TUTKA-hanke vahvistaa turvataitoja ja itseluottamusta

Vuoden 2020 lopussa päät­tyneen tur­va­tai­to­hankkeen tavoit­teena oli ennal­taeh­käistä lasten ja nuorten kokemaa sek­su­aa­lista väkivaltaa. 

Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­taman TUTKA Päijät-Hämeen tur­va­tai­to­kas­vatus -hankkeen tavoit­teena oli ennal­taeh­käistä lasten ja nuorten kokemaa sek­su­aa­lista väki­valtaa. Hankkeen toi­minnot suun­nattiin opetus-, oppilas- ja opis­ke­li­ja­huol­to­hen­ki­lös­tölle Päijät-Hämeen alu­eella. Toteu­tusaika oli 1.9.2019–31.12.2020, ja mukana hank­keessa olivat LAB ammat­ti­kor­kea­koulu, Lahden kau­pungin seu­dul­lisen kehit­tä­misen yksikkö sekä Väestöliitto.

Tur­va­tai­to­kas­vatus on oleel­linen osa ope­tuksen sisältöjä ja ope­tus­suun­ni­telman tavoit­teita. Tärkeää on myös lasten ja nuorten itse­luot­ta­muksen vah­vis­ta­minen. Yksi mer­kittävä tavoite oli myös sek­su­aa­lisen häi­rinnän ja väki­vallan ilmiöihin liittyvä hen­ki­löstön ymmär­ryksen ja osaa­misen vahvistaminen. 

Päijät-Hämeen perus­o­pe­tuksen ja toisen asteen hen­ki­lös­tölle suun­na­tuissa kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sissa ja moni­muo­to­kou­lu­tuk­sessa syven­nyttiin sek­su­aa­lisen häi­rinnän ja groo­mingin ilmiöihin. Tar­koi­tuksena oli antaa opet­ta­jille mene­telmiä turvataitokasvatukseen.

 

Monipuolisia turvataitokasvatusmateriaaleja opetuksen tueksi

Hank­keessa laa­dittiin myös kou­lujen ja oppi­lai­tosten joh­tajien, tur­val­li­suus­vas­taavien ja oppi­las­huol­to­hen­ki­löstön kanssa tur­val­li­suus­oh­jeistus, johon on koottu kou­lujen ja oppi­lai­tosten toi­minnan kan­nalta kes­keiset ohjeet sek­su­aa­lisen häi­rinnän ja väki­vallan ennal­taeh­käi­se­mi­seksi ja siihen puuttumiseksi. 

Hank­keessa perus­asteen ja toisen asteen ope­tukseen tuo­tettu tur­va­tai­to­kas­va­tus­ma­te­riaali on kehi­tetty yhdessä opet­tajien kanssa. Opet­tajat toi­voivat mate­ri­aa­liksi selkeää pakettia, jota voi hyö­dyntää osana opetusta. 

Ala­koulun tur­va­tai­to­kas­va­tus­ma­te­ri­aaliin on koottu ja kehi­tetty har­joi­tuksia, leikkejä ja tie­to­visoja, tari­noita sekä videoita kes­kus­te­lu­ky­sy­myk­sineen. Tur­va­tai­to­kas­va­tus­ma­te­ri­aaleja voi integroida eri oppiai­neiden yhteyteen. Ylä­koulun, lukion ja ammat­ti­koulun mate­ri­aa­li­pa­ke­tista löytyy aiheeseen liit­tyviä julis­teita, video­linkkejä, mate­ri­aaleja sekä teh­täviä oppi­tun­neilla käytettäväksi. 

Mate­ri­aalia voi hyö­dyntää myös KiVa Koulu -tun­neilla sekä laaja-alai­sissa oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sissa. Jul­kai­susta löytyy myös mate­ri­aalia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

 

Lue hank­keesta lisää ja tutustu mate­ri­aa­leihin Väes­tö­liiton inter­net­si­vuilla: Tur­va­tai­to­kas­va­tusta kou­luille ja oppi­lai­tok­sille - Väestöliitto.fi