Oppiva Pore -julkaisusarja

OPPIVA-ver­koston aktiivit, osal­lis­tujat ja yhteis­työ­kump­panit kir­joit­tavat täällä oppi­misen muu­tok­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Mistä haluaisit kir­joittaa tai kenen aja­tuksia haluaisit lukea? Ota yhteys ja ehdota!

Tutustu jul­kai­su­pe­ri­aat­teisiin: https://​oppi​va​ver​kosto​.fi/​o​p​p​i​v​a​-​p​o​r​e​-​j​u​l​k​a​i​s​u​p​e​r​i​a​a​t​t​e​et/

Yhteys­henkilö: Tarja Tuo­mainen, tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

OPPIVA Pore: julkaisuperiaatteet 

Kir­joi­tettu, videoitu tai ääni­tetty asian­­tuntija-artikkeli OPPIVA-ver­­­koston jul­kai­susarjan asian­­­tuntija-artik­­­kelit, videot tai podcastit on suun­nattu ope­tuksen ja oppi­misen ammat­ti­lai­sille: opet­ta­jille ja var­hais­kas­vat­ta­jille, reh­to­reille ja päi­vä­ko­din­joh­ta­jille sekä opetus-

Syväoppiminen kasvattaa tulevaisuuden kansalaiseksi 

Syvä­op­pi­misen tuoma riemu ei pysy kera­va­laisen Ahjon koulun rajojen sisällä, vaan viih­tyisyys ja hyvin­vointi leviävät myös lähia­lueille. Elä­män­tai­tojen har­joit­te­le­minen on noussut tär­keäksi oppi­misen muu­toksen myötä.