Hei sankarit, viitta niskaan ja kohti toimintaa!

Otsikon sanoilla mai­nos­timme Oulussa viime vii­kolla jär­jes­tettyä Toivon Agenda ja Luetaan! -tapah­tumaa. Mainos jatkui: Miten olisi vir­tu­aa­li­vie­railu, luku­vinkki tai etä­työpaja omalle päi­vä­ko­ti­ryh­mälle, luo­kalle tai koko kou­lulle ala­kou­lusta lukioon asti? Super​voimia​.fi on Pohjois-Poh­janmaan ja Kainuun sivis­tys­toimen koh­taa­mis­paikka meille kai­kille: tekoja, tapah­tumia ja toi­mintaa lap­sille, nuo­rille ja ammat­ti­lai­sille. Tutus­tukaa ja valitkaa mie­lei­senne ohjelma tai vaikka kym­menen lukui­sista vaih­toeh­doista eri-ikäi­sille! #toivonagenda2030 #luetaan #lukui­loa­liik­keellä.

Jos joku olisi ker­tonut minulle ennen koro­na­pan­demian alkua, että jär­jes­tämme täl­laisen tilai­suuden vir­tu­aa­li­sesti reilun vuoden päästä, olisin ollut vähin­täänkin epäi­le­väinen. Noin­kohan osal­lis­tujat haluavat osal­listua virtuaalitapahtumaan?

Mutta tässä ollaan, tämä on täyttä totta. Kyseinen tilaisuus pidettiin, osal­lis­tujia oli run­saasti ja sisältö vastasi toi­veita. Vas­taavia tilai­suuksia on jär­jes­tetty ympäri maata eri­laisten tee­mojen ympärillä.

Miten tämä on mah­dol­lista? Ilman muuta val­lit­se­valla ja paljon voimia vie­neellä kul­ku­tau­dilla on ollut suuri mer­kitys sille, että nähty digi­loikka on toteu­tunut. Toi­saalta paljon puhutun resi­lienssin lisäksi kiis­tä­mätön tosi­seikka on, että opet­ta­jilla ja reh­to­reilla on ollut osaa­mista ja kyvyk­kyyttä ottaa tilanne täl­täkin osin haltuun. Toki meitä on tuettu eri alojen ammat­ti­laisten toi­mesta. Nyt toi­voisi, että hyvät etä­ope­tukseen liit­tyvät käy­tänteet sai­sivat mah­dol­li­suuden jatkua. Tätä tilai­suutta ei kannata hukata. Kukaan ei var­masti ole esit­tä­mässä etä­ope­tukseen siir­ty­mistä kokonaan tai isolta osin, mutta esi­mer­kiksi kielten opis­ke­lussa, oman äidin­kielen ja uskonnon sekä eri­laisten valin­naisten aineiden opis­ke­lussa etä­opiskelu voisi toimia hyvin. Suomi on laaja maa, ja joil­lakin alueilla oppi­las­määrät las­kevat. Kuinka tur­vataan näiden lasten ja nuorten sivis­tyk­sel­liset oikeudet laaja-alaisiin ja mie­len­kiin­toisiin sisäl­töihin? Tähän etä­opetus voisi antaa yhden keinon.

Onko OPPIVA-ver­kosto pys­tynyt tukemaan ver­koston opet­tajia, reh­to­reita ja kou­lu­tuksen jär­jes­täjiä kehit­tämään omaa toi­min­taansa? Tähän olemme pyr­kineet. Sano­mat­takin on selvää, että mikäli ver­kosto ei tuota lisä­arvoa sen toi­mi­joille, sel­laista ver­kostoa ei kannata yllä­pitää. Toi­saalta ver­kos­tossa työs­ken­telyn vaa­timus on, että annetaan oma panos koko­nai­suu­delle. Itse ajat­telen, että OPPIVA-ver­koston toi­mintaa kan­nattaa yllä­pitää ja kehittää. Sen mah­dol­li­suudet muu­toksen tuke­mi­sessa ovat mer­kit­tävät. Voisiko esi­mer­kiksi tekoälyn, ana­ly­tiikan ja esi­neiden inter­netin sovel­ta­minen ope­tuk­sessa olla ver­koston yksi seu­raa­vista yhtei­sistä kehi­tys­hank­keista? Suomi on pieni maa, joten yhteis­työtä kan­nattaa tehdä niissä asioissa, joissa tun­nis­tamme yhteisen teke­misen mahdollisuuden.

Haluan kiittää kulu­neesta luku­vuo­desta kaikkia OPPIVA-ver­koston toi­mi­joita. Samalla toi­votan ren­tout­tavaa ja aurin­koista kesää kaikille!

Mika Penttilä

sivis­tys­johtaja Oulun kau­pun­gista ja OPPIVA-ver­koston neu­vot­te­lu­kunnan puheenjohtaja

Mika Penttilä

sivistys- ja kult­tuu­ri­johtaja, Oulu

OPPIVA-ver­koston neu­vot­te­lu­kunnan puheenjohtaja