virtuaalitapaaminen

OPPIVA-verkoston kehittämispäivä 3.12.2020

OPPIVA-ver­koston neu­vot­te­lu­kunnan ja edus­ta­jiston vuoden 2020 kehit­tä­mis­päivä jär­jes­tettiin vir­tu­aa­li­ta­paa­misena 3.12.2020. Kehit­tä­mis­päivän suun­nit­te­lusta vastasi ver­koston kehi­tys­nyrkki ver­koston kehi­tys­pääl­likkö Tarja Tuo­maisen johdolla. 

Baba Lybeckin luot­saaman ilta­päivän avasi puheen­joh­ta­ja­kau­punki Oulun sivistys- ja kult­tuu­ri­johtaja Mika Penttilä ja ver­koston toi­mintaa koor­di­noivan Edita Publis­hingin tänä vuonna aloit­tanut uusi toi­mi­tus­johtaja Kalle Toi­vonen esit­täytyi OPPIVA-verkostolle.

Kan­sal­lisen lap­si­stra­tegian pää­sih­teeri Johanna Lai­saari Val­tio­neu­vos­tosta esitteli stra­tegian avai­n­asioita. Stra­tegia perustuu YK:n lapsen oikeuksien julis­tukseen ja on vastaus lapsi- ja per­he­po­li­tiikan lyhyt­jän­tei­syyteen ja pirs­ta­lei­suuteen. Stra­tegia on kak­si­vai­heinen ja koostuu var­si­nai­sesta stra­te­giasta, joka sisältää pitkän aika­välin tavoitteet ja toimet sekä stra­tegian toi­min­ta­suun­ni­tel­masta, johon kir­jataan hal­li­tus­kauden tavoitteet ja toimet. Stra­tegian visiona on kaikkien lasten Suomi. Stra­tegian neljä kes­keistä asiaa ovat lap­si­vai­ku­tusten arviointi, lap­si­bud­je­tointi, lasten ja nuorten osal­lisuus sekä tiedon kerää­minen. Lap­si­stra­tegia pyrkii laa­jen­tamaan ymmär­rystä lap­sille kuu­lu­vista asioista sekä ylit­tämään hal­lin­no­na­lojen raja-aitoja.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriön ter­veh­dyksen toi val­tio­sih­teeri Minna Kelhä, joka kävi läpi oppi­vel­vol­li­suuden laa­jen­ta­misen tavoitteet ja toi­men­piteet. Kelhän puheen­vuoron jat­koksi johtava asian­tuntija Peter Johnson avasi Tomi Kii­la­kosken kanssa teke­mänsä sel­vi­tyksen tulosten kautta oppi­vel­vol­li­suuden laa­jen­tu­misen vai­ku­tuksia. John­sonin ja Kii­la­kosken sel­vi­tyksen tär­keim­miksi kysy­myk­siksi nousivat, miten hyvin oppi­vel­vol­li­suusiän nosto pystyy vai­kut­tamaan toisen asteen opin­tojen juu­ri­syihin, miten perus­o­pe­tuksen oppi­mis­tu­losten arvioin­nissa havaittuun osaa­mis­va­jeeseen pys­tytään vas­taamaan, mitkä ovat vai­ku­tukset pienten kau­punkien lukioihin ja toi­saalta veto­voi­maisten lukioiden kes­kiar­vo­ra­joihin. Tavoite siitä, että jokainen suo­rit­taisi toisen asteen tut­kinnon on epä­rea­lis­tinen, mutta kou­lu­tustaso voi nousta, jos toisen asteen tut­kinnon suo­rit­tajien määrä nousee. Kus­tan­nus­vai­ku­tukset kun­nille jäävät näh­tä­väksi, mutta kus­tan­nusarvio on ali­mi­toi­tettu. Lisäksi kou­lu­tuksen jär­jes­tä­jälle ja kun­nille on tie­dossa lisää hal­lin­nol­lisia tehtäviä.

OPPIVA-ver­koston kol­meksi tär­keäksi avai­na­siaksi kou­lu­tus­tason nos­ta­mi­seksi Johnson esitti perus­o­pe­tuksen peda­go­giikan uudis­ta­misen, hal­lin­nol­lisen osaa­misen kehit­tä­misen ver­kos­toi­tu­misen kautta sekä huomion kiin­nit­tä­misen perus­kou­lu­laisten kou­lu­ko­ke­mukseen ja sitä myötä kou­lu­tukseen kiinnittymiseen.

