Oppitunti Nyt -podcast, osa 3: Uskonto - Miksi ja miten sitä opetetaan koulussa?

Tulisiko kou­luissa opettaa yhteistä kat­so­musai­netta vai jatkaa nykyi­sellä tavalla? 

Podcastin kol­man­nessa jak­sossa puidaan koulun uskon­non­ope­tuksen tar­vetta ja nyky­tilaa. Minni ottaa jak­sossa myös kantaa kat­so­muso­pe­tuksen kuumaan perunaan: tulisiko kou­luissa opettaa ennemmin yhteistä kat­so­musai­netta vai jatkaa nykysysteemillä?

Jak­sossa poh­ditaan myös, saako opetus olla tun­nus­tuk­sel­lista ja mitä teemoja uskonnon tun­neilla tulisi käsitellä.

Podcas­tissa äänessä ovat kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti Nyt -podcastin uusi jakso ilmestyy aina maanantaisin.

Osal­listu kes­kus­teluun OPPIVA-ver­koston verk­ko­si­vuilla ja some­ka­na­villa Ins­ta­gra­missa: @minni.nevalainen ja @sannisadetuuli

Podcast on tuo­tettu osana Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa Perus­koulun ele­mentit -viestintähanketta.

Sanni Härmä (vas.) & Minni Nevalainen

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.