Oppitunti Nyt -podcast, osa 9: Opettajuus 2021 - Sannin ja Minnin kokemukset

Sarjan yhdek­sän­nessä jak­sossa Sanni ja Minni poh­tivat, mitä kaikkea kuuluu opet­ta­juuteen vuonna 2021. 

Podin pää­tös­jak­sossa Sanni ja Minni poh­tivat opet­ta­juutta vuonna 2021. Ovatko kaikki opet­tajat ulospäin suun­tau­tu­neita “kympin oppi­laita” vai pär­jääkö opena myös int­ro­vertti? Onko opet­ta­juu­delle tietty malli tai muotti?

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Kuuntele jakso Spo­ti­fyssa: Opet­tajuus 2021

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.