STEAM Turku / DigiOne -etäseminaari

Ajankohta

13.01.2021 klo. 10:00 am - 4:00 pm

Paikka

Webi­naari

Tervetuloa STEAM Turku / DigiOne -seminaariin!

Turun kau­punki ja Vantaan kau­punki jär­jes­tävät yhdessä etä­se­mi­naarin Oppiva-ver­koston jäse­nille kes­ki­viikkona 13.1.2021 klo 10.00-16.00. Semi­naarin kes­kiössä ovat STEAM Turku ja DigiOne -hankkeet.

STEAM Turku on var­hais­kas­va­tuksen, perus­o­pe­tuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja tek­no­lo­gia­polku, joka tarjoaa suoran väylän jatko-opin­toihin ja Turun tek­no­lo­gia­kam­puk­selle. Vantaan kau­pungin DigiO­ne­hankkeen tavoit­teena on luoda oppi­misen ja kou­lu­tuksen jär­jes­telmiä yhteen kokoava val­ta­kun­nal­linen digi­taa­linen alusta.

Semi­naari jär­jes­tetään vir­tu­aa­lisena ja siihen pääsee mukaan 150 ensim­mäistä ilmoit­tau­tu­nutta. Puheen­vuo­rojen ja panee­li­kes­kus­te­lujen lisäksi semi­naari koostuu työ­pa­joista, joihin on rajal­linen paikkamäärä.

STEAM Turku – Tiede- ja tek­no­lo­gia­polku jokaiselle

DigiOne – Oppi­misen uusi ekosysteemi