Monikielinen viestintä koulussa

Ajankohta

19.4.2021 klo 14.30-16.00

Paikka

Webi­naari

Miten tavoittaa oppi­laiden huol­tajat, kun kodeissa ei puhuta suomea tai ruotsia? Miten ratkoa moni­kie­lisiä vies­tin­tä­tar­peita koulun nopea­ryt­misen arjen kes­kellä? Mil­laisia rat­kaisuja eri kou­luissa on jo käytössä?

OPPIVA-ver­koston webi­naa­rissa kuullaan esi­merkkejä kou­lujen hyvistä käy­tän­nöistä ja saadaan vinkkejä oman koulun moni­kie­lisen vies­tinnän kehittämiseen. 

Webi­naaria joh­dat­telee vies­tinnän asian­tuntija Noora Jokinen Noon Kol­lek­tii­vista. Omat ter­vei­sensä tuo kou­lutyön ammat­ti­laiset, apu­lais­rehtori Lotta Karlsson Kan­ka­re­puiston perus­kou­lusta Hel­sin­gistä ja rehtori Hanna-Maria Toi­vanen Myl­lymäen kou­lusta Lappeenrannasta.

 

Webi­naarin tallenne