Varhaiskasvatuksen ammattilainen, ole armollinen itsellesi -webinaari

Ajankohta

08.04.2021 klo. 14:30-16:00

Paikka

Webi­naari

Maailma moni­mut­kaistuu. Suun­ni­telmat muut­tuvat, vaa­ti­mukset kas­vavat ja poik­keusolot pii­naavat. Tämä kaikki on lisännyt kii­rettä, huolta ja amma­til­lista painetta.

Pitäisi ehtiä ja pitäisi voida.

Monet meistä ovat vel­vol­li­suu­den­tun­toisia. Niitä, jotka haluai­sivat tehdä kaiken suo­rastaan kympin arvoisesti.

Tosiasia on, että emme me loput­to­masti veny. Jokaisen työn voi tehdä vielä vähän paremmin. Aina. Mutta, jossain tulee vastaan jak­sa­misen ja tol­kul­li­suuden raja.

Siksi olisi osattava lopettaa koh­tuuton pin­nistely. Jotta näin voi tehdä, on nähtävä se, mikä arjessa on vält­tä­mä­töntä. Se on itsensä armah­ta­mista, vii­sasta sellaista.

Filosofi ja kas­va­tus­tie­teilijä, pro­fessori Juha T. Hakala (https://​juhat​hakala​.com/) on käsi­tellyt monissa kir­joissaan kas­va­tuksen ja kou­lu­tuksen ajan­koh­tais­ky­sy­myksiä, mutta myös hyvin­voinnin kysymyksiä.

Vii­mei­sessä kir­jassaan ”Vähem­mällä enemmän” hän perään­kuu­luttaa tolkkua. Hän kysyy, voisiko hiukan ren­nom­malla otteella päästä riit­tävän hyvään lopputulokseen.