Koulun arjesta opettajien äänellä: Oppitunti nyt -podcast

Perus­kou­lusta kir­joi­tetaan pit­kälti ongel­ma­kes­kei­sesti, ja aihe puhuttaa paljon täl­läkin het­kellä eri medioissa. Kes­kus­te­lussa ovat usein äänessä muut kuin opettajat. 

Rat­kai­sueh­do­tukset tun­tuvat jäävän sisäisen nokit­telun ja huo­li­jut­tujen varjoon, ja tämä tuskin luo empatiaa opet­tajia tai epä­kohtien kor­jaa­mista kohtaan. Ope­tusa­lasta annetaan joskus jopa koros­tuneen nega­tii­vinen kuva, ja tämän seu­rauksena moni opet­ta­jakin voi löytää itsensä kes­kit­ty­mästä vain työn epä­kohtiin ja nega­tii­visiin puoliin.

Olisi aika ajoin hyvä pysähtyä ja pohtia: miksi aikoinaan lähdin opet­tajan uralle ja mitkä puolet tässä amma­tissa vielä tekevät työstä mie­le­kästä? Mitä hyviä juttuja nyky­kou­lusta löytyy?

 

Arjen realismia koulumaailmasta

Kou­lu­kes­kus­teluun tar­vitaan lisää rea­lis­tista opet­ta­jista läh­tevää huolet huo­mioivaa, mutta samalla myös myön­teisiä tari­noita ja tietoa koulun arjesta esiin nos­tavaa puhetta. Tämän ei tar­vitse tar­koittaa tok­sista ”positive vibes only” -heh­ku­tusta uusista peda­go­gi­sista rat­kai­suista tai ”mul­lis­tuk­sista”, vaan arjen rea­lismia ja tosi­asioihin poh­jau­tuvaa kuvausta siitä, miten koulua on kehi­tetty ja mitä siellä nykyään tehdään.

Uudessa Oppi­tunti nyt -podcas­tissa äänessä ovat kaksi nuorta opet­tajaa: kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

 

Opettajien ääni kuuluviin

Oppi­tunti nyt -podcastin tavoit­teena on nostaa esille rea­lis­ti­sesti sekä koulun arjen hyviä että haas­tavia puolia ja kan­nustaa opet­tajia ottamaan osaa ope­tusalan kes­kus­teluun. Podcast puuttuu kou­lusta liik­kuviin vääriin väit­tämiin ja vastaa ”miksi tätä ei opeteta kou­lussa” -par­jauksiin ker­to­malla ope­tus­suun­ni­telmaan ja opet­tajien arkeen perustuen asioiden oikeasta laidasta.

Podcast jul­kaistaan OPPIVA-ver­koston sivuilla, Soundclou­dissa sekä muissa ylei­sim­missä podcast-alus­toissa kerran vii­kossa maa­nan­taisin. Toi­vomme, että opet­tajien äänet pää­sevät podcastin kautta paremmin kuu­luviin ja jaksot syn­nyt­tävät kes­kus­telua myös somessa, josta podcastin pitäjät löy­tyvät nimi­merkein: @sannisadetuuli ja @minni.nevalainen

Sanni & Minni

 

Sanni Sade­tuuli Härmä on kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opettaja ja ter­veys­tiedon aineen­opettaja yhte­näi­sessä perus­kou­lussa pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Sannia kiehtoo eri­tyi­sesti nuorten terveys- ja sek­su­aa­li­kas­vatus, oppi­minen ja kou­lu­tus­po­li­tiikka sekä suo­ma­laisen perus­koulun kehitys ja tulevaisuus.

Minni Neva­lainen on yhte­näis­kou­lussa ylä­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina työs­ken­televä teo­logian maisteri Etelä-Kar­ja­lasta. Minnin sydäntä lähellä ovat kat­so­muso­petus, sek­su­aa­li­kas­vatus, mie­len­ter­veyden ja hyvin­voinnin tuke­minen ja tie­teel­lisen tiedon popularisointi.

Opet­tajan työn ohella Sanni ja Minni ovat myös Tie­de­naiset-yhteisön perus­ta­ja­jä­seniä ja sisäl­lön­tuot­tajia sekä aktii­visia somen käyttäjiä.

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) ja Minni Neva­lainen