tys­toimen joh­dolle ja ope­tus­hal­linnon ammattilaisille. 

Tar­koi­tuksena on tukea myös laa­jemmin kaikkia, jotka kehit­tävät oppi­miseen ja ope­tukseen kuu­luvia pro­sesseja ja sys­tee­mistä muu­tosta. OPPIVA-ver­koston puit­teissa tuo­tetaan siis yhdessä aja­tuksia herät­täviä ja mie­len­kiin­toisia artik­ke­leita, jotka tuovat uusia ja kiin­nos­tavia näkö­kulmia 2020-luvun oppi­misen kehi­tyksen edistämiseksi!

 

Hyvä artikkeli kiinnostaa ja innostaa

Kuka tar­vitsee asian­tun­te­mustasi ja haluaa kuulla koke­muk­sistasi? Kenen kanssa haluat jakaa aja­tuk­siasi, tun­te­muk­siasi ja epä­var­muuttasi oppi­misen kehit­tä­mi­sestä? Mil­laista kes­kus­telua haluat herättää? Miten saat herä­tettyä ute­liai­suutta, roh­keutta ja uutta innos­tusta kol­le­goissasi? Mitä ovat uudet ja tärkeät kysymykset? 

Olipa artik­kelin jul­kai­su­muoto tek­ni­sesti mikä tahansa, yllä olevia näkö­kulmia kan­nattaa pohtia ensin tarkkaan. Sujuva ja sopivan pituinen juttu tuntuu luki­jasta hyvältä. 

 

Toimituskunnan tehtävät

OPPIVA-ver­koston jul­kai­susar­jasta vastaa ver­koston nimeämä toi­mi­tus­kunta, johon kuuluu Lotta Hag­ström, Martti Hell­ström, Peter Johnson, Paula Vorne, Vesa Äyräs sekä Tarja Tuo­mainen ja Riina Lah­tinen. Sen teh­tävänä on tuottaa yhdessä ver­koston koor­di­naat­torin kanssa sään­nöl­li­sesti uusia jul­kaisuja OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla. Toi­mi­tus­kunta luo itse artik­ke­leita ja kan­nustaa ver­koston jäseniä tuot­tamaan niitä. Toi­mi­tus­kunta kom­mentoi artik­ke­lieh­do­tuksia ja hyväksyy ne jul­kais­ta­vaksi suun­ni­telman mukaan. Uusia sisältöjä jul­kaistaan kerran kuukaudessa.

 

Julkaisujen muodot ja aihepiirit

Jul­kaisut voivat olla muo­doltaan kir­jal­lisia asian­tuntija-artik­ke­leita, video­tal­len­teita tai ääni­tal­len­teita sekä niiden yhdis­telmiä. Ne käsit­te­levät 1) OPPIVA-ver­koston kehi­tys­ta­rinaa, 2) ajan­koh­taisia aiheita ja 3) tule­vai­suu­den­nä­kymiä. Toi­mi­tus­kunta kan­nustaa ver­koston jäseniä jul­kai­semaan myös kuvia, info­graafeja ja piir­roksia artik­ke­leiden elävöittämiseksi.

 

Artikkelien laajuus tai kesto

Kirjallinen asiantuntija-artikkeli

Sopiva kir­jal­lisen asian­tuntija-artik­kelin pituus on 3000–6000 sanaa/​18 000–36 000 merkkiä väli­lyön­teineen (5–10 sivua). OPPIVA-ver­kosto jul­kaisee myös blo­gi­kir­joi­tuksia, joiden ohje­pituus on 2000–3000 merkkiä. Artikkeli on siis blogia pidempi ja syväl­li­sempi. Kap­paleet ovat lyhyitä, ja väliot­sikot ryt­mit­tävät tekstiä sopi­vasti. Kuvat, kaaviot, piir­rokset tai info­graafit tulevat artik­kelin sisältöä. 

Jos artik­ke­lissa on suoria haas­tat­te­lu­lai­nauksia, ne tulee erottaa sisen­nyk­sellä ja lai­naus­mer­keillä ja niihin tehdään viit­taukset läh­de­luet­teloon. Kir­jal­li­suus­läh­teisiin tehdään asian­mu­kaiset viit­taukset, mutta tekstiä ei tule viedä tyy­liltään liikaa tie­teel­lisen artik­kelin suuntaan. 

OPPIVA-ver­kosto vastaa kir­jal­lisen artik­kelin kie­len­huol­losta ja hyväk­syttää sen kir­joit­ta­jalla ennen julkistusta.

Kir­jal­liset artik­kelit toi­mi­tetaan Word-muo­dossa OPPIVA-ver­kos­tolle sen jälkeen kun aihe on hyväk­sytty julkaistavaksi.

 

Videotallenteen laatimisen periaatteet

Video­tal­lenteet tulee käsi­kir­joittaa ja suun­ni­tella sisäl­löltään edellä esi­tet­tyjen peri­aat­teiden mukai­sesti. Tek­nisen laadun takaa­mi­seksi tulee huo­lehtia kuvauksen näkö­kulmien ja ryt­meistä sekä ääni­tyksen laadusta.

Videon pituu­deksi suo­si­tellaan 6–10 minuuttia. Jos sanot­tavaa on enemmän, kan­nattaa pohtia sisällön tee­moit­ta­mista useampiin eri tal­len­teisiin, jolloin katsoja voi valita itseään kiin­nos­tavat aiheet. Video­tal­lenteet toi­mi­tetaan OPPIVA-ver­kos­tolle sen jälkeen kun aihe on hyväk­sytty julkaistavaksi.

 

Äänitallenne (podcast)

Ääni­tal­lenne on video­tal­len­netta hel­pommin toteu­tettava ja yhä suo­si­tum­maksi tuleva jul­kai­su­muoto verk­ko­si­vuilla. Podcast kan­nattaa käsi­kir­joittaa ja suun­ni­tella vuo­ro­pu­he­luksi, tai siihen kan­nattaa ottaa useampia puhujia mukaan, jotta siitä tulee sisäl­löltään ja ryt­miltään kiinnostava.

Podcastin pituu­deksi suo­si­tellaan 10–15 minuuttia. Jos sanot­tavaa on enemmän, kan­nattaa pohtia sisällön tee­moit­ta­mista useampiin eri ääni­tal­len­teisiin. Ääni­tal­lenteet toi­mi­tetaan OPPIVA-ver­kos­tolle sen jälkeen, kun aihe on hyväk­sytty julkaistavaksi.

 

Julkaisusopimus

Kun OPPIVA-ver­koston jul­kai­susarjan toi­mi­tus­kunta on hyväk­synyt artik­kelin jul­kais­ta­vaksi, laa­ditaan osa­puolien välinen jul­kai­suso­pimus, jossa mää­ri­tellään teki­jän­palkkiot, teki­jä­noi­keudet ja jul­kai­sua­jan­kohta. Sopi­muk­sessa käy­tetään yleisiä sopi­mus­pe­ri­aat­teita. Sopi­muk­sista vastaa PORE-jul­kai­susarjan koordinaattori.

 

Verkkojulkaisun julkaisemispaikka

Kaikki artik­kelit jul­kaistaan digi­taa­li­sessa muo­dossa OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla, joihin kai­killa ver­koston jäse­nillä ja muilla asiasta kiin­nos­tu­neilla on mak­suton pääsy. 

Yhteys­tiedot: OPPIVA-ver­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen, tarja.​tuomainen@​edita.​fi