VIESTINTÄ REHTORIN ja päiväkodinjohtajan työssä -webinaarisarja

Ajankohta

torstai 29.10.2020 klo. 14.30-16.00

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Noora Jokinen

Noora Jokinen on yhteis­kun­nal­lisen vies­tinnän ja kam­pan­joinnin ammat­ti­lainen (YTM), joka sparraa jär­jestöjä ja jul­ki­syh­teisöjä niiden vies­tinnän kehit­tä­mi­sessä ja toteu­tuk­sessa. Noora on työs­ken­nellyt yli 20 vuotta vies­tinnän eri teh­tä­vissä: toi­mit­tajana, tie­dot­tajana, vies­tin­tä­pääl­likkönä, vies­tinnän kou­lut­tajana ja yrit­täjänä. Hän toimii myös yhteis­kun­nal­liseen vies­tintään eri­kois­tuneen Noon Kol­lek­tiivin / Noon Vies­tintä Oy:n toimitusjohtajana.

Miten viestin, johdan ja kehitän viestintää?

Webi­naa­ri­sarjan tavoit­teena on antaa tukea ja apua reh­to­reille, apu­lais­reh­to­reille, päi­vä­ko­din­joh­ta­jille, vara­joh­ta­jille ja muille koulun tai päi­vä­kodin vies­tin­nästä vas­taa­ville sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään.

Webi­naarien alun kou­lut­tajan infor­maatio-osuus tal­len­netaan, lop­pu­puolen työ­pa­ja­työs­ken­telyä ei nauhoiteta.

Kolmen ilta­päi­väwe­bi­naarin sarja:

1. Vies­tintä joh­tajan työssä

torstai 29.10.2020 klo 14.30-16.00

 • Mitä eri asioita vies­tintä tar­koittaa rehtorin/​koulun/​päiväkodin joh­tajan työssä?
 • Mikä tekee siitä tärkeää työssämme?
 • Mil­laisia vies­tin­tä­rooleja joh­ta­jalla on/​voi olla?
 • Miten kehitän yhteisöni vies­tintää – ja kehityn itse viestijänä?

Kou­lu­tus­ma­te­riaali

2. Koulun/​päiväkodin ulkoinen viestintä

maa­nantai 16.11.2020 klo 14.30-16.00

 • Kenelle koulun/​päiväkotiyhteisön on hyvä viestiä ja miksi?
 • Miten varaudun yllät­täviin tai haas­taviin viestintätilanteisiin?

 • Miten viestin poikkeusoloissa?

 • Mil­laisia vies­tinnän työ­tapoja voin luoda omaan yhteisööni?

Kou­lu­tus­ma­te­riaali

3. Vies­tintä omassa yhteisössä

tiistai 1.12.2020 klo 14.30-16.00

 • Mil­laista vies­tintää työyh­tei­sössäni tar­vitaan ja miksi? 

 • Miten vah­vistan ja kehitän sisäistä viestintää? 

 • Miten voin kehittyä itse työyhteisöviestijänä? 

 • Miten saan koko porukan mukaan?

Kou­lu­tus­ma­te­riaali

KOHDERYHMÄ

Reh­torit ja apu­lais­reh­torit, päi­vä­ko­din­joh­tajat ja vara­joh­tajat, viestintävastaavat 

LISÄTIETOJA koulutuksesta

Tarja Tuo­mainen
kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-​verkosto
040 860 2214 tai tarja.​tuomainen@​edita.​fi