Kou​lu​koulu​.fi -verkkokurssi rehtorin ja opettajan työkaluna

Ajankohta

14.4.2021 klo 14.15-15.00

Paikka

Webi­naari

Tun­te­vatko oppi­laiden huol­tajat tar­peeksi hyvin perus­koulun toi­min­ta­tavat ja tavoitteet? Miten kertoa huol­ta­jille tii­viisti siitä, mitä kou­lussa nykyään tehdään ja miksi? 

Kou​lu​koulu​.fi -verk­ko­kurssi auttaa. 

Lyhyessä info­ti­lai­suu­dessa pääset tutus­tumaan Kou­lu­kouluun ja kuulet käy­tännön esi­merkkejä sen hyö­dyn­tä­mi­sestä ope­tus­toimen, reh­torin ja opet­tajien työkaluna. 

Verk­ko­kurssia ja sen hyö­dyn­tä­mistä esit­te­levät perus­o­petus- ja nuo­ri­so­johtaja Marjut Nur­mi­vuori Oulusta, pal­ve­lu­pääl­likkö Riikka Koi­vunen Turusta, tur­ku­laisen Vähä-Heik­kilän koulun rehtori Taru Pätäri ja opettaja Anu Tuo­minen

Kou­lu­koulu on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Se vah­vistaa jaettua ymmär­rystä perus­koulun toi­min­ta­ta­voista, oppi­mis­kä­si­tyk­sestä ja arvo­poh­jasta ja antaa huol­ta­jille uusia eväitä las­tensa kou­lun­käynnin tuke­miseen. Tutustu ja vinkkaa omien oppi­laidesi huoltajille!

 

Tapah­tuman tallenne

Huom! Oma tilaisuus myös perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille! Katso lisä­tiedot. Opettaja: Vinkkaa verk­koin­fosta omien oppi­laidesi huol­ta­jille tai laita tieto jakoon koulun viestintäkanavissa!