Oppitunti Nyt -podcast, osa 6: Arviointi ja erilaiset oppimistavat

Sarjan kuu­den­nessa jak­sossa käsi­tellään arviointia ja sen teh­tävää peruskoulussa. 

Mikä on arvioinnin tehtävä perus­kou­lussa? Miten oppi­lasta arvioidaan, ja mitä tar­koittaa jatkuva arviointi? Pitääkö väite pelkän koe­nu­meron suo­rasta yhtey­destä todis­tuksen arvo­sanaan kutinsa? Tässä jak­sossa Sanni ja Minni kes­kus­te­levat perus­koulun arvioin­nista ja todis­tus­nu­me­roiden määräytymisestä.

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Kuuntele jakso Spo­ti­fyssa: Arviointi ja eri­laiset oppimistavat

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.