Oppitunti Nyt -podcast, osa 7: Arjen taidot osana opetusta

Sarjan seit­se­män­nessä jak­sossa sukel­letaan arjen tai­toihin osana ope­tusta. peruskoulussa. 

Kuu­lu­vatko käy­tännön arjessa tar­vit­tavat tiedot ja taidot esi­mer­kiksi yrit­tä­jyy­destä, hen­ki­lö­koh­tai­sista raha-asioita tai poli­tii­kasta kou­luo­pe­tukseen vuonna 2021? Tätä poh­ditaan podin seit­se­män­nessä jaksossa.

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Kuuntele jakso Spo­ti­fyssa: Arjen taidot osana opetusta

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.