työpalaveri

Viestintä kouluyhteisössämme - Kasakkamäen koulu, Lahti

Voiko työyh­teisön vies­tin­nässä onnistua? Me uskomme, että voi. Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyssä keväällä 2020 työyh­tei­sömme arvioi vies­tinnän onnis­tu­misen tulok­sella 4,71/5. Vastuu onnis­tu­neesta vies­tin­nästä on aina myös vas­taa­not­ta­jalla. Vas­tuut­ta­minen, toi­mivat työ­kalut ja osaa­misen tuke­minen tekevät mestarin. 

Kenet koulun viestinnän tulee tavoittaa?

Tavoit­tee­namme on oikea-aikainen, sisäl­löltään rele­vantti, arkea hel­pottava tie­don­ja­ka­minen ja aito mah­dol­lisuus tuoda oma näkö­kulma esille kuor­mit­ta­matta tur­halla tie­dolla. Esi­mer­kiksi säh­kö­pos­ti­viestin sel­keällä otsi­koin­nilla voi korostaa viestin kes­keisiä sisältöjä. Näin koh­de­ryhmä osaa perehtyä viestiin muita tarkemmin.

Yhdessä sovitut toimintatavat

Sovimme vuo­sittain elo­kuussa käy­tet­tä­vissä olevat vies­tinnän kanavat. Vaikka vies­tinnän väyliä on monia, yhdessä sopien ne muo­dos­tavat selkeän koko­nai­suuden. Tieto on saa­ta­villa ajasta ja pai­kasta riip­pu­matta. Esi­mer­kiksi laite- ja tila­va­raukset voi tehdä ja tar­kistaa Teamsin varauskalenterista.

Erot sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

Olemme ero­telleet sisäisen- ja ulkoisen vies­tinnän vastuut.

Sisäi­sessä viet­sin­nässä sal­limme enemmän vapauksia. Vies­tintä voi kui­tenkin vah­vistaa tai hei­kentää ilma­piiriä. Siksi viestin sävyllä ja sisäl­löllä on aina mer­ki­tystä.  Esi­mer­kiksi kaikki kokous­pöy­tä­kirjat ja reh­torin viik­ko­viestit löy­tyvät  säh­kö­pos­ti­ja­kelun lisäksi Team­sistä. What­sappin ryh­missä hoituu niin kii­reel­liset kiin­teistöön liit­tyvät asiat kuin tieto kau­ka­lo­pal­lo­ki­soissa menes­ty­mi­sessä. Jokainen viestii omaan vas­tuu­alu­eeseen liit­tyvät asiat.

Ulkoinen vies­tin­tämme on ohja­tumpaa. Siinä aihea­lueita ovat tur­val­lisuus (mm. korona- ohjeita), tapah­tumat, kan­na­notot ja yleiset asiat. Väli­tämme aina koulun arvoja vies­ties­sämme. Omat opet­tajat vies­tivät omien oppi­laiden koteihin. Rehtori vastaa pääosin koko koulun ulkoi­sesta vies­tin­nästä. Esi­mer­kiksi huol­ta­jille lähtee kuu­kausi­tiedote Wil­massa. Face­boo­kissa  luomme posi­tii­vista imagoa kou­lul­lemme kuvin ja sanoin.

Miten alaistaidot ja itsensä johtaminen liittyvät viestintään?

Tule­vai­suus­tut­kimus puhuu paljon itsensä joh­ta­misen tai­dosta tule­vai­suus­taitona (esim. OPH Osaa­minen 2035).  Mitä teen tie­dolla mitä vas­taa­notan? Miten itse viestin; viestin sävy, sisältö, olenko minä vai me? Sitou­dunko, pereh­dynkö, vai­kut­taako saatu tieto toimintatapoihini?

Tuemme itsensä joh­ta­misen vah­vis­tu­mista seuraavasti:

  • sovimme selkeät toi­min­ta­tavat ja tek­niset alustat
  • tuemme  hen­ki­löstön tek­nistä osaa­mista mm. omissa Pedakahviloissa
  • vies­tin­tämme on säännöllistä
  • työs­ken­te­lemme yhtei­so­pet­ta­juus­mal­lissa ja kol­legan tuki auttaa
  • yhdessä laa­ti­mamme vuo­si­kello auttaa koko­nai­suuden hal­lin­nassa ja ennakoinnissa
  • Lah­dessa työn­te­ki­jöillä on hyvät vies­tinnän välineet

Kou­lumme voitti Lahden kau­pungin työ­elämän kehit­tä­mis­pal­kinnon 2020 onnis­tu­neella ja osal­lis­ta­valla viestinnällä.

 

Lotta Hagström

Lotta Hagström

rehtori, Kasak­kamäen koulu, Lahti