Johtamisen näkökulma syväoppimiseen

Uskon siihen, että… 

sitou­tuak­semme meidän tulee tun­nistaa yhteinen tavoite ja tietää, mitä meiltä itse kul­takin odo­tetaan. Uskon myös siihen, että työinnon yllä­pi­tä­mi­seksi meillä tulee olla oikean­laisia resursseja odo­tusten saa­vut­ta­mi­seksi. Edelleen uskon, että moti­vaation säi­lyt­tä­mi­seksi meidän tulee kokea oman työmme mer­kitys osana isompaa kokonaisuutta.

 

Tavoite

Ope­tuk­sen­jär­jes­täjän näkö­kul­masta mietin jat­ku­vasti, miten var­mis­tamme, että lapset ja nuoret saavat sel­laista kas­va­tusta, ope­tusta ja ohjausta, mitä he tar­vit­sevat nyt ja tule­vai­suu­tensa varalle. Miten me käy­tän­nössä var­mis­tamme, että nyky­ai­kaista oppi­mis­kä­si­tystä, ope­tuksen tavoit­teita ja toi­min­ta­kult­tuuria kuvaava ope­tus­suun­ni­telma oikeasti toteutuu arjessa? Miten var­mis­tamme, että kou­lujen hen­ki­löstö kykenee toi­mimaan tavoit­teiden mukai­sesti ja että kaikki oppilaat saavat yhden­ver­tai­sesti oppia?

Vastaus on Kera­valla ollut koko hen­ki­löstön kan­nus­ta­minen mukaan tule­vai­suus­tai­tojen ja syvä­op­pi­misen vah­vis­ta­miseen sekä satsata siihen resursseja. Olemme hakeneet syvä­op­pi­mi­sesta yhteisiä työ­kaluja ope­tus­suun­ni­telman toteut­ta­miseen ja johtamiseen.

 

”Odotan teiltä…”

Noilla sanoilla minä aloitan uuden luku­vuoden reh­to­reiden kanssa.

Jatkan seu­raa­vaksi sanoilla ”Odotan näitä asioita, koska…” sekä päädyn sanoihin ”Tiedän, että pys­tymme tähän, sillä…”. Reh­to­riston sitou­tu­minen syvä­op­pi­miseen ja selkeä yhteisten tavoit­teiden aset­ta­minen sekä niiden seu­ranta mm. kehi­tys­kes­kus­te­lujen, oppilas- sekä huol­ta­ja­ky­se­lyiden sekä kau­pun­kiyh­teisen kou­luar­vioinnin kautta on luonut ryhtiä uudis­tu­miseen. Reh­to­reiden panos syvä­op­pi­misen joh­ta­mi­sessa ja kehit­tä­jä­opet­tajien kol­le­gi­aa­linen tuki ovat olleet avai­na­se­massa innos­tuksen yllä­pi­tä­mi­sessä, vah­vuuksien hyö­dyn­tä­mi­sessä sekä yhteisön kehit­ty­mi­sessä. Syvä­op­pi­misen kes­kiössä on oppi­laiden osal­lis­tu­minen ja opet­ta­jamme ovat tai­ta­vasti har­joi­telleet ja arvioineet syvä­op­pi­misen taitoja kaiken ikäisten oppi­laiden kanssa. Pikku hiljaa olemme saaneet mukaan myös huol­tajia ja muita sidos­ryhmiä. Vuonna 2020 toteu­te­tussa kyse­lyssä jo 78% huol­ta­jista tun­nisti syvä­op­pi­misen taidot ja piti niitä tär­keinä ja hyö­dyl­lisinä omalle lapselleen.

 

Resurssit

Olemme suun­ni­tel­mal­li­sesti panos­taneet hen­ki­löstön osaa­miseen ja vah­vuuksiin, asian­tun­ti­jao­pet­tajien ver­kos­toihin sekä sys­tee­miseen ajat­teluun. Kon­kreet­ti­sista resurs­seista aika, oikeat ihmiset, raha ja yhteiset kanavat ovat olleet tär­keimpiä mah­dol­lis­tajia toi­minnan kai­killa eri tasoilla. Pit­kä­jän­teinen sitou­tu­minen on vaa­tinut ajan prio­ri­sointia yhtei­selle kes­kus­te­lulle. Näissä kes­kus­te­luissa on tullut esiin lois­tavia ideoita, innos­tusta, esi­merkkejä, haas­teita ja tur­hau­miakin mutta ne ovat lisänneet val­miut­tamme tar­kas­tella asioita eri näkökulmista.

 

Seuranta

Yksi onnis­tu­neista rat­kai­suis­tamme oli yhteisten tavoit­teiden ja seu­rannan ohella mah­dol­listaa syvä­op­pi­misen toteut­ta­minen oman koulun näköisenä. Näin syvä­op­pi­minen lähti kehit­tymään ja elämään osana kou­lujen arkea mitä moni­nai­sim­missa asioissa. Uskon, ettei kaikkea sitä värik­kyyttä olisi kukaan yksit­täinen ihminen tai edes lois­telias työ­ryhmä kyennyt ideoimaan.

 

Opetuksen merkitys

Ope­tus­suun­ni­telma ei uudista ope­tusta ellei ope­tus­suun­ni­telmaa kyetä toteut­tamaan. Koulu ei myöskään uudista vain itse itseään vaan vai­kuttaa ja tulee vai­ku­te­tuksi osana isompaa yhteisöä. 

Pitää löytää yhteys ja merkitys. 

Me emme tee työtä vain Keravan perus­o­pe­tuksen kon­teks­tissa vaan paran­namme koko maa­ilmaa. Nyt sinä hymyilet edel­li­selle lauseelle, mutta me oikeasti teemme tule­vai­suutta ja kor­vaa­ma­tonta työtä maa­ilman tär­keimpien ihmisten kanssa. Me lähe­tämme nuoret maa­ilmaan ja olen tol­kut­toman ylpeä siitä, miten se kou­luis­samme tehdään.

 

Taus­ta­tietoa: Kerava lähti syk­syllä 2017 kehit­tämään kou­lujen kes­tävää uudis­tu­mis­ky­vyk­kyyttä ja sen myötä var­mis­tamaan ope­tus­suun­ni­telman toteu­tu­mista syvä­op­pi­misen avulla. Jokainen päi­väkoti ja koulu Kera­valla on mukana tässä ”jutussa”, mikä ei ole meille hanke tai pro­jekti. Me puhumme kera­va­lai­sesta kas­va­tuksen ja ope­tuksen ajattelutavasta.

Terhi Nissinen

Perus­o­pe­tus­johtaja
Keravan kau­punki