Muutosvalmentaja-koulutusohjelma rehtoreille ja päiväkodinjohtajille

Ajankohta

Muu­tos­val­mentaja 2020–2021-koulutusohjelma käyn­nistyy webi­naa­rilla 10.11.2020 klo 14.00-16.30.

Paikka

Webi­naari

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää kuntien ope­tusalan ammat­ti­lai­sille kou­lu­tuksia, kehit­tä­mis­päiviä ja laa­jempia koulutusohjelmia.

Vuosina 2019–21 toteu­tamme myös Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelmat reh­to­reille ja päiväkodinjohtaijlle.

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelmien tavoit­teena on kou­luttaa ja val­mentaa koke­neita kehit­tä­jä­reh­to­reita ja päi­vä­ko­din­joh­tajia muu­tos­val­men­ta­jiksi tukemaan oppi­misen muu­tosta omissa työympäristöissään.

Kou­lutus vah­vistaa joh­ta­mis­taitoja sekä peda­go­gista ja amma­til­lista osaa­mista. Kou­lutus on Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­tamaa hen­ki­löstön täy­den­nys­kou­lu­tusta. Kou­lu­tus­oh­jelma on osal­lis­tu­jille mak­suton. Yhteen kou­lu­tus­oh­jelmaan mahtuu mukaan 60 osallistujaa.

Muu­tos­val­mentaja 2020–2021-koulutusohjelma käyn­nistyy webi­naa­rilla 10.11.2020 klo 14.00-16.30.

Ilmoit­taudu mukaan 31.10. mennessä! 

Kenelle koulutusohjelma soveltuu?

Koh­de­ryhmänä ovat perus­o­pe­tuksen ja lukion reh­torit sekä päi­vä­ko­din­joh­tajat. Har­kinnan mukaan osal­lis­tujat voivat olla myös vara-​/​apulaisjohtajia/​rehtoreita.

Osal­lis­tujien tulee olla val­miita viemään toi­min­ta­kult­tuurin ja oppi­misen uudis­tu­mista eteenpäin sekä toi­mimaan spar­raajina toi­sille kou­luille ja päi­vä­ko­deille ope­tuksen jär­jes­täjien tukena OPPIVA-verkostossa.

Koulutusohjelman tavoitteet

Spar­raa­ja­reh­torien ja -päi­vä­ko­din­joh­tajien val­men­ta­minen ja val­men­nuksen mal­lin­ta­minen osal­lis­tujien käyttöön. Pro­sessi antaa val­miudet val­men­tavaan työs­ken­telyyn val­ta­kunnan tasolla.

Kou­lu­tus­oh­jelma tukee tasa-​arvoisen perus­o­pe­tuksen tavoit­teiden ja var­hais­kas­va­tuksen laa­tu­kri­teerien toteu­tu­mista sekä LOPSiin val­mis­tau­tu­mista valtakunnallisesti.

Laajuus ja toteutustapa

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelman toteutus on vah­vasti osal­listava. Kou­lu­tuk­sessa ase­tetaan yhdessä tavoit­teita oppi­misen ja toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­selle kan­sal­listen lin­jausten ja mää­räysten mukaisesti.

Osal­lis­tujat saavat ver­tais­ryh­missä koke­muksen yhteis­toi­min­nal­li­sesta ja osal­lis­ta­vasta oppi­mis­pro­ses­sista sekä dia­lo­gista. Kou­lu­tus­oh­jelman tuloksena osal­lis­tujat saavat val­miudet ja työ­ka­lu­pakin val­men­tajan teh­tävään myös verkossa.

Kou­lu­tus­oh­jelman laajuus on yhdeksän kou­lu­tus­päivää (5 opin­to­pis­tettä). Työs­kentely jakautuu seuraavasti:

  • Viisi lähi­päivää
  • Yksi verkko-ope­tus­päivä
  • Kolme päivää työssä har­joit­telua ja itse­näistä työs­ken­telyä vertais- ja teemaryhmissä.

Koulutusohjelman sisältö

Kou­lu­tus­oh­jel­massa on viisi kou­lu­tuso­siota, joiden teemat ovat seuraavat.

  1. Tasa-arvoisen perus­koulun / laa­dukkaan var­hais­kas­va­tuksen ja lukio­kou­lu­tuksen tulevaisuus
  2. Muu­toksen joh­ta­minen ja työyh­teisön perus­e­le­mentit: koulun/​päiväkodin visio ja strategia
  3. Peda­go­gisen joh­tajan roo­li­tie­toisuus ja taidot
  4. Muu­tos­val­men­tajan / spar­raajana toimiminen
  5. Audi­toinnin perusteet ja toteu­tus­malli kehit­tä­misen ja jaka­misen tueksi

Lue lisää kou­lu­tuksen sisäl­löistä (pdf)

Ilmoit­tau­tu­minen kou­lu­tus­oh­jelmaan on päättynyt.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Tarja Tuo­mainen
Kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-ver­kosto
040 860 2214
tarja.​tuomainen@​edita.​fi