Kelhän ja John­sonin esi­tykset toi­mivat alus­tuksena panee­li­kes­kus­te­lulle oppi­vel­vol­li­suuden laa­jen­tu­misen vai­ku­tuk­sista. Pane­lis­teina kes­kus­te­lussa olivat mukana edus­kunnan sivis­tys­va­lio­kunnan puheen­johtaja, kan­san­edustaja Paula Risikko, OAJ:n puheen­johtaja Olli Luuk­kainen, peda­go­ginen asian­tuntija Antti Värtö Hel­singin kau­pun­gilta, rehtori Ilona Pasma Tam­pereen kau­pun­gilta sekä Lahden kau­pungin opetus- ja kas­va­tus­johtaja Lassi Kil­ponen. Panee­lissa nousi esiin uudis­tuksen kii­reinen aika­taulu, tästä johtuva tut­ki­mus­pe­rus­teisen tiedon puute sekä kun­nissa tehtävä pääl­lek­käinen työ kun pilo­tointia ei ole ollut mah­dol­lista tehdä. Kes­kus­telua aiheutti myös uudis­tukseen varat­tujen rahojen riit­tävyys, onko tar­peeksi resursseja sen läpi­vie­mi­seksi vai käykö niin että puut­tuvat rahat jou­dutaan kun­nissa ottamaan muualta, kou­lu­tuksen sisältä. Oppi­vel­vol­li­suuden laa­jen­ta­misen hyvinä puolina pane­listit pitivät sitä että se avaa kanavan myös alaspäin laa­jen­ta­mi­selle, kun­nian­hi­moi­suutta ja uskal­lusta kokeilla jotain isoa ja uutta sekä pyr­ki­mystä kou­lu­tus­tason nostoon. Huo­noiksi puo­liksi arvioitiin tiedon puute vai­kut­ta­vuu­desta, nopea aika­taulu sekä riski siitä että uudistus osoit­tautuu aliresrussoiduksi.

Ilta­päivän päät­teeksi Tarja Tuo­mainen joh­datteli osal­lis­tujat ver­koston vuoden 2020  toi­minnan arviointiin ja tulevan vuoden 2021 suun­nit­teluun. Arviointia ja suun­nit­telua tehtiin kysy­mysten poh­jalta pien­ryh­mä­kes­kus­te­luissa yhtei­selle työskentelyalustalle.

Kes­kus­te­luista nousivat vuoden 2020 tär­keim­miksi onnis­tu­mi­siksi ver­koston tii­vis­tynyt toi­minta, kuu­kausi­kirjeet, verk­ko­ta­paa­miset, jäse­nille tar­jotut kou­lu­tukset ja Kou­lu­koulu-ver­ko­kurssin lan­see­ra­minen. Vuo­delle 2021 toi­vottiin kehit­tä­mistä ja kes­kus­telua ajan­koh­taisten tee­mojen ympä­rillä, hyvien käy­tän­teiden ja onnis­tu­misten jaka­mista, reh­to­reille, var­hais­kas­va­tuksen joh­to­teh­tä­vissä toi­mi­ville sekä muulle hen­ki­lös­tölle suun­nattuja sisältöjä niin että he pää­si­sivät enemmän ver­koston toi­mintaan mukaan ja mah­dol­li­suuksien mukaan livekohtaamisia.

Päivän yhteen­ve­dossaan Oulun sivistys- ja kult­tuu­ri­johtaja Mika Penttilä nosti päivän tär­keim­mäksi anniksi vuo­ro­vai­ku­tuksen ja ver­koston jäsenten välisen kes­kus­te­lu­yh­teyden. Oppi­vel­vol­li­suuden laa­je­ne­misen suhteen hän piti tär­keänä val­mis­tautua sen voi­maan­tuloon elo­kuussa ja lisäksi pitää mie­lessä esiin nos­tetut tarpeet perus­kouluun panostamisessa.

Puheen­johtaja kan­nusti ver­kostoa edelleen aktii­vi­sempaan osal­lis­tu­miseen ver­koston teke­mi­sessä ja muis­tutti myös, että ver­koston toi­minnan jatkoa tullaan arvioimaan ensi vuonna, vii­meistään kesän jälkeen. Penttilä myös kiitteli päivän fasi­li­taat­toria, puheen­vuo­rojen pitäjiä sekä pane­listeja erin­omai­sista sisäl­löistä. Etäyh­teyk­sil­läkin pys­tytään toi­mimaan, mutta koh­taa­miset ovat tär­keitä ja toi­vot­ta­vasti pian päästään jälleen kokoon­tumaan kasvotusten.