Oppitunti Nyt -podcast, osa 1: Opettajuuden myytit & Kuinka meistä tuli opettajia?

Ter­ve­tuloa kuun­te­lemaan Oppi­tunti Nyt -podcastia! Sarjan avaus­jak­sossa Sanni Härmä ja Minni Neva­lainen ker­tovat, miten heistä tuli opet­tajia, poh­tivat, mitä myyttejä opet­ta­juuteen liittyy ja arvioivat, mitkä ovat opet­tajan työn plussat ja miinukset. 

Oppi­tunti Nyt -sarjan ensim­mäi­sessä jak­sossa pureu­dutaan ylei­simpiin kouluun liit­tyviin myyt­teihin. Mitä kou­lussa tapahtuu? Mil­laista on olla opettaja tässä ajassa?

Näitä kysy­myksiä käsit­te­levät kaksi nuorta opet­tajaa: kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.