Podcast: Syväoppiminen kirkastaa Keravalla kasvatuksen ja opetuksen merkitystä

Kera­valla syvä­op­pi­minen on ajat­te­lutapa ja asenne, joka valottaa yhteistä suuntaa ope­tuk­sessa ja kasvatuksessa. 

OPPIVA Pore -podcastin aiheena on syvä­op­pi­minen joh­ta­misen näkö­kul­masta. Vie­raina ovat Keravan perus­o­pe­tus­johtaja Terhi Nis­sinen ja Ahjon koulun rehtori Sirpa Valén, ja heitä haas­tat­telee OPPIVA-ver­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen

Kera­valla syvä­op­pi­minen on tule­vai­suuden tai­tojen opet­te­le­miseen täh­täävä matka, jolla punainen lanka on yhteinen mutta oman pol­kunsa voi suun­ni­tella itse. Aja­tuksena on tehdä lasten kanssa maa­il­masta ja tule­vai­suu­desta parempia. 

Syvä­op­pi­minen on kir­kas­tanut kas­va­tuksen ja ope­tuksen mer­ki­tystä ja toimii yhteisenä karttana. Vaikka ei tiedetä, mitä tule­vaisuus tuo tul­lessaan, syvä­op­pi­misen tuomat taidot eivät mene hukkaan. 

Terhi Nis­sinen
Sirpa Valén

Voit kuun­nella jakson myös Spo­ti­fyssa.

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.