Oppitunti Nyt -podcast, osa 5: Mielenterveyttä oppimassa ja opettamassa, vieraana Tomas Härmä

Miten mie­len­ter­veyttä ope­tetaan ja voiko sitä oppia tai arvioida? Miten mie­len­ter­veys­kä­si­tyksen muutos näkyy ope­tus­suun­ni­tel­massa, ja mitä se kertoo ihmiskuvasta? 

Sarjan vii­den­nessä jak­sossa on vie­raana tie­teiden ja aat­teiden his­torian maisteri Tomas Härmä, jonka pro gradu käsitteli mie­len­ter­veys­kä­si­tyksen muu­tosta suo­ma­lai­sessa ope­tus­suun­ni­tel­massa vuosina 1985-2014.

Ope­tus­suun­ni­tel­massa on yhä enemmän mie­len­ter­veyteen liit­tyviä teemoja ja aiheita useissa eri oppiai­neissa. Miten mie­len­ter­veyttä ope­tetaan ja voiko sitä oppia tai arvioida? Miten mie­len­ter­veys­kä­si­tyksen muutos näkyy ope­tus­suun­ni­tel­massa, ja mitä se kertoo ihmiskuvasta?

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.