Oppitunti Nyt -podcast, osa 8: Koulu terveyden edistäjänä

Sarjan kah­dek­san­nessa jak­sossa pureu­dutaan koulun rooliin lasten ja nuorten ter­veyden ja hyvin­voinnin edistämisessä. 

Mikä on koulun rooli väestön sekä lasten ja nuorten ter­veyden edis­tä­mi­sessä? Onko tiedon puute syy väes­tö­ter­veyden laskuun? Tätä poh­ditaan podin kah­dek­san­nessa jaksossa.

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Kuuntele jakso Spo­ti­fyssa: Koulu ter­veyden edistäjänä

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.