Oppitunti Nyt -podcast, osa 2: Vastaako koulun seksuaalikasvatus nykypäivän tarpeisiin?

Koulun sek­su­aa­li­kas­vatus puhuttaa ja kiin­nostaa somessa ja arjen keskusteluissa. 

Oppi­tunti Nyt -podcastin toi­sessa jak­sossa Sanni ja Minni avaavat, missä oppiai­neissa ja millä tavalla sek­su­aa­li­kas­va­tusta annetaan kou­lussa sekä poh­tivat, vas­taako se nyky­päivän tarpeita.

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.