Oppitunti Nyt -podcast, osa 4: Mikä on kolmiportainen tuki ja miten se toimii?

Mitkä ovat kol­mi­por­taisen tuen hyödyt ja haasteet? 

Podcast-sarjan nel­jän­nessä jak­sossa Sanni ja Minni kes­kus­te­levat kol­mi­por­tai­sesta tuesta. Mitä se tar­koittaa pape­rilla, entä käy­tän­nössä? Mitkä ovat kol­mi­por­taisen tuen hyödyt ja haasteet?

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.