Taito tehdä hyvää -webinaari

Ajankohta

05.11.2020 klo. 2:30 pm - 4:30 pm

Paikka

Webi­naari

Frank Mar­telan (hyvän elämän tutkija) mukaan Ihmisen neljä psy­ko­lo­gista perus­tar­vetta ovat vapaa­eh­toisuus, kyky toimia ja läheisyys ja hyvän­te­ke­minen. Mar­telan ja Richard M. Ryanin tut­ki­mukset osoit­tivat, että hyvän­te­ke­mi­sellä on itse­näinen vai­kutus ihmisen psy­ko­lo­gisen hyvin­vointiin ja elämän koke­miseen merkitykselliseksi.

”Kokemus siitä, että pystyy tekemään jotain hyvää, aktivoi [aivoissa] mie­li­hy­vä­alueita. Näin tapahtuu esi­mer­kiksi, kun henkilö lah­joittaa rahaa hyvän­te­ke­väi­syyteen”, Martela selittää.

Tut­kijat tar­kas­te­livat nel­jässä eril­li­sessä tut­ki­muk­sessa hyvän­te­ke­misen vai­ku­tusta hyvin­vointiin ja tulos oli kai­kissa sama: usein paras tapa lisätä omaa onnel­li­suutta on tehdä joku toinen onnellisemmaksi.

Yhteis­kun­nassa samaan aikaan puhutaan yhä enemmän tun­ne­tai­doista ja siitä, että empa­tia­tai­doilla on yhä mer­kit­tä­vämpi asema työyh­tei­söissä ja että niitä edel­ly­tetään meiltä yhä enemmän.

Kysymys meille opet­ta­jille kuu­luu­kuukin, millä tavalla me voimme opettaa oppi­lail­lemme niin hyvän­te­ke­misen taitoja kuin tun­ne­tai­to­jakin? Laaja-​alaisen osaa­misen tai­doista L2 nostaa esiin vuo­ro­vai­ku­tus­taidot, L6 työ­elä­män­taidot ja L7 osal­lis­tu­misen, vai­kut­ta­misen ja kes­tävän kehi­tyksen rakentamisen.

Kut­summe sinut ja työ­ka­verisi mukaan suun­nit­te­lemaan hyvän­te­ke­misen pro­jektia oppi­laiden kanssa. Kou­lu­tuksen ensim­mäinen osio on toteu­tettu tou­ko­kuussa. Voit tulla mukaan, vaikka et ole osal­lis­tunut ensim­mäiseen webinaariin.

Ohjelma 5.11. klo 14.30–16.30

Ter­ve­tuloa webi­naariin / Tarja Tuo­mainen, Oppiva verkosto/​Edita

Hyvän­te­ke­misen eet­tisiä periaatteita.

Case Peru / Oona Arnez
Oona Arnez on mie­hensä kanssa ollut perus­ta­massa Perussa slum­mia­lu­eelle koulua. Ko kou­lussa työs­ken­telee pää­asiassa Euroop­pa­laisia opet­tajia. Oonalla on hyvä kokemus siitä, mitä on otettava huo­mioon, kun tehdään hyvää - eet­tinen ja tai­dol­linen näkökulma.

Mitä Hyvän teke­minen mah­dol­listaa?
Laa­ja­laisen osaa­misen taidot/​ NPDL:n ydin­taidot – taidot oppi­misen kes­kiössä?
Har­joitus, millä tavalla taitoja olisi hyvä tuoda esille osana Hyvän tekemistä.

Mitä mah­dol­li­suuksia on ole­massa hyvän­te­ke­miseen ja miten voidaan hyö­dyntää kou­lussa jo olevia rakenteita?

  • oma luokka/​oma koulu
  • oma kaupunki/​ sen osa
  • Glo­baalit hankkeet
  • Suun­ni­tellaan alustava pro­jekti hyvätekemiselle

Mukana esi­merkkejä toteutuksista

  • mille koh­de­ryh­mälle (oma luokka, koulu, asui­nalue, kau­pungin tai globaali-näkökulma)