Viestintä kouluyhteisössä -webinaari

Ajankohta

kes­ki­viikko 9.12.2020 klo. 14.30-16.00

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Lotta Hagström
Lotta Hagström

Rehtori

Kasak­kamäen koulu, Lahti

Kasak­kamäen koulu voitti syk­syllä 2020 vies­tin­nällään Lahden kau­pungin työ­elämän kehittämispalkinnon.

Onnis­tuessaan vies­tintä tavoittaa ja osal­listaa koko yhteisön ja mah­dol­listaa enna­koivan työ­otteen, työn oikea-aikaisen suun­nit­telun sekä lisää tur­val­li­suutta ja hyvinvointia.

Kenet vies­tinnän kou­lussa tulee tavoittaa
Kuka vastaa koulun vies­tin­nästä?
Miten alais­taidot ja itsensä joh­ta­minen liit­tyvät viestintään?

Kou­lu­tuk­sessa käymme läpi esi­merkkejä kou­lu­yh­teisön viestinnästä.

KOHDERYHMÄ

Reh­torit ja apu­lais­reh­torit, joho­ryhmän jäsenet, viestintävastaavat

Materiaali ja Tallenne

LISÄTIETOJA koulutuksesta

Tarja Tuo­mainen
kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-​verkosto
040 860 2214 tai tarja.​tuomainen@​edita.​fi