Simran-ja-Kalle-Toivonen

Koulukoulu-kurssi avaa peruskoulun oven oppilaiden huoltajille

Elokuun 13. päivä oli har­taasti odo­tettu päivä Simran Toi­vo­selle; hän aloitti silloin perus­koulun ensim­mäisen luokan. Simran on viih­tynyt kou­lussa erin­omai­sesti, ja hänen mie­lestään parasta kou­lussa on oppi­minen ja kaverit. 

“Kou­lussa parasta on, että oppii lukemaan ja matikkaa ja asioita. Saa kave­reita, ja kave­reiden kanssa on hauskaa leikkiä väli­tun­nilla ja iltik­sessä“, Simran Toi­vonen summaa ensim­mäisten kou­lu­viik­kojen antia.

Opin­tielle kävi myös Sim­ranin isä, Edita Publis­hingin toi­mi­tus­johtaja Kalle Toi­vonen. Kalle suo­ritti Kou­lu­koulu-verk­ko­kurssin pian kurssin jul­kis­tuksen jälkeen elokuussa.

Kou­lu­koulu on oppi­laiden huol­ta­jille suun­nattu mak­suton verk­ko­kurssi tämän päivän perus­kou­lusta. Kurssin toteut­ta­mi­sesta vastaa Edita Publishing Oy yhdessä Oppiva-ver­koston kanssa, ja sen on rahoit­tanut Ope­tus­hal­litus osana #paras­koulu 2.0 -ohjelmaa. Kurssin tavoite on auttaa huol­tajia päi­vit­tämään tie­tonsa perus­kou­lusta ja antaa heille uusia eväitä las­tensa kou­lun­käynnin tukemiseen.

Perus­koulu on muut­tunut jokai­sella vuo­si­kym­me­nellään 1970-luvulta lähtien. Joskus muutos on ollut vähäi­sempää, toi­sinaan on tapah­tunut nopeasti isompia muu­toksia. Muu­tok­silla pyritään siihen, että perus­koulu tarjoaa oppi­laille mah­dol­li­simman hyvät läh­tö­kohdat siihen tule­vai­suuteen, joka sillä het­kellä on ennakoitavissa.

Muu­tok­sista huo­li­matta kou­lu­ra­ken­nuksen tun­nistaa edelleen kou­luksi. Kallen mukaan myös Sim­ranin luok­ka­huone pul­pet­teineen on pit­kälti saman näköinen kuin hänen aloit­taessaan ensim­mäisen luokan kan­sa­kou­lussa. Moni asia koulun sisällä on kui­tenkin muut­tunut. Eri­tyi­sesti Kalle Toi­vonen iloitsee perus­koulun opet­ta­mista arvoista, joita myös Kou­lu­koulu-kurssi hänen mukaansa avaa mainiosti.

”Maailma on muut­tunut sitten omien kou­lu­vuosien. On hienoa, että sama muutos näkyy myös perus­kou­lujen arjessa. On helppo alle­kir­joittaa moni­kult­tuu­ri­suuteen, avoi­muuteen ja suvait­se­vuuteen kas­vat­tavan perus­koulun arvot. Ja on helppo olla ylpeä suo­ma­lai­sesta perus­kou­lusta”, Kalle Toi­vonen iloitsee.

Kou­lu­koulu-kurssi oli Kallen mukaan sujuva suo­rittaa. Hän antaa hyvä arvo­sanan myös kurssin tek­ni­selle toteu­tuk­selle ja visu­aa­li­suu­delle. Kalle suo­sit­te­leekin läm­pi­mästi Kou­lu­koulun suo­rit­ta­mista kai­kille perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille, koska kurssin avulla oppii, miten perus­kou­lussa nykyisin toi­mitaan, min­kä­laisia elä­mä­narvoja siellä ope­tetaan ja miten siellä tuetaan yksit­täisen oppilaan kasvua. Näin huol­tajan on hel­pompi kotona vah­vistaa samaa viestiä.

”Taitoja voi oppia, mutta asen­netta on vai­keampi ope­tella. Elä­mässä on hyvä oppia ava­ra­kat­sei­suutta. Sillä pärjää, vaikka jossain yksit­täi­sessä oppiai­neessa olisi vai­keuksia. Jos suh­tautuu elämään posi­tii­vi­sesti ja on sitkeä, pärjää kyllä.”

Lisä­tietoa Kou­lu­koulu-kurs­sista: kou​lu​koulu​.fi