Syväoppimisen pedagogiikka ja työvälineitä siinä onnistumiseen

Ajankohta

24.03.2021 - 30.03.2021 klo 13:30-15:30

Paikka

Webi­naari

Perus­o­pe­tuk­sessa työs­ken­te­le­ville suun­nattu kak­sio­sainen webi­naa­ri­sarja Syvä­op­pi­misen peda­go­giikka ja työ­vä­li­neitä siinä onnis­tu­miseen pureutuu syvä­op­pi­misen käsit­teeseen, koulun raken­teisin, joissa täl­lainen peda­go­giikka on mah­dol­linen sekä peda­go­gisen vuo­si­kellon teke­miseen. Peda­go­gisen vuo­si­kellon avulla tiedot ja taidot nivou­tuvat koko­nai­suu­deksi eli syvä­op­pi­misen peda­go­gii­kaksi. Webi­naarit koos­tuvat infor­maatio-osuuk­sista, kon­kreet­ti­sista esi­mer­keistä, yhtei­sestä kes­kus­te­lusta ja pei­laa­mi­sesta kunkin osal­lis­tujan omaan työyh­teisöön Kou­lut­tajana toimii Lahden Kasak­kamäen koulun rehtori Lotta Hagström.

1. osa: Perustukset kuntoon 24.3.2021 klo 13.30-15.30

  • Syvä­op­pi­minen käsit­teenä – näin me sen näemme
  • Syvä­op­pi­misen peda­go­giikan edel­ly­tykset: rakenteet, osaa­minen, joh­ta­minen, asenne ja näky­väksi tekeminen

2. osa: Pedagoginen vuosikello 30.3.2021 klo 13.30-15.30

  • Pro­sessi
  • Tavoitteet
  • Hyödyt
  • Vuo­si­kellon rakentaminen

Tal­lenne

Kou­lu­tus­ma­te­riaali